Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital Sum egen-kapital
                     
Egenkapital per 1.1.22 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356
Periodens resultat - -   440 781 1.314 -101 - 60 2.494
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 133 - 133
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 142 - 142
Totalresultat for perioden - -   440 781 1.314 -101 142 60 2.636
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - 476 476
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -60 -60
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   50 88 - - -142 - -3
Sum transaksjoner med eierne 0 -   50 88 -1.517 - -142 416 -1.105
Egenkapital per 31.12.22 2.597 895   6.408 7.877 1.314 70 0 1.726 20.887
                     
Egenkapital per 1.1.23 2.597 895   6.408 7.877 1.314 70 0 1.726 20.887
Periodens resultat - -   - - - - 1.843 - 1.843
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -1 - -1
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.841 - 1.841
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2022 - -   - - -840 - - - -840
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -474 - - - -474
Ny hybridkapital - -   - - - - - 116 116
Tilbakekjøp hybridkapital                 -76 -76
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -58 -58
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - 2 - - - - 2
Fusjon SpareBank1 Søre Sunnmøre 288 1.526   158             1.972
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -3 - -3
Sum transaksjoner med eierne 287 1.526   158 2 -1.314 - -3 -18 639
Egenkapital per 30.6.23 2.884 2.422   6.566 7.879 - 70 1.839 1.708 23.367
Eksporter til Excel

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 31.12.21 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
Implementeringseffekt IFRS 17 i SpareBank 1 Gruppen 3)               -234     -234
Egenkapital per 1.1.22 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.662 1.293 989 23.007
Periodens resultat - -   440 781 1.314 -101 158 63 130 2.785
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 117 - - 117
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 133 - - 133
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 259 - - 259
Totalresultat for perioden - -   440 781 1.314 -101 417 63 130 3.044
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - 476 - 476
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -63 - -63
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets 2) -2 -   - -16 - - -2 - - -21
Andre egenkapitalføringer - -   50 88 - - -149 -   -11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 13 - - 13
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -122 -122
Sum transaksjoner med eierne -2 -   50 72 -1.517 - -138 413 -122 -1.244
Egenkapital per 31.12.22 2.586 895   6.408 7.828 1.314 70 2.940 1.769 997 24.807

1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet 

3) Prinsippendringen som følge av implementering av IFRS 17 er beskrevet i note 1 regnskapsprinsipper

Eksporter til Excel

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 1.1.23 2.586 895   6.408 7.828 1.314 70 2.940 1.769 997 24.807
Periodens resultat - -   - - - - 1.631 - 70 1.701
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -10 - - -10
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -11 - - -11
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.620 - 70 1.690
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2022 - -   - - -840 - - - - -840
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -474 - - - - -474
Ny hybridkapital - -   - - - - - 111 - 111
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -76 - -76
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -60 - -60
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - 2 - - - - - 2
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) 3 -   - 12 - - -0 - - 16
Fusjon SpareBank1 Søre Sunnmøre 288 1.513   158           -96 1.863
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -3 -   -3
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 3 - - 3
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -65 -65
Sum transaksjoner med eierne 291 1.513   158 15 -1.314 - 0 -24 -160 478
Egenkapital per 30.6.23 2.876 2.409   6.566 7.843 - 70 4.561 1.744 907 26.975
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN