Styrets beretning

Andre kvartal 2023

(Konserntall. Fra og med andre kvartal 2023 er tallene for tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre inkludert. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Veksttall korrigert for fusjonen omtales i avsnitt utlån og innskudd ).

 • Resultat før skatt 1.045 millioner kroner (779 millioner)
 • Resultat 923 millioner kroner (702 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 15,1 prosent (12,9 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,1 prosent (18,8 prosent)
 • Vekst i utlån på 8,5 prosent (2,8 prosent) og på innskudd 13,5 prosent (8,6 prosent)
 • Utlån til privatmarkedet økte med 9,8 prosent i kvartalet (2,7 prosent), 9,2 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringsliv økte med 6,8 prosent (2,9 prosent) som var 4,0 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Innskudd fra privatmarked økte med 15,1 prosent (6,7 prosent), 13,3 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 13,4 prosent (8,2 prosent), 12,3 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 85 millioner kroner (77 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 18 millioner (minus 120 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 29 millioner kroner (netto inngang 48 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,21 kroner (3,20)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 112,81 kroner (102,91)

Første halvår 2023

 • Resultat før skatt 1.991 millioner kroner (1.606 millioner)
 • Resultat 1.701 millioner kroner (1.400 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,9 prosent (12,6 prosent)
 • Vekst i utlån 12,9 prosent (8,7 prosent) og innskudd 13,2 prosent (12,4 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten i utlån 9,9 prosent (5,2 prosent) og i innskudd 14,9 prosent (11,3 prosent)
 • Vekst i utlån til personmarked var på 13,4 prosent (7,9 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten 10,4 prosent (4,3 prosent). Vekst i utlån til næringsliv var 11,0 prosent (9,0 prosent) siste 12 måneder, første halvår 9,7 prosent (7,6 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 70 prosent (70 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personmarked økte med 15,4 prosent (8,8 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 17,2 prosent (10,1 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 12,1 prosent (11,7 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 14,7 prosent (5,2 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 209 millioner kroner (139 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 79 millioner (minus 7 millioner)
 • Tap på utlån og garantier netto inngang på 42 millioner kroner (netto inngang 48 millioner), -0,04 prosent (-0,05 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 7,82 kroner (6,39)

 

Hendelser i kvartalet

Inflasjonspress gir fortsatt økende styringsrente

Norges Bank økte styringsrenten fra 3,00 prosent i første kvartal til 3,25 prosent i begynnelsen av mai og videre til 3,75 prosentpoeng i juni. Styringsrenten er nå på det høyeste nivået siden høsten 2008. SpareBank 1 SMN har i likhet med andre banker gjennomført renteøkning på utlån og innskudd. Ved rentebeslutningen i juni indikerte sentralbanken at styringsrenten vil økes igjen i august og prognosene tilsier en rentetopp på omkring 4,25 prosent i løpet av fjerde kvartal 2023.

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 6,4 prosent ved utgangen av kvartalet, og Norges Bank forventer at KPI vil holde seg over målsatt nivå på 2 prosent ut prognoseperioden. Underliggende inflasjon siste 12 måneder, målt ved KPI-JAE, var 7,0 prosent. Sentralbanken påpeker at det er behov for en høyere rente for å unngå at priser og lønninger øker raskt og at inflasjonen biter seg fast.

Arbeidsmarkedet i Norge er fortsatt stramt og aktiviteten i norsk økonomi er høy, men avtagende. Kredittveksten til husholdninger (K2) er redusert med 0,9 prosentpoeng det siste året, og var 3,7 prosent ved utgangen av andre kvartal. Lavere kjøpekraft blant husholdningene ventes å påvirke bedriftenes aktivitet i tiden fremover. Det er flere kunder som henvender seg til banken for økonomisk rådgivning og avdragsutsettelser, men antall forespørsler er fortsatt lave. Det er ikke observert vesentlig økning i mislighold så langt.

Gjennomført fusjon

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Søre Sunnmøre fusjonerte 2. mai 2023 med regnskapsmessig virkning fra samme dato. Fusjonen skal bidra til å bygge en sterkere regionbank med klare vekstambisjoner på Sunnmøre og i Fjordane. I forbindelse med sammenslåingen er egenkapitalbevisbrøken økt fra 64,0 til 66,8 prosent.

Fra andre kvartal 2023 er Sunnmøre og Fjordane opprettet som en egen divisjon på lik linje med Privatmarked og Næringsliv. Divisjonen består av porteføljen i tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre samt SpareBank 1 SMNs portefølje i Sunnmøre og Vestland, og innbefatter både personmarked- og næringslivskunder. Divisjonen ledes av tidligere administrerende direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset. Utlåns- og innskuddsporteføljen i SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjorde henholdsvis 10,4 milliarder og 10 miliarder kroner på fusjonstidspunktet. Det vises til note 3 for nærmere informasjon om fusjonen. 

200-årsmarkering

I 2023 feirer SpareBank 1 SMN 200 år. Jubileet markeres over hele Midt-Norge gjennom året. Som en del av jubileumsmarkeringen ble det bevilget penger fra bankens samfunnsutbytte til tiltak som skal skape varig verdi i regionen.

I september arrangeres blant annet ungdomskonferanse og seilas på Statsraad Lehmkuhl sammen med FN-sambandet og ungdommer fra hele verden.

 

Såkorn 1 Midt

SpareBank 1 SMN har etablert såkornfondet Såkorn 1 Midt. Med 150 millioner kroner er dette den største investeringen fra samfunnsutbytte noensinne. Fondet er øremerket midtnorske gründere og oppstartsbedrifter, fortrinnsvis innenfor grønn nyskapning. Formålet er å bidra til et  attraktivt næringsliv i bankens kjerneområde.

Godt resultat i kvartalet

Andre kvartal 2023 ble et godt kvartal for SpareBank 1 SMN, med en egenkapitalavkastning på 15,1 prosent, 2,1 prosentpoeng over det målsatte nivået for konsernet. Målt mot første kvartal 2023 og andre kvartal i 2022 er dette en økning på henholdsvis 2,0 og 2,2 prosentpoeng.

Netto renteinntekter har økt som følge av fusjon og full effekt av gjennomførte renteendringer i første kvartal samt delvis effekt av to renteøkninger i løpet av andre kvartal. Det er varslet ytterligere én renteøkning på inntil 0,5 prosentpoeng med effekt i tredje kvartal. Gjennomsnittlig tre måneders NIBOR var 0,6 prosentpoeng høyere enn i første kvartal og kredittpåslagene for markedsfinansiering har økt, som samlet har økt bankens finansieringskostnad.

Provisjonsinntekter i datterselskapene er sesongmessig sterke i andre kvartal. Økt organisk vekst og utvidet produktspekter har gitt 9 prosent høyere provisjonsinntekter fra regnskapstjenester enn i andre kvartal 2022. Aktiviteten i boligmarkedet har vært høy, tross økte renter og levekostnader. Antall solgte boliger er på nivå med fjorår, men provisjonsinntektene er noe redusert.

Resultat fra tilknyttede selskap er redusert i kvartalet, hovedsakelig som følge av negativt resultat i SpareBank 1 Gruppen, hvor spesielt forsikringsaktivitetene påvirkes av økte renter og inflasjon. Selskapenes rente- og næringseiendomsporteføljer blir negativt påvirket av økte renter. Samtidig gir økt skadefrekvens og høyere kostnader lavere forsikringsresultat. Et tregere transaksjonsmarked har normalisert resultatet i SpareBank 1 Markets. BN Bank leverer gode resultater med en egenkapitalavkastning over 12 prosent.

Konsernets kostnadsandel i andre kvartal var 39 prosent. Kostnadsbasen øker som følge av fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre. I tillegg påvirkes kostnadene av fusjonskostnader og økte kostnader i SpareBank 1 Utvikling. Underliggende kostnadsvekst i morbank er i tråd med den generelle prisveksten siste 12 måneder.

Tap på utlån og garantier utgjorde 29 millioner kroner i kvartalet. Rundt halvparten av tapene er knyttet til salg av en misligholdt portefølje i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Tapsmodellen er justert for å reflektere økt kredittrisiko i utvalgte bransjer. Kredittkvaliteten i porteføljen er fortsatt god.

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av andre kvartal var 19,1 prosent, 1,9 prosentpoeng over konsernets langsiktige mål. Kapitaleffektiviseringsgevinster i forbindelse med fusjonen, herunder IRB-effekt på tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøres portefølje og lavere eierfradrag i tilknyttede selskap, gir isolert sett økt kjernekapitaldekning i kvartalet. I tillegg gir kapitalutvidelsen i forbindelse med fusjonen samt et godt resultat økt kjernekapital.

Et resultat på 923 millioner kroner og 15,1 prosent egenkapitalavkastning i et kvartal med kostnader knyttet til fusjon og negativt resultat fra SpareBank 1 Gruppen danner et godt grunnlag for å levere på de finansielle målene i 2023.

Netto renteinntekter

I juni 2023 økte Norges Bank styringsrenten med 50 punkter, til 3,75 prosent. Markedsrentene uttrykt ved NIBOR fortsatte opp, og var 4,37 prosent ved utgangen av juni. Banken økte rentene på utlån og innskudd etter foregående endringer i styringsrenten med virkning fra 11. mai og 23. juni 2023, og har varslet ytterligere økning på inntil 50 punkter med virkning fra 9. august.

Netto renteinntekter ble 1.094 millioner (803 millioner) mot 1.035 millioner kroner i første kvartal, en vekst på 5,7 prosent. Økte markedsrenter gjennom kvartalet ga reduserte utlånsmarginer og høyere innskuddsmarginer. Vekst i utlån og innskudd i kvartalet, samt økt forrentning på egenkapitalen styrket netto renteinntekter.

Ved rentebeslutningen i juni indikerte sentralbanken at styringsrenten vil økes videre i august og Norges Banks prognose tilsier en rentetopp på omkring 4,25 prosent i løpet fjerde kvartal 2023.

Provisjons- og andre driftsinntekter

En viktig del av strategien til SpareBank 1 SMN er å utnytte bredden i konsernet og øke samhandlingen på tvers av de ulike forretningsområdene. Høy produktdekning hos kundene bidrar til en kapitaleffektiv, diversifisert inntektsstrøm og høy kundetilfredshet.

Provisjonsinntekter (mill. kr) 2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Betalingstjenester 77 72 79
Kredittkort 15 17 15
Sparing og forvaltning 12 10 10
Forsikring 65 61 59
Garantiprovisjoner 13 16 10
Eiendomsmegling 119 105 125
Regnskapstjenester 182 188 167
Øvrige provisjoner 22 11 9
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 504 480 475
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 53 57 77
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 3 4
Sum provisjonsinntekter 561 541 555
Eksporter til Excel

Provisjonsinntekter ekskludert kredittforetakene økte med 29 millioner kroner fra andre kvartal 2022. Dette skyldes primært økte inntekter fra regnskapstjenester og øvrige provisjoner, herunder valutainntekter.

For utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt mottar banken en provisjon som tilsvarer utlånsrenten fratrukket finansierings, - og driftskostnader i selskapene. Hovedårsaken til reduserte provisjonsinntekter i andre kvartal er økte finansieringskostnader.

 

Avkastning finansielle investeringer

Avkastning på finansielle investeringer i andre kvartal ble 1 million kroner (minus 123 millioner). Det var kurstap på konsernets aksjebeholdninger på 7 millioner som følge av verdinedgang i SpareBank 1 SMN Invest. Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde kurstap på 30 millioner kroner (kurstap 117 millioner kroner) og inntekter fra valutaforretninger økte fra 29 millioner i andre kvartal 2022 til 38 millioner i kvartalet.

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Gevinst/(tap) på aksjer -7 -17 -35
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -30 -105 -117
Gevinst/(tap) på valuta 38 23 29
Netto resultat fra finansielle instrumenter 1 -99 -123
Eksporter til Excel

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

SpareBank 1 SMN har en bred og veldiversifisert inntektsplattform. Konsernet tilbyr sine kunder et bredt produktspekter gjennom ulike produktselskaper som gir provisjonsinntekter og avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 85 millioner kroner (77 millioner). I første kvartal var tilsvarende resultat 125 millioner kroner.

Resultat fra eierinteresser (mill. kr) 2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
SpareBank 1 Gruppen (19,5 %)*) -5 34 16
SpareBank 1 Boligkreditt (24,1 %) 29 33 -4
SpareBank 1 Næringskreditt (17,8 %) 3 2 2
BN Bank (35,0 %) 58 62 47
SpareBank 1 Kreditt (19,2 %) -2 -4 3
SpareBank 1 Betaling (21,9 %) -11 -8 -0
SpareBank 1 Forvaltning (20,9 %) 8 8 11
Andre selskaper 5 -3 2
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 85 125 77
*) SpareBank 1 Gruppen har implementert IFRS 17 fra 1. januar 2023, sammenligningstall er ikke omarbeidet, men det er gitt opplysninger om effekten i note 1.
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring og SpareBank 1 Spleis. I tillegg eier SpareBank 1 Gruppen 65 prosent av aksjene i Fremtind Forsikring og 50 prosent av aksjene i Kredinor.

Fremtind Forsikring fikk et resultat i andre kvartal på 6 millioner kroner (232 millioner) etter skatt. Forsikringsresultatet i kvartalet var på 19 millioner kroner (559 millioner). Combined ratio i kvartalet ble 100,3 prosent (84,4), primært som følge av en større naturskade, økt reiseaktivitet og økte skadeutbetalinger i personmarkedet.

Netto resultat fra investeringer var minus 271 millioner kroner (minus 453 millioner). Det negative resultatet skyldes negativ verdiutvikling på rentepapirer og investeringseiendommer i kvartalet. Netto forsikringsrelatert finansresultat var 286 millioner kroner (262 millioner) i kvartalet som følge av renteøkning fra forrige kvartal.

SpareBank 1 Forsikring hadde i andre kvartal 2023 et overskudd på 35 millioner kroner (minus 45 millioner) etter skatt. Forsikrings- og netto finansresultat ble henholdsvis 25 og 83 millioner kroner høyere enn tilsvarende kvartal i fjor.

SpareBank 1 Factoring fikk et resultat etter skatt på 23 millioner kroner (18 millioner) i andre kvartal.

Kredinor er for SpareBank 1 Gruppen en felleskontrollert virksomhet med en eierandel på 50 prosent. Selskapet fikk et underskudd på 54 millioner kroner i kvartalet. Det ble gjort nedskrivninger av porteføljen med 51 millioner kroner i kvartalet som følge av lavere innfordring enn ventet.

SpareBank 1 Forvaltning 

Selskapet ble etablert i 2021 for å styrke konkurransekraften i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og Sparebank 1 Verdipapirservice inngår i konsernet SpareBank 1 Forvaltning.

SpareBank 1 SMNs resultatandel i andre kvartal var 8 millioner (11 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 30. juni 2023 har banken solgt lån på samlet 63,5 milliarder kroner (55,2 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 39,2 prosent (38,6 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Resultatet til kredittforetaket er preget av økte renteinntekter på likviditetsporteføljen, og SpareBank 1 SMNs andel av resultatet ble 29 millioner kroner (minus 4 millioner) i andre kvartal.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt.

Per 30. juni 2023 er utlån på 1,8 milliarder kroner (1,6 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 3 millioner kroner (2 millioner).   

SpareBank 1 Kreditt

Selskapet oppnådde et resultat i andre kvartal på minus 8 millioner kroner (14,8 millioner). Samlet portefølje i selskapet ved utgangen av kvartalet var 8,3 milliarder kroner (6,6 milliarder). Veksten er i all hovedsak fra forbrukslån og refinansieringslån.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i andre kvartal ble minus 2 millioner kroner (3 millioner), og andel av porteføljen er 1.426 millioner kroner (1.137 millioner).

BN Bank

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i østlandsområdet. Ved utgangen av andre kvartal var totale utlån 59 milliarder kroner (54 milliarder), hvorav 37 milliarder (35 milliarder) er utlån til personmarkedet.

Siste 12 måneder er utlånsveksten til personkunder og næringslivskunder henholdsvis 5,7 prosent (13,1) og 12,1 prosent (6,0).

Resultatet i BN Bank ble 172 millioner kroner (139 millioner), som gir en avkastning på egenkapitalen på 12,3 prosent (11,0). Økte netto renteinntekter er hovedårsaken til resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank 58 millioner kroner (47 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. SpareBank 1 SMNs resultatandel var minus 11 millioner kroner (0 millioner) i andre kvartal.

Driftskostnader

Konsernets kostnadsmål er en kostnadsandel ekskludert netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser under 40 prosent i morbank og under 85 prosent i datterselskapene.

Kostnadsprosenten i morbank var 34,5 prosent i kvartalet (33,5 prosent). Tilsvarende tall for EiendomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN var henholdsvis 74,5 (71,5) og 77,5 (82,9) prosent.

Driftskostnader (mill. kr) 2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Personalkostnader 383 398 350
IT-kostnader 105 106 82
Markedsføring 25 23 26
Avskrivninger 35 29 29
Driftskostnader faste eiendommer 14 16 7
Kjøpte tjenester 49 38 42
Fusjonskostnader 13 15
Øvrige driftskostnader 59 104 48
Sum driftskostnader 683 728 585
Eksporter til Excel

Samlede kostnader i konsernet økte med 98 millioner kroner fra andre kvartal i fjor. Kostnadsveksten er i sin helhet i morbank og skyldes i hovedsak inkludering av tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøres kostnadsbase, samt kostnader knyttet til gjennomføring av fusjonen. Alliansens satsing på teknologi gjennom SpareBank 1 Utvikling gir økte kostnader samtidig som andre kvartal 2022 inneholdt engangshendelser. Justert for dette blir kostnadsveksten i kvartalet om lag som KPI målt mot andre kvartal i fjor.

Kostnadene i EiendomsMegler 1 Midt-Norge er redusert med 7 millioner fra andre kvartal i fjor. SpareBank 1 Regnskapshuset SMNs kostnader er økt med 7 millioner, tilsvarende 4,6 prosent målt mot fjorår. Kostnadene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge er økt med 3 millioner fra andre kvartal 2022.

 

Tap på utlån og garantier

Konsernets tap på utlån og garantier utgjorde 29 millioner kroner i andre kvartal 2023. Av dette er 15 millioner knyttet til tap som følge av salg av en misligholdt portefølje i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

Tap i andre kvartal fordeler seg med 2 millioner i trinn 1 og trinn 2, og 27 millioner i trinn 3. Tap i perioden utgjorde 0,05 prosent av totale utlån (-0,09 prosent).

Tap (mill. kr) 2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Privatmarked i morbank -14 9 -2
Næringsliv i morbank 18 -86 -51
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 25 7 5
Sum tap 29 -71 -48
Eksporter til Excel

SpareBank 1 SMN har i andre kvartal 2023 justert modellen for tapsberegninger. Ved modelljusteringen blir nedskrivningene i større grad allokert mot kapitalintensive bransjer med høy rentebærende gjeld. Bankens makroprognoser per utgangen av andre kvartal var relativt stabile og hadde ikke en vesentlig påvirkning på porteføljen.

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 30. juni utgjør 1.154 millioner kroner (1.181 millioner).

Bankens utlånsportefølje er robust med 164.528 millioner (146.452 millioner) i trinn 1 og trinn 2 tilsvarende 99,01 prosent. Problemlån (Trinn 3) utgjør 2.291 millioner kroner (2.229 millioner) tilsvarende 0,99 prosent (1,08 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til kredittforetakene.

Forvaltningskapital på 249 milliarder ved utgangen av kvartalet

Bankens forvaltningskapital per andre kvartal 2023 var 249 milliarder kroner (217 milliarder) og har økt med 31 milliarder, tilsvarende 14,4 prosent, det siste året. Forvaltningskapitalen har økt som følge av fusjon, utlånsvekst og høyere likviditetsbeholdning.

Per 30. juni 2023 er utlån på til sammen 65 milliarder kroner (57 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlånsvekst, inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Siste 12 måneder har totalt utlånsvolum økt med 26,6 milliarder kroner (16,5 milliarder), tilsvarende 12,9 prosent (8,7 prosent) og var 232,1 milliarder (205,5 milliarder) ved utgangen av andre kvartal. Utlånsvekst i kvartalet var 8,5 prosent (2,8 prosent).

Utlån til privatmarkedskunder økte med 14,5 milliarder kroner i kvartalet (3,8 milliarder). Dette tilsvarer en utlånsvekst på 9,8 prosent (2,7 prosent), hvorav fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjør 8,3 prosentpoeng. Utlånsvekst siste 12 måneder var 13,4 prosent (7,9 prosent). Totale utlån til privatmarked i morbank var 162,8 milliarder kroner (143,5 milliarder) ved utgangen av andre kvartal.

Utlån til næringslivssegmentet i banken økte med 3,6 milliarder kroner i kvartalet (1,4 milliarder), tilsvarende 6,8 prosent (2,9 prosent). Fusjonen økte utlånsvolumet med 1,8 milliarder kroner og utgjorde 3,4 prosentpoeng av veksten i kvartalet. Utlånsvekst siste 12 måneder var 11,0 prosent (9,0 prosent). Totale utlån til næringsliv i morbank var 56,8 milliarder kroner (51,2 milliarder) per 30. juni 2023.

SpareBank 1 Finans Midt-Norges utlånsvolum var 12,6 milliarder kroner (11,1 milliarder) ved utgangen av andre kvartal 2023.

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 16,3 milliarder kroner (13,7 milliarder) til 140,1 milliarder (123,8 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 13,2 prosent (12,4 prosent). Vekst i andre kvartal 13,5 prosent (8,6 prosent).

Innskudd fra personmarkedet økte med 8,5 milliarder kroner i kvartalet (3,5 milliarder). Dette tilsvarer en innskuddsvekst på 15,1 prosent (6,7 prosent), hvorav fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjør 10,5 prosentpoeng. Innskuddsvekst siste 12 måneder var 15,4 prosent (8,8 prosent). Totale innskudd fra personmarkedet var 64,4 milliarder kroner (55,8 milliarder) ved utgangen av andre kvartal.

Innskudd fra næringslivssegmentet i banken økte med 8,5 milliarder kroner i kvartalet (4,9 milliarder), tilsvarende 13,4 prosent (8,2 prosent). Fusjonen økte innskuddsvolumet med 4,4 milliarder kroner og utgjorde 6,9 prosentpoeng av veksten i kvartalet. Innskuddsvekst siste 12 måneder var 12,1 prosent (11,7 prosent). Totale innskudd fra næringsliv i morbank var 72,2 milliarder kroner (64,4 milliarder) per 30. juni 2023.

Privatmarked

Privatmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 493 millioner kroner i andre kvartal 2023 (329 millioner). Avkastning på anvendt kapital ble 20,3 prosent (13,5), en økning på 4,5 prosentpoeng fra første kvartal. Privatmarkedsporteføljen består av lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonforetak.

Resultatregnskap (mill. kr) 2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Netto renteinntekter 570 524 335
Netto provisjons- og andre inntekter 190 181 206
Sum inntekter  760 706 541
Sum driftskostnader 281 325 215
Resultat før tap 479 381 326
 Tap på utlån, garantier m.v.  -14 9 -2
Resultat før skatt  493 372 329
       
Balanse      
Utlån til kunder 162.822 148.294 143.544
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -63.769 -59.306 -55.464
Innskudd fra og gjeld til kunder 64.398 55.948 55.829
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal*) 20,3 % 15,8 % 13,5 %
Utlånsmargin 0,57 % 0,93 % 1,09 %
Innskuddsmargin 2,20 % 1,82 % 0,78 %
*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.
Eksporter til Excel

Utlånsveksten i kvartalet var 9,8 prosent, hvorav fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjorde 8,3 prosentpoeng. Tilsvarende tall for innskudd var henholdsvis 15,1 og 10,5 prosent.

Det ble gjennomført to generelle renteøkninger på utlån og innskudd i løpet av kvartalet, med ytterligere én varslet renteøkning i tredje kvartal. Netto renteinntekter er økt fra første kvartal som følge av volumvekst, økt innskuddsmargin samt økt forrentning på PMs andel av konsernets egenkapital.

Sammenlignet med første kvartal er det økte inntekter fra forsikring, betaling og spareprodukter. Fra andre kvartal i 2022 økte inntektene fra betaling og forsikring, men reduserte utlånsmarginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt gir en nedgang i netto provisjons- og andre inntekter målt mot fjorår.

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom og risikovektene i porteføljen er under det regulatoriske gulvet på 20 prosent.

Privatmarkedsdivisjonen prioriterer balansert vekst. Fokus på innskudd i rådgivningen gir robusthet i bankens inntjening og øker kundenes økonomiske trygghet i form av økt bufferkapital.

Siden prosjektet Ett SMN ble iverksatt i 2020 har Privatmarked endret distribusjonsmodell, med samlokalisering i finanshus og overgang fra personlig rådgiver til kundeteam. Økt bruk av data og innsikt muliggjør et tettere samspill mellom fysisk og digital rådgivningskanal, som på sikt vil gi kundene bedre og mer effektiv rådgivning.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene ble 120 millioner kroner (134 millioner) og kostnadene i andre kvartal 89 millioner (96 millioner), og resultat før skatt ble 31 millioner kroner (38 millioner). 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge (92,4%) 2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Sum inntekter  120 107 134
Sum driftskostnader 89 89 96
Resultat før skatt (mill. kr) 31 18 38
Resultatmargin 26 % 17 % 28 %
Eksporter til Excel

 

Aktiviteten i boligmarkedet har vært god gjennom første halvår 2023 tross økte boliglånsrenter og levekostnader. Antall salg i andre kvartal ble 2.037 (2.032). Antall nye oppdrag ble 2.196, 93 flere enn andre kvartal i 2022. Selskapets markedsandel per 30. juni 2023 var 36,9 prosent (36,4 prosent). Det er forventet et lavere aktivitetsnivå i andre halvår som følge av et høyere rentenivå.

Næringsliv

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 420 millioner kroner (361 millioner). Dette er 80 millioner kroner lavere enn i forrige kvartal og 58 millioner kroner høyere enn andre kvartal 2022. Avkastning på anvendt kapital ble 23,0 prosent (18,4 prosent). 

 

Resultatregnskap (mill. kr) 2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Netto renteinntekter 500 474 356
Netto provisjons- og andre inntekter 61 67 64
Sum inntekter  561 541 420
Sum driftskostnader 124 127 109
Resultat før tap 438 413 311
 Tap på utlån, garantier m.v.  18 -86 -51
Resultat før skatt  420 500 361
       
Balanse      
Utlån til kunder 56.846 53.245 51.193
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -1.512 -1.481 -1.359
Innskudd fra og gjeld til kunder 72.180 63.644 64.415
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal*) 23,0 % 28,4 % 18,4 %
Utlånsmargin 2,42 % 2,64 % 2,53 %
Innskuddsmargin 0,37 % 0,27 % -0,05 %
       
*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.
Eksporter til Excel

Næringslivsdivisjonens utlån økte med 6,8 prosent (2,9 prosent) i kvartalet, hvorav fusjonen utgjorde 3,4 prosentpoeng. Utlånsvekst siste 12 måneder var 11,0 prosent (9,0 prosent).

Innskudd fra næringsliv i banken økte med 8,5 milliarder kroner i kvartalet (4,9 milliarder), tilsvarende 13,4 prosent (8,2 prosent). Fusjonen økte innskuddsvolumet med 4,4 milliarder og utgjorde 6,9 prosentpoeng av veksten i kvartalet. Innskuddsvekst siste 12 måneder var 12,1 prosent (11,7 prosent).

Økte markedsrenter i kvartalet reduserte utlånsmarginen og økte innskuddsmarginen. For kunder med utlåns- og innskuddsprodukter som ikke er knyttet til interbankrenter ble det gjennomført to generelle renteøkninger i løpet av andre kvartal, med ytterligere én varslet renteøkning i tredje kvartal.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er god. Konkursraten i regionen har økt, men det har foreløpig hatt begrenset påvirkning på bankens portefølje.

Forsterket satsing i Trondheim og økt samhandling med SpareBank 1 Regnskapshuset bidrar til at Næringsliv tar markedsandeler i Midt-Norge. Oslo-etableringen er ventet å gi utlånsvekst innen utvalgte bransjer hvor SpareBank 1 SMN har kompetanse og erfaring.

 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 45 millioner kroner (30 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (93,3%)

2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Sum inntekter  198 202 177
Sum driftskostnader 154 158 147
Resultat før skatt (mill. kr) 45 44 30
Resultatmargin 22 % 22 % 17 %
Eksporter til Excel

Driftsinntektene økte med 21 millioner kroner fra andre kvartal i 2022, drevet av økte inntekter fra rådgivning og regnskap.

Økt organisk kundevekst har høy prioritet, og det er oppnådd gode resultater i kvartalet. Kunderekrutteringen har økt, samtidig som selskapet har lyktes med å redusere kundeavgang. Dette er viktigste driver til økte regnskapsinntekter.

Gjennom 2022 ble det investert betydelig i fortsatt utvikling av selskapets konkurransekraft. Dette begynner å gi resultater, og omfatter alt fra styrket rådgiverkompetanse og kapasitet, økt satsing på digitalisering og nye inntektsstrømmer. Skybaserte løsninger som gir forenkling for selskapet, samt økt innsikt og prosessforbedring for kunden står sentralt.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norges satsingsområder er leasing og fakturakjøp til bedrifter og billån til personkunder. Sparebank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 43 millioner kroner (50 millioner).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge (58,0%)  2. kvartal 2023 1. kvartal 2023 2. kvartal 2022
Sum inntekter  96 90 81
Sum driftskostnader 29 30 26
Tap på utlån, garantier m.v.  25 7 5
Resultat før skatt (mill. kr) 43 53 50
Eksporter til Excel

De siste årene har selskapet utviklet nye distribusjonskanaler med et spesielt fokus på bilforhandlerkanalen. Over 20 prosent av salgspantlån til privatkunder kommer nå direkte fra bilforhandlere. I 2021 hadde selskapet de første kundene på en ny selvbetjent digital varelagerfinansieringsløsning for bruktbilforhandlere. Produktet har hatt sterk vekst og er viktig både for næringssatsingen og bilforhandlersatsingen til SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge har en markedsandel på salgspantlån på om lag 10 prosent i fylkene hvor eierbanker er representert.

I andre kvartal solgte selskapet deler av sin misligholdte portefølje og konstaterte tap på 15 millioner kroner som følge av dette.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier gjennom SpareBank 1 Mobilitet Holding 47,2 prosent i bilabonnementsselskapet Fleks. Fleks er markedsledende i Norge på bilabonnement. Bilabonnement har i likhet med nybilmarkedet opplevd en treg start på 2023 og SpareBank 1 Finans Midt-Norge har i andre kvartal innregnet en resultatandel fra Fleks på minus 7 millioner kroner (minus 8 millioner).

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 168 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 41 millioner kroner (101 millioner) i andre kvartal. 

Kurtasjeinntekter og inntekter fra rådgivning og tilrettelegging av emisjoner er redusert fra andre kvartal i fjor. Inntektene fra rente- og valutavirksomhet og fremmedkapital er noe høyere enn tilsvarende kvartal i 2022. Samlede inntekter ble 206 millioner kroner (276 millioner). Driftskostnadene var 164 millioner kroner (173 millioner). 

SpareBank 1 Markets har utviklet seg til å bli et av de største norske meglerhusene med en sterk posisjon innenfor flere produktområder, og er det ledende kapitalmarkedsmiljøet i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. Den varslede transaksjonen om sammenslåing av kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge forberedes og forventes å bidra til økte og mer diversifiserte inntekter. Sammenslåingen er p.t planlagt gjennomført i andre halvår 2023, men dette er avhengig av myndighetenes behandling.

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer og andeler i regionale vekstselskaper og fond. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned over tid. Selskapets portefølje er verdt 545 millioner kroner (658 millioner) per 30. juni 2023.

Selskapet hadde et resultat før skatt i andre kvartal 2023 på minus 4 millioner kroner (minus 29 millioner kroner) og i første kvartal minus 31 millioner kroner. Resultatet i andre kvartal kommer av justerte verdier i aksjeporteføljen.

Første halvår 2023

Godt resultat for første halvår 

SpareBank 1 SMN har et resultat på 1.701 millioner kroner (1.400 millioner), og en egenkapitalavkastning på 13,9 prosent (12,6 prosent). Resultatet er høyere enn første halvår 2022 som følge av økte netto renteinntekter. Resultatet per egenkapitalbevis ble 7,82 kroner (6,39).

Netto renteinntekter ble 2.129 millioner kroner (1.563 millioner). Norges Bank økte styringsrenten til 3,75 prosent i juni 2023. Ved utgangen av første halvår 2022 var styringsrenten 1,25 prosent. Dette har gitt en betydelig økning i bankenes finansieringskostnader. Utlånsmarginene har blitt svekket og innskuddsmarginene er styrket sammenlignet med første halvår i fjor, samtidig som forrentningen på bankens egenkapital er økt.

Både utlån og innskudd har økt, delvis grunnet fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre, noe som har bidratt til å styrke netto renteinntekter. Banken har fra andre halvår i fjor gjennomført generelle renteøkninger på utlån og innskudd i tråd med Norges Banks hevinger. Det er varslet ytterligere en renteheving som får effekt i tredje kvartal.

Netto provisjonsinntekter ble 1.102 millioner kroner (1.077 millioner). Inntekter fra regnskapstjenester er økt med 48 millioner målt mot første halvdel av 2022. Samtidig er inntekter fra forsikringsprodukter, eiendomsmegling og øvrige provisjoner økt. Netto provisjonsinntekter ekskludert kredittforetakene er økt med 76 millioner fra fjorår. Lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt har redusert provisjoner fra kredittforetaket med 51 millioner kroner.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 209 millioner kroner (139 millioner). Det økte resultatet fra tilknyttede selskap er i hovedsak grunnet sterkere resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og BN Bank.

Konsernets driftskostnader ble 1.411 millioner (1.214 millioner). Kostnadene påvirkes av lønns- og prisvekst samt fusjonsarbeid og kostnadsføring av underslagssak i første kvartal.

Det ble netto inngang på tap på utlån med 42 millioner kroner (48 millioner) i første halvår. På utlån til konsernets næringslivskunder ble netto inngang på tapene i første halvår 54 millioner kroner (netto inngang 44 millioner). På utlån til privatmarkedskunder ble det tap i første halvår på 12 millioner kroner (netto inngang 4 millioner).

Utlånsveksten i konsernet var 9,9 prosent (5,2 prosent). Vekst i utlån til privatmarkedssegmentet var 10,4 prosent (4,3 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 9,7 prosent (7,6 prosent).

Innskudd økte med 14,9 prosent (11,3 prosent). Innskuddene fra personmarkedet økte med 17,2 prosent (10,1 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 14,2 prosent (8,0 prosent).

God finansiering og likviditet

I andre kvartal fortsatte prisveksten å øke. Sentralbankene i flere land hevet styringsrentene og kredittpåslagene har økt. SpareBank 1 SMN har god likviditet og tilgang til finansiering. Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer bankens overlevelse i tolv måneder med ordinær drift uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon. LCR er beregnet til 188 prosent per 30. juni 2023 (204 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 30. juni 2023 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 60 prosent (60 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 90 prosent (88 prosent) per 30. juni 2023.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er viktige finansieringskilder for banken, og lån på samlet 65 milliarder kroner (57 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 30. juni 2023.

Det er i andre kvartal utstedt fondsobligasjon på 300 millioner kroner, ansvarlig lån på 750 millioner kroner samt MREL-finansiering på 1.150 millioner kroner. SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av andre kvartal 9,0 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL) og vil tilfredsstille kravene til MREL innen utgangen av 2023.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook positive).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. juni 2023 ble 19,1 prosent (18,8 prosent) mot 18,2 prosent per 31. mars 2023. Krav til ren kjernekapital er 15,9 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet fastsatte den 30. april 2022 et nytt pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Det midlertidige tillegget på 0,7 prosent er ikke inkludert i bankens langsiktige mål. 

Finanstilsynet har besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette er bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent. 

Ren kjernekapitaldekning har en økning på 0,9 prosentpoeng i andre kvartal. Beregningsgrunnlaget økte med 5,3 prosent i andre kvartal. Fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjør rundt halvparten av denne økningen. I tillegg gir utlånsvekst fortsatt økning i beregningsgrunnlaget.

Ren kjernekapital økte med 10,5 prosent i første kvartal. I forbindelse med fusjonen ble egenkapitalen utvidet med 1.971 millioner kroner. Sammen med et sterkt resultat har dette bidratt til en klar styrking av ren kjernekapital. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av konsernresultatet for 2023. 

Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) på 7,2 prosent (6,9 prosent) viser at banken er svært solid. Se note 5 for detaljer. 

Bærekraft 

SpareBank 1 SMN har i løpet av kvartalet arbeidet aktivt for å videreutvikle forståelsen av konsernets ESG risiko og muligheter. Næringsliv har lansert overgangsplaner for fiskeri og næringseiendom, og har etablert overvåkning av ESG-faktorer som del av kredittprosessen og kvartalsgjennomganger. Privatmarked er et steg videre med estimert energimerking av utlånsporteføljen som gir grunnlag for produktutvikling og kundedialog. Videre har konsernet etablert første versjon av klimarapportering fra daglig drift, for å identifisere drivere og adferdsendring som kreves for å realisere målsettingen om totalt netto null utslipp innen 2050. Arbeidet med å integrere bærekraft som del av virksomhetsstyringen i konsernet vil fortsatt være en viktig oppgave i tiden fremover.

Fokus på innovasjon av kundetilbudet har resultert i en ny enhet for bærekraft i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Avdeling for Bærekraftsrapportering og rådgivning er lansert, og opplever meget god respons fra markedet. Videre er rammeverket for grønne obligasjoner under revisjon, og ny Green Bond Committee er allerede etablert som del av dette arbeidet. Både Næringsliv, Privatmarked og Teknologi og Utvikling er i gang med å utforske nye forretningsmuligheter innenfor ESG.

Konsernets strategier og mål ligger fast og vi vil fremover styrke arbeidet med å engasjere våre kunder og samarbeidspartnere gjennom vår rådgiverkraft, overgangsplaner og produktutvikling.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. juni 2023 var 112,81 kroner (102,91) og resultat per egenkapitalbevis i første halvår ble 7,82 kroner (6,39).

Pris/Inntjening var 9,01 (9,06) og pris/bok 1,25 (1,13).

 

Utsikter 

SpareBank 1 SMN leverte også i andre kvartal 2023 et godt resultat og er måloppfyllende på lønnsomhet, effektivitet og soliditet. Konsernets markedsposisjon er styrket gjennom fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre og gode prestasjoner i bankens forretningsområder og datterselskap.

Inflasjonen ligger fortsatt over målsatt nivå, både i Norge og en rekke andre land. Sentralbankene svarer med å øke rentene og Norges Bank hevet styringsrenten på rentemøtet i juni med 0,5 prosentpoeng. Videre utvikling i rentene vil være avhengig av den økonomiske utviklingen, men per utgangen av andre kvartal forventes det ytterligere renteøkninger. Samtidig er aktiviteten i norsk økonomi fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt. Siste rapport fra Norges Banks regionale nettverk indikerer forventning om også økt aktivitet framover, men det er regionale- og bransjemessige forskjeller og den økonomiske usikkerheten har økt.

Kredittveksten til både husholdninger og ikke-finansielle foretak er redusert det siste året, men SpareBank 1 SMNs ambisjon om økte markedsandeler ligger fast. Vekstambisjonen skal realiseres gjennom prioritering av segmenter og bransjer i konsernets markedsområde, fortsatt styrking av synergier innen konsernets forretningsområder, samt økt satsing på innskudd og sparing. Juridisk fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre ble gjennomført i begynnelsen av mai, og konsernets markedsposisjon skal styrkes gjennom lønnsom vekst og økte markedsandeler på Sunnmøre og i Fjordane. Samtidig ser konsernet gode vekstmuligheter som følge av strukturendringer i norsk banknæring.

Risikoutviklingen i SpareBank 1 SMNs utlånsportefølje er tilfredsstillende. Høyere renter gir økt usikkerhet om utvikling innenfor næringseiendom og bygg og anlegg. Antall konkurser i regionen er stigende, men banken har enda ikke observert noe signifikant økning i mislighold innenfor næringslivsporteføljen. Det har vært en økning i henvendelser om avdragsfrihet innen personmarkedet siste kvartal, men nivået er ikke høyere enn på samme tid i fjor og gir ingen indikasjoner av forverring av kredittkvaliteten i porteføljen.

SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende i Norden og konsernets overordnede finansielle mål er å levere en avkastning på egenkapitalen på 13 prosent over tid. Sammen med et sterkt bidrag fra alle deler av konsernet og god kostnadskontroll vil ytterligere reprisinger som følge av forventede renteendringer bidra til å nå målet.

Konsernet har et langsiktig mål for ren kjernekapitaldekning på 17,2 prosent. Per utgangen av andre kvartal var ren kjernekapitaldekning 19,1 prosent og tilfredsstiller med det både egen målsetning og regulatorisk forventning. Konsernets utbyttepolitikk om at om lag halvparten av overskuddet utbetales som utbytte ligger fast. Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, utsikter for lønnsom vekst og strategiske planer.

Konsernet fortsetter arbeidet med å få på plass overgangsplaner på bransjenivå. Slik skal en sikre at bærekraft innlemmes i alle konsernets forretningsområder. Overgangsplanene er et viktig verktøy i arbeidet med å sikre langsiktig lønnsomhet og redusere konsernets utslipp. Dette sikrer at konsernet møter utfordringene interessentene har pekt på i konsernets vesentlighetsanalyse og er en viktig forutsetning for å nå målet om netto null utslipp innen 2050.

Styret er godt fornøyd med strategigjennomføring og oppnådde resultater i andre kvartal og første halvår 2023. Selv om den økonomiske usikkerheten er økt forventes det et godt år for SpareBank 1 SMN også i 2023.

 

Trondheim, 9. august
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Mette Kamsvåg
Styrets leder Nestleder  
     
     
Freddy Aursø Tonje Eskeland Foss Ingrid Finboe Svendsen
     
     
     
Kristian Sætre Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
  Jan-Frode Janson  
  Konsernsjef  

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN