Hovedtall

 

 

  Januar - Mars  
Resultatsammendrag (mill kr) 2) 2023 2022 2022
Netto renteinntekter 1.035 759 3.339
Netto provisjons- og andre inntekter 541 522 2.042
Netto avk. på finansielle investeringer 28 175 380
Sum inntekter 1.604 1.456 5.760
Sum driftskostnader 728 629 2.443
Resultat før tap 875 827 3.317
Tap på utlån, garantier m.v. -71 -0 -7
Resultat før skatt  946 827 3.324
Skattekostnad 206 166 718
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 38 37 179
Periodens resultat 778 698 2.785
Renter hybridkapital 34 21 63
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 744 677 2.722
       
Balansetall 31.3.23 31.3.22 31.12.22
Brutto utlån til kunder 153.181 147.023 152.629
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 213.967 199.965 211.244
Innskudd fra kunder 123.529 114.053 122.010
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 225.759 202.936 196.226
Forvaltningskapital 228.207 207.027 223.110
     
  Januar - Mars  
Nøkkeltall 2023 2022 2022
       
Lønnsomhet      
Egenkapitalavkastning 1) 13,0 % 12,6 % 12,3 %
Kostnadsprosent 1) 45 % 43 % 42 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 81 % 78 % 80 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 58 % 57 % 58 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 7,0 % 7,9 % 8,1 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. 8,3 % 11,4 % 9,6 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt      
Tapsprosent utlån 1) -0,13 % 0,00 % 0,00 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 0,96 % 1,62 % 0,97 %
       
Soliditet 31.3.23 31.3.22 31.12.22
Kapitaldekningsprosent  22,1 % 21,9 % 23,1 %
Kjernekapitaldekningsprosent  20,1 % 19,8 % 20,9 %
Ren kjernekapitalprosent 18,2 % 18,3 % 18,9 %
Kjernekapital 21.985 19.797 21.835
Netto ansvarlig kapital 24.298 21.839 24.147
Likviditetsreserve (LCR) 194 % 155 % 239 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 6,9 % 7,1 %
       
Kontor og bemanning      
Antall bankkontor 40 40 40
Antall årsverk 2) 1.415 1.401 1.432
Eksporter til Excel

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.3.23 31.3.22 31.12.22 31.12.21 31.12.20 31.12.19
Egenkapitalbevisbrøk  64 % 64 % 64 % 64 % 64 % 64 %
Antall utstedte bevis (mill.) 1) 129,43 129,39 129,29 129,39 129,39 129,30
Børskurs 123,60 141,20 127,40 149,00 97,60 100,20
Børsverdi (mill. kroner) 15.997 18.270 16.471 19.279 12.629 12.956
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 105,63 99,55 109,86 103,48 94,71 90,75
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 3,51 3,20 12,82 13,31 8,87 12,14
Utbytte per EKB     6,50 7,50 4,40 6,50
Pris / Resultat per EKB 1) 8,79 11,05 9,94 11,19 11,01 8,26
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,17 1,42 1,16 1,44 1,03 1,10
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2
Eksporter til Excel

 

 

 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN