1. kvartal 2023

  • Resultat 778 millioner kroner (698 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 13,0 prosent (12,6 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,2 prosent (18,3 prosent)
  • Vekst i utlån på 1,3 prosent (2,4 prosent) og på innskudd 1,2 prosent (vekst 2,5 prosent)
  • Vekst utlån siste 12 måneder 7,0 prosent (7,9 prosent) og på innskudd 8,3 prosent (11,4 prosent)
  • Netto resultat eierinteresser på 125 millioner kroner (62 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 97 millioner kroner (gevinst 113 millioner)
  • Netto inngang på tap på utlån og garantier 71 millioner kroner (0 millioner), - 0,13 prosent av brutto utlån (0 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 3,51 kroner (3,20). Bokført verdi per egenkapitalbevis 105,63 kroner (99,55)
Collage-20232
© SpareBank 1 SMN