Balanse

  Morbank     Konsern   
31.12.22 31.3.22 31.3.23 (mill. kr) Note 31.3.23 31.3.22 31.12.22
1.171 1.190 1.241 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.241 1.190 1.171
21.972 18.214 19.259 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   8.630 9.456 11.663
139.550 135.306 139.845 Netto utlån til kunder 5 152.208 145.773 151.549
38.072 32.013 44.329 Sertifikater og obligasjoner  17 44.330 32.014 38.073
6.804 4.321 7.073 Derivater 17 7.073 4.077 6.804
417 386 429 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 826 2.635 840
5.063 4.631 5.069 Investering i eierinteresser   7.913 7.534 7.873
2.379 2.374 1.924 Investering i konsernselskaper   - - -
98 98 554 Virksomhet holdt for salg 2 1.509 112 1.919
467 457 467 Immaterielle eiendeler   670 854 663
2.092 1.851 3.246 Øvrige eiendeler 14 3.808 3.384 2.555
218.085 200.839 223.434 Eiendeler   228.207 207.027 223.110
14.636 18.598 15.875 Innskudd fra kredittinstitusjoner   15.875 19.468 14.636
122.699 114.717 124.202 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 123.529 114.053 122.010
47.474 37.093 49.361 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 49.361 37.093 47.474
8.307 5.164 7.792 Derivater 17 7.792 5.147 8.307
2.067 5.239 4.169 Annen gjeld 15 4.880 7.030 2.725
- - - Virksomhet holdt for salg 2 620 2 1.093
2.015 1.753 2.015  Ansvarlig lånekapital  16 2.058 1.796 2.058
197.199 182.564 203.414 Sum gjeld   204.115 184.588 198.303
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -8 -9 -11
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
7.877 7.007 7.877  Utjevningsfond    7.838 6.974 7.828
840 - -  Avsatt utbytte   - - 840
474 - -  Avsatt gaver    - - 474
6.408 5.918 6.408  Grunnfondskapital    6.408 5.918 6.408
70 171 70  Fond for urealiserte gevinster    70 171 70
-0 -1 5  Annen egenkapital    2.825 2.919 2.940
1.726 1.230 1.617  Hybridkapital    1.659 1.271 1.769
- 459 552  Ordinært resultat    778 698 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    1.031 1.005 997
20.887 18.275 20.021  Sum egenkapital    24.092 22.439 24.807
218.085 200.839 223.434  Gjeld og egenkapital    228.207 207.027 223.110
Eksporter til Excel

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN