Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-6

Erklæring fra styret og konsernsjef

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2023 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står ovenfor i neste regnskapsperiode samt vesentlige transaksjoner med nærstående.

 

Trondheim, 9. august
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Mette Kamsvåg
Styrets leder Nestleder  
     
     
Freddy Aursø Tonje Eskeland Foss Ingrid Finboe Svendsen
     
     
     
Kristian Sætre Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
  Jan-Frode Janson  
  Konsernsjef  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN