Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.22 30.6.22 30.6.23 (mill. kr) Note 30.6.23 30.6.22 31.12.22
1.171 5.684 619 Kontanter og fordringer på sentralbanker   619 5.684 1.171
21.972 20.441 31.005 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   20.402 11.136 11.663
139.550 136.812 153.407 Netto utlån til kunder 6 165.767 147.602 151.549
38.072 32.893 38.129 Sertifikater og obligasjoner  18 38.130 32.893 38.073
6.804 5.964 9.255 Derivater 18 9.255 6.170 6.804
417 376 683 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 18 1.062 2.437 840
5.063 4.676 5.397 Investering i eierinteresser   8.048 7.468 7.873
2.379 2.374 2.032 Investering i konsernselskaper   - - -
98 98 554 Virksomhet holdt for salg 2 2.484 111 1.919
467 456 850 Immaterielle eiendeler   1.053 853 663
2.092 1.735 1.382 Øvrige eiendeler 15 1.987 3.103 2.555
218.085 211.509 243.314 Eiendeler   248.806 217.458 223.110
14.636 15.713 14.702 Innskudd fra kredittinstitusjoner   14.702 16.543 14.636
122.699 124.366 140.649 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 140.164 123.812 122.010
47.474 41.052 49.697 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 17 49.697 41.052 47.474
8.307 6.386 9.953 Derivater 18 9.953 6.661 8.307
2.067 2.672 2.342 Annen gjeld 16 3.064 4.277 2.725
- - - Virksomhet holdt for salg 2 1.604 1 1.093
2.015 2.075 2.604  Ansvarlig lånekapital  17 2.648 2.118 2.058
197.199 192.263 219.947 Sum gjeld   221.832 194.465 198.303
2.597 2.597 2.884  Eierandelskapital    2.884 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -8 -11 -11
895 895 2.422  Overkursfond    2.409 895 895
7.877 7.007 7.879  Utjevningsfond    7.843 6.958 7.828
840 - -  Avsatt utbytte   - - 840
474 - -  Avsatt gaver    - - 474
6.408 5.918 6.566  Grunnfondskapital    6.566 5.918 6.408
70 171 70  Fond for urealiserte gevinster    70 171 70
-0 -3 -4  Annen egenkapital    2.860 2.801 2.940
1.726 1.218 1.708  Hybridkapital    1.744 1.259 1.769
- 1.443 1.843  Ordinært resultat    1.701 1.400 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    906 1.005 997
20.887 19.245 23.367  Sum egenkapital    26.975 22.993 24.807
218.085 211.509 243.314  Gjeld og egenkapital    248.806 217.458 223.110
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN