Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern   
  Januar - September   Januar - September  
2022 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2022
2.494 1.930 2.483  Resultat etter skatt  2.441 2.017 2.785
77 57 116  + Av- og nedskrivninger  106 83 117
-37 -45 -45  + Tap på utlån/garantier  -6 -26 -7
-324 -252 -391  Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet  -207 -248 -443
-2.420 -993 1.320  Andre justeringer  1.344 -1.032 -2.436
-210 697 3.483  Tilført fra årets virksomhet  3.678 795 16
-4.626 -5.643 -2.714  Reduksjon/(økning) øvrige fordringer  -2.876 -6.144 -4.193
5.155 5.013 3.997  Økning/(reduksjon) annen gjeld  4.455 4.792 5.136
-3.739 -1.913 -5.488  Reduksjon/(økning) utlån  -5.958 -3.243 -5.643
-8.782 -13.406 -0  Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner  308 -12.069 -6.959
10.672 9.120 6.180  Økning/(reduksjon) innskudd kunder  6.227 9.272 10.724
294 -626 -1.774  Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner  -1.774 -569 -429
-7.310 202 1.667  Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner  1.667 201 -7.311
- - -  Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning  - - 1.821
-8.546 -6.557 5.349  A) Netto likviditetsendring fra virksomhet  5.727 -6.966 -6.837
 -   -  35 Tilført kontanter og kontantekvivalenter ved fusjon 35 - -
-71 -64 -79  Brutto investeringer bygninger/driftsmidler  -206 -109 -89
-18 -    Salg bygninger/driftsmidler    - 276
-5 -0 -  Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap  - 637 -1.815
324 252 391  Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  391 252 324
6 6 -  Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  3 6 6
-479 -92 -127  Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  -130 -117 -492
813 551 942  Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser  950 587 849
-835 -549 -974  Økning/kjøp aksjer og eierinteresser  -990 -557 -846
-265 104 189  B) Netto likviditetsendring investeringer  54 698 -1.788
1.000 1.000 750  Økning i ansvarlig lånekapital  750 1.000 1.000
-750 -750 -558  Reduksjon i ansvarlig lånekapital  -558 -750 -750
-0 -0 -  Utbetalinger knyttet til eierandelskapital  -169 -21 -21
- - 3  Innbetalinger knyttet til eierandelskapital  - - -
-970 -970 -840  Utbetalt utbytte  -840 -970 -970
- - -  Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser  -65 -162 -162
-547 -547 -474  Gaveutdeling  -474 -547 -547
- - 116  Ny hybridkapital  111 - -
476 - -342  Tilbakebetaling hybridkapital  -342 - 476
-60 -44 -84  Betalte renter hybridkapital  -86 -45 -63
16.194 13.225 5.080  Økning annen langsiktig gjeld  5.080 13.225 16.194
-6.613 -6.397 -9.173  Reduksjon annen langsiktig gjeld  -9.173 -6.397 -6.613
8.729 5.517 -5.522  C) Netto likviditetsendringer finansiering  -5.765 5.332 8.544
-81 -935 16  A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året  16 -935 -81
1.252 1.252 1.171  Likviditetsbeholdning per 1.1  1.171 1.252 1.252
1.171 317 1.187  Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet  1.187 317 1.171
-81 -935 16  Endring  16 -935 -81
Eksporter til Excel

Sammenligningstall for 2022 er omarbeidet etter at SpareBank1 Markets er klassifisert som virksomhet holdt for salg

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN