Resultatregnskap

Morbank     Konsern
  Januar - Mars     Januar - Mars  
2022 2022 2023 (mill. kr) Note 2023 2022 2022
5.128 991 1.889 Renteinntekter effektiv rentes metode   2.014 1.104 5.596
724 124 354 Andre renteinntekter   353 123 720
2.972 467 1.331 Rentekostnader   1.332 468 2.977
2.880 648 911 Netto renteinntekter 10 1.035 759 3.339
1.192 299 281 Provisjonsinntekter   341 358 1.446
90 20 26 Provisjonskostnader   50 42 186
55 17 16 Andre driftsinntekter   249 206 781
1.156 296 271 Netto provisjons- og andre inntekter 11 541 522 2.042
677 63 4 Utbytte   2 2 33
- - - Netto resultat fra eierinteresser 3 125 62 442
-123 -19 -66 Netto resultat fra finansielle instrumenter 13 -99 111 -94
554 43 -62 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 28 175 380
4.590 988 1.120 Sum inntekter   1.604 1.456 5.760
661 181 189 Personalkostnader   398 375 1.406
841 208 280 Andre driftskostnader 12 330 255 1.038
1.502 389 469 Sum driftskostnader   728 629 2.443
3.088 599 651 Resultat før tap   875 827 3.317
-37 -4 -77 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 -71 -0 -7
3.125 603 728 Resultat før skatt  3 946 827 3.324
631 144 176 Skattekostnad   206 166 718
- - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 38 37 179
2.494 459 552 Periodens resultat   778 698 2.785
60 20 33 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   34 21 63
1.557 280 332 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   455 413 1.658
877 158 187 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   256 233 934
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 33 30 130
2.494 459 552 Periodens resultat   778 698 2.785
      Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 3,51 3,20 12,82
Eksporter til Excel

 

 

Totalresultat 

Morbank    Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2022 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2022
2.494 459 552 Periodens resultat 778 698 2.785
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
177 - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - 177
-44 - - Skatt på estimatavvik pensjon - - -44
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 1 4
133 - - Sum  1 1 137
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
9 - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - 9
- -1 5 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 5 -1 -
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -16 75 113
- - -  Skatt  - - -
9 -1 5  Sum  -11 73 122
142 -1 5  Sum andre inntekter og kostnader  -10 74 259
2.636 458 558 Totalresultat 768 772 3.044
60 20 33 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 34 21 63
1.647 280 335 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 448 461 1.823
929 158 189 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 253 260 1.028
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 33 30 130
2.636 458 558 Totalresultat 768 772 3.044
Eksporter til Excel

 

 Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN