4. kvartal 2023

 • Resultat før skatt 1.496 millioner kroner (932 millioner)
 • Resultat 1.247 millioner kroner (768 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 18,3 prosent (13,1 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,8 prosent (18,9 prosent)
 • Vekst i utlån på 0,9 prosent (1,1 prosent) og på innskudd nedgang på 3,9 prosent (1,2 prosent)
 • Utlån til privatmarkedet i banken økte med 0,8 prosent i kvartalet (1,4 prosent), 0,8 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal. Utlån til næringsliv i banken økte med 1,0 prosent (nedgang på 0,4 prosent) som var 1,8 prosentpoeng høyere vekst enn i tredje kvartal
 • Innskudd fra privatmarked økte med 1,1 prosent (0,9 prosent), 1,9 prosentpoeng høyere vekst enn i tredje kvartal. Innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 10,0 prosent (0,4 prosent). Dette er 7 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal, og skyldes i all hovedsak reduksjon i innskudd fra offentlig sektor
 • Netto resultat eierinteresser på 90 millioner kroner (195 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 481 millioner kroner (minus 33 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 20 millioner kroner (19 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,62 kroner (3,53)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 120,48 kroner (109,86)
© SpareBank 1 SMN