Styrets beretning

Fjerde kvartal 2023

(Konserntall. Fra og med andre kvartal 2023 er tallene for tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre inkludert. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Veksttall korrigert for fusjonen omtales i avsnitt utlån og innskudd)

 • Resultat før skatt 1.496 millioner kroner (932 millioner)
 • Resultat 1.247 millioner kroner (768 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 18,3 prosent (13,1 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,8 prosent (18,9 prosent)
 • Vekst i utlån på 0,9 prosent (1,1 prosent) og på innskudd nedgang på 3,9 prosent (1,2 prosent)
 • Utlån til privatmarkedet i banken økte med 0,8 prosent i kvartalet (1,4 prosent), 0,8 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal. Utlån til næringsliv i banken økte med 1,0 prosent (nedgang på 0,4 prosent) som var 1,8 prosentpoeng høyere vekst enn i tredje kvartal
 • Innskudd fra privatmarked økte med 1,1 prosent (0,9 prosent), 1,9 prosentpoeng høyere vekst enn i tredje kvartal. Innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 10,0 prosent (0,4 prosent). Dette er 7 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal, og skyldes i all hovedsak reduksjon i innskudd fra offentlig sektor
 • Netto resultat eierinteresser på 90 millioner kroner (195 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 481 millioner kroner (minus 33 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 20 millioner kroner (19 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 5,62 kroner (3,53)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 120,48 kroner (109,86)

Foreløpig årsregnskap 2023

 • Resultat før skatt 4.484 millioner kroner (3.324 millioner)
 • Resultat 3.688 millioner kroner (2.785 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,4 prosent (12,3 prosent)
 • Vekst i utlån 11,9 prosent (8,1 prosent) og innskudd 8,9 prosent (9,6 prosent) siste 12 måneder.
 • Utlånsvekst til privatmarked i banken var på 13,1 prosent (7,1 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til næringsliv var 10,4 prosent (8,9 prosent) siste 12 måneder.
 • Utlån til lønnstakere utgjør 68 prosent (67 prosent) av utlån
 • Innskudd fra privatmarkedet økte med 17,6 prosent (8,4 prosent) siste 12 måneder. Innskudd fra næringslivskunder økte med 0,1 prosent (5,5 prosent) siste 12 måneder.
 • Netto resultat eierinteresser på 297 millioner kroner (442 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 502 millioner kroner (minus 61 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 14 millioner kroner (netto inngang 7 millioner), 0,01 prosent (-0,00 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 16,88 kroner (12,82)
 • Styret foreslår et utbytte på 12,00 kroner per egenkapitalbevis (6,50 kroner) som er 74 prosent av resultatet, og 860 millioner kroner (474 millioner) som samfunnsutbytte.

   

Hendelser i kvartalet 

Styringsrente på 4,50 prosent og fortsatt avtakende kredittvekst
Norges Bank økte styringsrenten fra 4,25 prosent til 4,50 prosent i desember 2023. SpareBank 1 SMN har i likhet med andre banker gjennomført renteøkninger på utlån og innskudd i takt med Norges Bank sine renteendringer. Ved rentebeslutningen i desember indikerte sentralbanken at styringsrenten antageligvis har nådd sitt høyeste nivå i denne rentesykelen, og signaliserte en gradvis nedgang i styringsrente fra høsten 2024.

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) var 4,8 prosent ved utgangen av 2023. Underliggende inflasjon i samme periode, målt ved konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og ekskludert energivarer (KPI-JAE) var 5,5 prosent. Den makroøkonomiske situasjonen i Norge er sammensatt, og det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen. Bygg- og anleggsbransjen preges av et tregere marked med færre igangsettelser av boliger samtidig som energirelatert industri opplever økt aktivitetsnivå.

Kredittveksten til husholdninger og ikke-finansielle foretak falt ytterligere i fjerde kvartal. Per desember var den nasjonale tolvmåneders kredittveksten for husholdninger og ikke-finansielle foretak henholdsvis 3,1 og 2,6 prosent.

SpareBank 1 Markets styrkes og får regionalt eierskap
SpareBank 1 SMN meldte 22. juni 2022 at SpareBank 1 Markets styrker satsingen innenfor kapitalmarkedet, og får SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge som store eiere. Gjennom dette etablerer SpareBank 1-bankene en mer robust nasjonal kapitalmarkedssatsing, med sterk regional tilstedeværelse i blant annet Trondheim, Tromsø og Stavanger, i tillegg til Oslo. Transaksjonen ble gjennomført i desember 2023.

SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge overdro sine kapitalmarkedsvirksomheter til SpareBank 1 Markets. I tillegg ble det gjort en rettet emisjon mot SpareBank 1 SR-Bank. Etter gjennomføringen av transaksjonen eier SpareBank 1 SMN 39,9 prosent, SpareBank 1 SR-Bank 33,34 prosent, og SpareBank 1 Nord-Norge 18,1 prosent av SpareBank 1 Markets.

Transaksjonen ga en gevinst på 414 millioner kroner for SpareBank 1 SMN i fjerde kvartal. 

Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen

Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 12. desember en intensjonsavtale om å slå sammen de to selskapene. Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring.

SpareBank 1 SMN eier 19,5 prosent av aksjene i SpareBank 1 Gruppen AS, som etter gjennomføring av transaksjonen vil eie 51,44 prosent av aksjene i Fremtind Holding. Basert på tall per 30. juni 2023 og proforma konsernregnskap vil transaksjonen medføre en økt egenkapital for konsernet SpareBank 1 Gruppen på omtrent 7 milliarder kroner. SpareBank 1 SMN sin andel av denne økning utgjør omtrent 470 millioner kroner, som vil bli resultatført i konsernregnskapet når transaksjonen gjennomføres. Effekten på bankens kapitaldekning vil bli tilnærmet nøytral, da egenkapitaløkningen kommer til fradrag i kapitaldekningsberegningen.

Transaksjonen er betinget av at partene inngår en transaksjonsavtale og at nødvendige myndighetsgodkjenninger uten vesentlig tyngende vilkår blir gitt. Det forventes at transaksjonen tidligst vil kunne gjennomføres sommeren 2024.

SpareBank 1 Kreditt og Eika Kredittbank samler sin kredittvirksomhet 

SpareBank 1 Kreditt og Eika Kredittbank, produktselskapene for kredittkort og forbrukerfinansiering i de to største sparebankalliansene i Norge, samler sin kredittvirksomhet. Stordriftsfordelene selskapene oppnår ved å slå sine krefter sammen skal bidra til økt konkurransekraft og ansvarlig utlånspraksis.

De to kredittselskapene har over en million kunder til sammen, og en samlet markedsandel innen kredittkort og forbrukslån på 6,3 prosent. Forutsatt myndighetsgodkjennelse vil produktområdene kredittkort og usikrede nedbetalingslån overdras fra dagens Eika Kredittbank til SpareBank 1 Kreditt. Det sammenslåtte selskapet vil ha forretningsadresse i Trondheim og vil få et nytt navn. 

Nytt pilar 2-krav og revidert kapitalmål

SpareBank 1 SMN mottok i fjerde kvartal nytt pilar 2-krav. Kravet ble redusert til 1,7 prosentpoeng og må tilfredsstilles med minimum 56,25 prosent ren kjernekapital. Som følge av endringen er konsernets langsiktige kapitalmål for ren kjernekapitaldekning endret til 16,3 prosent.

Spareprogram for ansatte

SpareBank 1 SMN videreførte i fjerde kvartal sitt spareprogram i bankens egenkapitalbevis for sine ansatte. Formålet med programmet er å motivere ansatte til å være medeiere i banken og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater. Hele 74 prosent av konsernets ansatte deltar i programmet.

 

Resultat i fjerde kvartal 

Fjerde kvartal 2023 preges av høye inntekter som følge av god utvikling i rentenetto og gevinst på 414 millioner kroner fra sammenslåingen av kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SR-bank og SpareBank 1 Nord-Norge. Økte kostnader og SpareBank 1 Gruppens nedskrivning av aksjene i Kredinor påvirker resultatet negativt.

Netto renteinntekter øker som følge av vekst og gjennomførte renteendringer. Banken har varslet en renteheving på inntil 0,25 prosent med effekt i første kvartal 2024. I tillegg påvirkes netto renteinntekter positivt med 59 millioner kroner av tidligere ikke-inntektsførte renter som følge av innfrielse av engasjement tidligere kjøpt til underkurs.

Det er positiv utvikling i provisjonsinntekter også i fjerde kvartal, hovedsakelig drevet av regnskapstjenester og inntekter fra betalingsformidling.

Konsernets driftskostnader ble 866 millioner i kvartalet (646 millioner). Økningen skyldes i hovedsak fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre, økt antall ansatte i banken, oppkjøp i SpareBank 1 Regnskapshuset og pris- og lønnsvekst.

Avkastning på finansielle instrumenter ble 491 millioner kroner i fjerde kvartal (minus 52). Økningen skyldes primært gevinst fra nedsalget i SpareBank 1 Markets på 414 millioner kroner.

Resultat fra tilknyttede selskap øker fra tredje kvartal, men er betydelig redusert sammenlignet med fjerde kvartal i 2022. BN Bank leverer fortsatt gode resultater, mens SpareBank 1 SMNs resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble minus 51 millioner kroner (128 millioner) som følge av nedskrivning av SpareBank 1 Gruppens eierpost i Kredinor.

Tap på utlån og garantier utgjorde 20 millioner kroner i kvartalet (19 millioner), fordelt på netto tilbakeføring på 27 millioner kroner i banken og tap på 47 millioner kroner i SpareBank 1 Finans Midt-Norge knyttet til et næringsengasjement.

Ren kjernekapitaldekning var 18,8 prosent (18,9) ved utgangen av fjerde kvartal, som er godt over regulatoriske krav og konsernets langsiktige mål.

Forslag til overskuddsdisponering

Konsernets resultat fratrukket renter på hybridkapitalen og ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultatet danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet, og disponeringen gjennomføres i morbanken. 

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utjevningsfond utgjør 74 prosent av det disponerte resultatet. Resultat per egenkapitalbevis ble 16,88 kroner. Med bakgrunn i bankens solide kapitalisering, men også utsikter til lønnsom drift i tiden fremover foreslår styret et utbytte på 12,00 kroner per egenkapitalbevis. Dette gir en utdelingsgrad på 71 prosent. Bankens langsiktige utbyttepolitikk er å dele ut om lag 50 prosent av disponibelt overskudd.

Videre foreslår styret at det avsettes 860 millioner kroner i samfunnsutbytte. Av dette beløpet overføres 250 millioner kroner til allmennyttige formål og 610 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 621 millioner kroner og 308 millioner kroner.

  2023 2022
Årsoverskudd konsern  3.688 2.785
Renter hybridkapital  -122 -60
Årsoverskudd konsern ekskl renter hybridkapital 3.566 2.725
Resultat i datterselskaper -408 -479
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 302 422
Resultatandel tilknyttede selskaper -297 -443
Utbytte fra tilknyttede selskaper 391 224
Elimineringer konsern 2 -15
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 3.557 2.434
     
Overskuddsdisponering 2023 2022
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 3.557 2.434
Overført fond for urealiserte gevinster -37 101
Årsoverskudd til disponering 3.520 2.535
Utbytte 1.730 840
Utjevningsfond 621 781
Grunnfondskapital 308 440
Samfunnsutbytte 860 474
Sum disponert 3.520 2.535
Eksporter til Excel

Morbankens disponible resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, og er korrigert for rentekostnader på hybridkapital etter skatt.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet. 

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på 37 millioner kroner.

Samlet beløp til disponering er med dette 3.520 millioner kroner.

Etter disponering av resultatet for 2022 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 66,8 prosent.  

Netto renteinntekter

Markedsrentene uttrykt ved NIBOR var relativt stabile i fjerde kvartal. Gjennomsnittlig 3 måneders NIBOR var 4,72 prosent i fjerde kvartal, 0,07 prosentpoeng høyere enn i foregående kvartal. Banken økte rentene på utlån og innskudd med virkning fra 25. oktober og 28. november, og har varslet ytterligere en økning for privatkunder med virkning fra 9. mars 2024.

Netto renteinntekter ble 1.312 millioner (961 millioner) mot 1.191 millioner kroner i tredje kvartal. Stabile markedsrenter gjennom kvartalet og gjennomførte rentehevinger ga økte utlånsmarginer og lavere innskuddsmarginer. Rentenettoen i kvartalet inkluderer 59 millioner kroner knyttet til innfrielse av et engasjement tidligere kjøpt til underkurs. Uten denne engangseffekten økte netto renteinntekter med 5,3 prosent målt mot tredje kvartal og 30 prosent målt mot fjerde kvartal 2022.

 

Provisjons- og andre driftsinntekter  

Strategien til SpareBank 1 SMN om å utnytte bredden i konsernet og øke samhandlingen på tvers av de ulike forretningsområdene ligger fast. Høy produktdekning hos kundene bidrar til en kapitaleffektiv og diversifisert inntektsstrøm samt høy kundetilfredshet.

Netto provisjons- og andre inntekter (mill. kr) 4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Betalingstjenester 101 79 91
Kredittkort 14 16 15
Sparing og forvaltning 11 10 11
Forsikring 61 67 60
Garantiprovisjoner 16 15 25
Eiendomsmegling 98 110 94
Regnskapstjenester 152 138 127
Øvrige provisjoner 23 20 14
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 475 455 438
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 19 25 32
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 4 4
Sum provisjonsinntekter 498 484 473
Eksporter til Excel

Provisjonsinntekter ekskludert kredittforetak økte med 20 millioner kroner fra foregående kvartal og 37 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i 2022. Det er spesielt inntekter fra betalingstjenester og regnskapstjenester som driver den gode utviklingen i provisjonsinntekter.

For utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt mottar banken en provisjon som tilsvarer utlånsrenten fratrukket finansierings, - og driftskostnader i selskapene. Hovedårsaken til reduserte provisjonsinntekter fra disse selskapene i fjerde kvartal er økte finansieringskostnader.

Avkastning finansielle investeringer

Avkastning på finansielle instrumenter i fjerde kvartal ble 491 million kroner (minus 52 millioner). Aksjegevinster på 472 millioner kroner inkluderer 414 millioner kroner knyttet til nedsalget i SpareBank 1 Markets. Øvrig aksjegevinst er knyttet til SpareBank 1 SMN Invest sin aksjeportefølje.

Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, ga kurstap på 8 millioner kroner (kurstap på 55 millioner kroner) og inntekter fra valutaforretninger økte med 7 millioner kroner fra foregående kvartal, til 27 millioner kroner (25 millioner).

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Gevinst/(tap) på aksjer 472 17 -23
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -8 47 -55
Gevinst/(tap) på valuta 27 20 25
Netto resultat fra finansielle instrumenter 491 83 -52
Eksporter til Excel

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

SpareBank 1 SMN har en bred og veldiversifisert inntektsplattform. Konsernet tilbyr sine kunder et bredt produktspekter gjennom ulike produktselskaper som gir provisjonsinntekter og avkastning på investert kapital.

Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 90 millioner kroner (195 millioner) i kvartalet. I tredje kvartal var tilsvarende resultat minus 2 millioner kroner.

Resultat fra eierinteresser (mill. kr) 4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
SpareBank 1 Gruppen (19,5 %)*) -51 -13 128
SpareBank 1 Boligkreditt (23,9 %) 30 5 -1
SpareBank 1 Næringskreditt (14,8 %) 1 4 2
BN Bank (35,0 %) 73 64 54
SpareBank1 Markets (39,9 %)  19  -   - 
SpareBank 1 Kreditt (19,2 %) -3 -3 -0
SpareBank 1 Betaling (21,9 %) -8 -10 22
SpareBank 1 Forvaltning (21,5 %) 12 6 5
Andre selskaper 16 -55 -15
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 90 -2 195
*) SpareBank 1 Gruppen har implementert IFRS 17 fra 1.1.23, sammenligningstall er ikke omarbeidet, men det er gitt opplysninger om effekten i note 1.
Eksporter til Excel

SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen er et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene. Alliansens hensikt er å tilby konkurransedyktige finansielle tjenester og produkter, samt utnytte stordriftsfordeler. Alliansesamarbeidet drives gjennom eierskap og deltakelse i SpareBank 1 Utvikling DA, som utvikler og leverer felles produkter og tjenester, og gjennom SpareBank 1 Gruppen som er eier av produktselskapene.

SpareBank 1 Gruppen 

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat på 60 millioner kroner (518 millioner) i fjerde kvartal, hvorav SpareBank 1 SMNs andel av majoritetens resultat ble minus 51 millioner kroner (128 millioner). Minoritetens andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen knytter seg til resultatet i Fremtind Forsikring. 

De viktigste selskapene i SpareBank 1 Gruppen (SpareBank 1 Gruppens eierandel):

 • Fremtind Forsikring (65 prosent) er et skade- og personforsikringsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet fikk et resultat i fjerde kvartal på 912 millioner kroner (151 millioner) etter skatt. Økningen skyldes avkastning på netto investeringer på 904 millioner kroner og estimatendring i tapskomponent som ga inntektsføring på 177 millioner kroner.

 • SpareBank 1 Forsikring (100 prosent) er et pensjonsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet tilbyr hovedsakelig innskuddsbasert tjenestepensjon, kollektive uføredekninger og privat pensjonssparing. SpareBank 1 Forsikring fikk et resultat på 60 millioner kroner (65 millioner) i fjerde kvartal.

 • SpareBank 1 Factoring (100 prosent) tilbyr administrativ og finansiell factoring. Selskapet har hovedkontor i Ålesund. Overskudd i fjerde kvartal ble 22 millioner kroner (21 millioner).

 • Tilknyttede selskaper i SpareBank 1 Gruppen bidro negativt med 85 millioner kroner (minus 41 millioner) til SpareBank 1 Gruppens resultat.

 • Kredinor (50 prosent) er Norges største inkassoselskap, og er et tilknyttet selskap i SpareBank 1 Gruppen. Det ble i kvartalet foretatt nedskrivninger av aksjene i Kredinor med 769 millioner kroner.

SpareBank 1 Forvaltning leverer produkter og tjenester til et bredt spekter av kunder innen kapitalforvaltning og verdipapirservice. SpareBank 1 SMNs resultatandel i fjerde kvartal ble 12 millioner kroner (5 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt er et kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån for å oppnå stabil finansiering med lave finansieringskostnader. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet ble 30 millioner kroner (minus 1 million) i fjerde kvartal.

SpareBank 1 Næringskreditt er et kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i lån til næringseiendom for å oppnå stabil finansiering med lave finansieringskostnader. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet ble 1 million kroner (2 millioner) i kvartalet.

SpareBank 1 Kreditt tilbyr finansiering uten sikkerhet til privatmarkedet. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i fjerde kvartal ble minus 3 millioner kroner (0 million).

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i østlandsområdet. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank ble 73 millioner kroner (54 millioner) i kvartalet.

SpareBank 1 Markets er et ledende norsk verdipapirforetak. Selskapet tilbyr tjenester innen aksje- og kredittanalyse, handel i aksjer og obligasjoner og tjenester innen corporate finance. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i SpareBank 1 Markets i desember 2023 ble 19 millioner kroner. Øvrig resultatandel fra SpareBank 1 Markets i fjerde kvartal er ført som resultatandel fra virksomhet holdt for salg.

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. SpareBank 1 SMNs resultatandel ble minus 8 millioner kroner (22 millioner) i fjerde kvartal. 

Andre selskaper
Resultatet på 16 millioner kroner i fjerde kvartal er drevet av 38 millioner kroner (0 millioner) i positivt bidrag fra utbyggingselskapet Grilstad Marina og negativt bidrag på 12 millioner kroner (minus 5 millioner) fra SpareBank 1 Mobilitet Holding samt minus 11 millioner kroner (minus 9 millioner) fra SpareBank 1 Utvikling.

Driftskostnader

Konsernets kostnadsmål er en kostnadsandel under 40 prosent i banken og under 85 prosent i EiendomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 Regnskapshuset. Kostnadsandelen er definert som driftskostnader som andel av netto renteinntekter og provisjons - og andre inntekter.

Kostnadsandelen i morbank var 41 prosent i kvartalet (37 prosent). Tilsvarende tall for EiendomsMegler 1 og Regnskapshuset var henholdsvis 107 (107) og 95 (85) prosent.

Driftskostnader (mill. kr) 4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Personalkostnader 476 435 333
IT-kostnader 132 93 100
Markedsføring 21 24 24
Avskrivninger 47 43 33
Driftskostnader faste eiendommer 11 15 9
Kjøpte tjenester 71 62 53
Fusjonskostnader 18 14 22
Øvrige driftskostnader 90 56 73
Sum driftskostnader 866 741 646
Eksporter til Excel

Samlede kostnader i konsernet økte med 220 millioner kroner fra fjerde kvartal i 2022, hvorav 41 millioner kroner av økningen er i datterselskapene. Pris- og lønnsvekst samt oppkjøp i SpareBank 1 Regnskapshuset er hoveddriveren bak kostnadsveksten i datterselskapene.

I banken er kostnadsøkningen i kvartalet målt mot fjerde kvartal i fjor – i tillegg til lønns- og prisvekst – dels drevet av teknologiinvesteringer gjennom SpareBank 1 Utvikling og vekstinitiativ i utvalgte geografier, primært Trondheim, Oslo og Sunnmøre. Banken gjennomfører også en satsing innenfor kapitalrådgivning og private banking. Dette er tiltak som vil styrke bankens markedsposisjon og inntjening. I tillegg har kostnadene økt med inkludering av tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøres kostnadsbase, feiring av bankens 200-årsjubileum, samt juridisk bistand knyttet til rettssaken om underslagssaken.

Fra tredje til fjerde kvartal har kostnadene økt som følge av deler av satsingene nevnt over. I tillegg har kostnader ved jubileet, inkludert jubileumsgaver til konsernets ansatte, samt etterbetaling av lokalt lønnsoppgjør påvirket kostnadene i fjerde kvartal.

Tap på utlån og garantier 

Konsernets tap på utlån og garantier utgjorde 20 millioner kroner i fjerde kvartal 2023.

Tap i kvartalet fordeler seg med minus 30 millioner kroner i trinn 1 og 2 og 50 million kroner i trinn 3. Tap i perioden utgjorde 0,03 prosent av totale utlån (0,04 prosent).

Tap (mill. kr) 4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Privatmarked i morbank -2 1 19
Næringsliv i morbank -25 27 -12
SpareBank 1 Finans 47 6 12
Sum tap 20 35 19
Eksporter til Excel

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 31. desember utgjør 995 millioner kroner (1.188 millioner).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er god. Porteføljen fordeler seg med henholdsvis 167.777 millioner (150.585 millioner) i Trinn 1 og 2 tilsvarende 99,12 prosent. Problemlån (Trinn 3) utgjør 2.085 millioner kroner (2.044 millioner) tilsvarende 0,88 prosent (0,97 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til kredittforetakene

Forvaltningskapital 233 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per fjerde kvartal 2023 var 233 milliarder kroner (223 milliarder) og har økt med 10 milliarder, tilsvarende 4,2 prosent, siste 12 måneder. Forvaltningskapitalen har økt som følge av fusjon og utlånsvekst.

Per 31. desember 2023 er utlån på til sammen 66 milliarder kroner (59 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlånsvekst, inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Siste 12 måneder har brutto utlånsvolum økt med 25,1 milliarder kroner (15,9 milliarder), tilsvarende 11,9 prosent (8,1 prosent) og var 236,3 milliarder (211,2 milliarder) ved utgangen av fjerde kvartal. Utlånsvekst i kvartalet var 0,9 prosent (1,1 prosent).

Utlån til privatmarkedskunder i banken økte med 1,3 milliarder kroner i kvartalet (2,0 milliarder). Dette tilsvarer en utlånsvekst på 0,8 prosent (1,4 prosent). Utlånsvekst siste 12 måneder var 13,1 prosent (7,1 prosent), hvorav fusjonen med tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjør 8,3 prosentpoeng. Totale utlån til privatmarked i banken var 166,7 milliarder kroner (147,4 milliarder) ved utgangen av fjerde kvartal.

Utlån til næringslivssegmentet i banken økte med 0,6 milliarder kroner i kvartalet (nedgang på 0,2 milliarder), tilsvarende 1,0 prosent (minus 0,4 prosent). Utlånsvekst siste 12 måneder var 10,4 prosent (8,9 prosent), hvorav fusjonen utgjør 3,5 prosentpoeng. Totale utlån til næringsliv i banken var 57,2 milliarder (51,8) per 31. desember 2023.

SpareBank 1 Finans’ brutto utlånsvolum var 12,6 milliarder kroner (12,1 milliarder) ved utgangen av fjerde kvartal 2023. Dette tilsvarer en vekst på 4,5 prosent siste 12 måneder.

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 10,9 milliarder kroner (10,7 milliarder) til 132,9 milliarder (122,0 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 8,9 prosent (9,6 prosent). Vekst i fjerde kvartal minus 3,9 prosent (1,2 prosent).

Innskudd fra personmarkedet økte med 0,7 milliarder kroner i kvartalet (0,5 milliarder). Dette tilsvarer en innskuddsvekst på 1,1 prosent (0,9 prosent). Innskuddsvekst siste 12 måneder var 17,6 prosent (8,4 prosent), hvorav fusjonen utgjør 10,7 prosentpoeng. Totale innskudd fra personmarkedet var 64,6 milliarder (54,9) ved utgangen av fjerde kvartal.

Innskudd fra næringslivssegmentet i banken ble redusert med 7,0 milliarder kroner i kvartalet (økning på 0,3 milliarder), tilsvarende minus 10,0 prosent (vekst på 0,4 prosent). Nedgangen skyldes tiltagende konkurranse på innskudd fra offentlig sektor. Innskuddsvekst siste 12 måneder var 0,1 prosent (5,5 prosent). Korrigert for fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre ville innskuddsveksten i næringslivssegmentet i banken vært minus 6,8 prosent. Totale innskudd fra næringslivskunder i banken var 63,0 milliarder kroner (62,9 milliarder) per 31. desember 2023.

Privatmarked oppnådde et resultat før skatt på 423 millioner kroner i fjerde kvartal 2023 (371 millioner). Avkastning på anvendt kapital ble 16,3 prosent (16,2), en reduksjon på 2,7 prosentpoeng fra tredje kvartal. Privatmarkedsporteføljen består av lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonforetak.

Resultatregnskap (mill. kr) 4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Netto renteinntekter 626 632 476
Netto provisjons- og andre inntekter 167 165 176
Sum inntekter  794 797 651
Sum driftskostnader 373 315 253
Resultat før tap 421 482 398
 Tap på utlån, garantier m.v.  -2 1 27
Resultat før skatt  423 481 371
       
Balanse        
Utlån til kunder 166.713 165.454 147.426
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -64.892 -63.873 -57.134
Innskudd fra og gjeld til kunder 64.601 63.878 54.930
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal*) 16,3 % 18,9 % 16,2 %
Utlånsmargin 0,68 % 0,33 % 0,39 %
Innskuddsmargin 2,14 % 2,58 % 2,19 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.

Utlånsveksten i kvartalet var 0,8 prosent og innskuddsveksten 1,1 prosent. Tilsvarende tall i fjerde kvartal 2022 var henholdsvis 1,4 og 0,9 prosent.

Det ble gjennomført to generelle renteøkninger på utlån og innskudd i løpet av kvartalet, med ytterligere en varslet renteøkning i første kvartal 2024.

Sammenlignet med tredje kvartal er det økte inntekter fra betalingsområdet. Reduserte utlånsmarginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt gir en nedgang i netto provisjons- og andre inntekter målt mot tilsvarende periode i fjor.

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom og risikovektene i porteføljen er under det regulatoriske gulvet på 20 prosent.

Privatmarkedsdivisjonen prioriterer balansert vekst. Fokus på innskudd i rådgivningen gir robusthet i bankens inntjening og øker kundenes økonomiske trygghet i form av økt bufferkapital.

Distribusjonsmodellen er forbedret med samlokalisering i finanshus og overgang fra personlig rådgiver til kundeteam. Økt bruk av data og innsikt gir et tettere samspill mellom fysisk og digital rådgivningskanal, med bedre og mer effektiv rådgivning.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Resultat før skatt ble minus 7 million kroner (minus 6 millioner) i fjerde kvartal. 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge (92,4%) 4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Sum inntekter  99 110 93
Sum driftskostnader 106 111 100
Resultat før skatt (mill. kr) -7 -1 -6
Resultatmargin -7 % -1 % -7 %
Eksporter til Excel

Økte boliglånsrenter har dempet aktiviteten i boligmarkedet og salgsvolumet er noe ned fra fjoråret. EiendomsMegler 1 Midt-Norge tar markedsandeler og kompenserer med dette noe for fall i salgsvolumet. Økte inntekter per salg gir økt omsetning sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Antall salg i fjerde kvartal ble 1.394 (1.484) og antall nye oppdrag ble 1.310 (1.307). Selskapets markedsandel er per 31. desember 37,3 prosent, opp fra 36,5 prosent samme periode i fjor. 

Næringsliv oppnådde et resultat før skatt på 606 millioner kroner (443 millioner). Avkastning på anvendt kapital ble 33,1 prosent (26,0 prosent).

Resultatregnskap (mill. kr) 4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Netto renteinntekter 659 537 458
Netto provisjons- og andre inntekter 90 77 85
Sum inntekter  749 614 544
Sum driftskostnader 168 135 119
Resultat før tap 581 480 425
 Tap på utlån, garantier m.v.  -25 27 -19
Resultat før skatt  606 452 443
       
Balanse      
Utlån til kunder 57.191 56.605 51.822
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -1.576 -1.503 -1.481
Innskudd fra og gjeld til kunder 62.988 70.011 62.920
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal* 33,1 % 24,3 % 26,0 %
Utlånsmargin 2,85 % 2,33 % 2,23 %
Innskuddsmargin 0,63 % 0,60 % 0,47 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.

Næringslivsdivisjonens utlånsvolum økte med 1,0 prosent i fjerde kvartal (reduksjon på 0,4 prosent) og innskuddsvolumet ble redusert med 10,0 prosent (økning på 0,4 prosent). Nedgangen skyldes tiltagende konkurranse på innskudd fra offentlig sektor.

Effektuering av renteendringer og inntektsføring av ikke-inntektsførte renter på et engasjement kjøpt til underkurs ga økt utlånsmargin i kvartalet. Justert for engangseffekten på 59 millioner kroner var gjennomsnittlig utlånsmargin mot nibor 2,45 % i kvartalet. Endring i porteføljesammensetning ga positiv marginutvikling på innskudd.

Økte markedsrenter og endret porteføljesammensetning i kvartalet reduserte utlånsmarginen og økte innskuddsmarginen. For kunder med utlåns- og innskuddsprodukter som ikke er knyttet til interbankrenter ble det gjennomført en generell renteøkning i fjerde kvartal, med ytterligere en varslet renteøkning i første kvartal 2024.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er god. Konkursraten i regionen har økt, men det har foreløpig hatt begrenset påvirkning på utlånsporteføljen.

Forsterket satsing i Trondheim og økt samhandling med SpareBank 1 Regnskapshuset bidrar til at Næringsliv tar markedsandeler i Midt-Norge. Oslo-etableringen er ventet å gi utlånsvekst innen utvalgte bransjer hvor SpareBank 1 SMN har kompetanse og erfaring.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet oppnådde et resultat før skatt på 8 millioner kroner (20 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (93,3%)  4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Sum inntekter  167 153 139
Sum driftskostnader 159 141 119
Resultat før skatt (mill. kr) 8 11 20
Resultatmargin 5 % 7 % 15 %
Eksporter til Excel

Driftsinntektene økte med 28 millioner kroner fra fjerde kvartal i 2022, drevet av økte inntekter fra rådgivning og regnskap. Kostnadsøkningen er i all hovedsak drevet av økte personalkostnader grunnet lønnsvekst og oppkjøp.

Det er investert betydelig i utvikling av selskapets konkurransekraft. Dette gir resultater, og omfatter styrket rådgiverkompetanse og kapasitet, økt satsing på digitalisering og nye inntektsstrømmer. Skybaserte løsninger som gir forenkling for selskapet, samt økt innsikt og prosessforbedring for kunden står sentralt. Dette har gitt økt organisk kundevekst og styrket lojalitet hos eksisterende kunder.

SpareBank 1 Finans Midt-Norges satsingsområder er leasing og fakturakjøp til bedrifter og billån til personkunder. Sparebank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 12 millioner kroner (51 millioner). 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  4. kvartal 2023 3. kvartal 2023 4. kvartal 2022
Sum inntekter  85 40 87
Sum driftskostnader 26 31 25
Tap på utlån, garantier m.v.  47 6 11
Resultat før skatt (mill. kr) 12 3 51
Eksporter til Excel

De siste årene har selskapet utviklet nye distribusjonskanaler med et spesielt fokus på bilforhandlerkanalen. Over 20 prosent av salgspantlån til privatkunder kommer nå direkte fra bilforhandlere. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har en markedsandel på salgspantlån på om lag 10 prosent i fylkene hvor eierbanker er representert.

Selskapet har tatt en større tapsavsetning på et næringsengasjement i kvartalet. Øvrige tap er i henhold til normal markedsutvikling.

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer og andeler i regionale vekstselskaper og fond. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned over tid. Selskapets portefølje er verdt 608 millioner kroner (584 millioner) per 31. desember 2023.

Selskapet hadde et resultat før skatt i fjerde kvartal 2023 på 66 millioner kroner (minus 21 millioner kroner). Resultatet i fjerde kvartal kommer fra resultatandeler i utbyggingsselskapet Grilstad Marina og verdiøkning i aksjeporteføljen.

Per 31. desember 2023

Godt resultat

SpareBank 1 SMN oppnådde et resultat på 3.688 millioner kroner (2.785 millioner), og en egenkapitalavkastning på 14,4 prosent (12,3 prosent). Resultatet for 2023 er høyere enn i 2022 primært som følge av økte netto renteinntekter og gevinst fra nedsalget i SpareBank 1 Markets.

Netto renteinntekter ble 4.632 millioner kroner (3.339 millioner). Norges Bank økte styringsrenten til 4,50 prosent i desember 2023. Ved utgangen av fjerde kvartal 2022 var styringsrenten 2,75 prosent. Dette har gitt en betydelig økning i bankenes finansieringskostnader. Banken har gjennomført generelle renteøkninger på utlån og innskudd i tråd med Norges Banks hevinger. Det er varslet ytterligere en renteheving som får effekt i første kvartal 2024. Utlånsmarginene i privatmarkedet har blitt svekket samtidig som innskuddsmarginene er styrket sammenlignet med 2022, og forrentningen på bankens egenkapital har økt.

Utlånsveksten i konsernet var 11,9 prosent (8,1 prosent) i 2023. Vekst i utlån til privatmarkedssegmentet i banken var 13,1 prosent (7,1 prosent). Utlån til næringslivskunder i banken økte med 10,4 prosent (8,9 prosent).

Innskudd økte med 8,9 prosent (9,6 prosent). Innskuddene fra personmarkedet økte med 17,6 prosent (8,4 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 0,1 prosent (5,5 prosent).

Netto provisjonsinntekter ble 2.084 millioner kroner (2.042 millioner). Inntekter fra regnskapstjenester er økt med 97 millioner målt mot 2022. Samtidig er inntekter fra forsikringsprodukter og eiendomsmegling økt. Netto provisjonsinntekter ekskludert kredittforetakene er økt med 145 millioner fra 2022. Lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt har redusert provisjoner fra kredittforetaket med 101 millioner kroner.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 297 millioner kroner (442 millioner). Svakere resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen og negativt resultat i SpareBank 1 Mobilitet Holding er hovedforklaringen til nedgangen. Netto resultat fra finansielle instrumenter økte fra minus 94 millioner kroner i 2022 til 476 millioner kroner i 2023. Økningen er drevet av nedsalget av SpareBank 1 Markets, som ga en gevinst på 414 millioner kroner i fjerde kvartal 2023. 

Konsernets driftskostnader ble 3.017 millioner (2.443 millioner). Kostnadene påvirkes av lønns- og prisvekst samt fusjonskostnader og kostnadsføring av operasjonelt tap på 51 millioner kroner i første kvartal. Kostnadsprosenten, målt ved kostnader som andel av netto renteinntekter og provisjonsinntekter ble 37,7 prosent (37,2) i banken.

Per 31. desember er det tap på utlån på 14 millioner kroner (netto inngang på 7 millioner). På utlån til konsernets næringslivskunder er det tap på 6 millioner kroner i 2023 (netto inngang på 55 millioner kroner). Tilsvarende tall for personmarkedskunder er tap på 8 millioner kroner (44 millioner).

God finansiering og likviditet 

Sentralbankene i flere land hevet styringsrentene, men kredittpåslagene har falt noe gjennom kvartalet. SpareBank 1 SMN har god likviditet og tilgang til finansiering. Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer bankens overlevelse i tolv måneder med ordinær drift uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon. LCR er beregnet til 175 prosent per 31. desember 2023 (239 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. desember 2023 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 56 prosent (58 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 89 prosent (90 prosent) per 31. desember 2023.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er viktige finansieringskilder for banken, og lån på samlet 66 milliarder kroner (59 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. desember 2023.

Det er i tredje kvartal utstedt MREL-finansiering på 700 millioner kroner. SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av fjerde kvartal 12,4 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL) og tilfredsstiller kravene til MREL ved utgangen av 2023.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er Aa3 (outlook stable). 

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2023 ble 18,8 prosent (18,9 prosent) mot 19,7 prosent per 30. september 2023.

SpareBank 1 SMN mottok i fjerde kvartal nytt pilar 2-krav. Kravet ble redusert til 1,7 prosentpoeng og må tilfredsstilles med minimum 56,25 prosent ren kjernekapital. Som følge av endringen er konsernets langsiktige kapitalmål for ren kjernekapitaldekning endret til 16,3 prosent, inkludert Pilar 2-guidance. Banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Det midlertidige tillegget på 0,7 prosent er ikke inkludert i bankens langsiktige kapitalmål. 

Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) på 7,2 prosent (7,1 prosent) viser at banken er svært solid. Se note 5 for detaljer. 

Bærekraft

Konsernets strategier og målsettinger ligger fast, og arbeidet med å engasjere kunder og samarbeidspartnere gjennom rådgivning, overgangsplaner og produktutvikling vil styrkes framover. SpareBank 1 SMN har i løpet av kvartalet startet forberedelsene til oppdatering av den doble vesentlighetsanalysen. Dette arbeidet vil følge kravene i det nye direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD), og vil involvere et bredt spekter av våre interessenter. Arbeidet vil pågå i første halvdel av 2024.

Oppdatering av rammeverket for grønne obligasjoner ble gjennomført i fjerde kvartal og ferdigstilt i januar 2024, med Sustainalytics som SPO (Second party opinion). Ved årsskifte var 87 prosent av næringslivsporteføljens utlån over 10 millioner kroner klassifisert i henhold til ESG-modellen. Det er også etablert et forprosjekt for grønn omstilling i SpareBank 1 alliansen som skal ivareta både kunde- og rådgiverperspektivet gjennom sentrale deler av verdikjeden i bedriftsmarkedet (distribusjon, marked, produkt, rådgivning og verktøy). Arbeidet med overgangsplaner for både Næringsliv og Privatmarked pågår.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. desember 2023 var 120,48 kroner (109,86) og resultatet per egenkapitalbevis i 2023 ble 16,88 kroner (12,82).

Pris/Inntjening var 8,40 (9,94) og pris/bok 1,18 (1,16).

Utsikter

SpareBank 1 SMN oppnådde et meget godt resultat i 2023 med sterk lønnsomhet og soliditet. Driftsresultatet ble tilfredsstillende samtidig som gevinst fra nedsalget i SpareBank 1 Markets styrket egenkapitalavkastningen.

Ved inngangen til 2024 er det fortsatt usikkerhet i økonomien med redusert kjøpekraft hos husholdningene og avtagende kredittvekst. Inflasjonen ligger fortsatt over målsatt nivå, selv om veksten har avtatt. Norges Bank økte styringsrenten til 4,50 prosent på rentemøtet i desember, og rentetoppen kan være nådd. Videre utvikling i rentene vil uansett være avhengig av den økonomiske utviklingen. Det er fortsatt lav arbeidsledighet i Midt-Norge, men det har vært en svak økning i ledigheten gjennom 2023 og Norges Banks regionale nettverksundersøkelser viser en negativ trend for landsdelen.

SpareBank 1 SMNs ambisjon om økte markedsandeler ligger fast. Vekstambisjonen skal realiseres gjennom initiativ i utvalgte geografier og bransjer. Arbeidet med styrking av synergier innen konsernets forretningsområder fortsetter, og satsing på innskudd og sparing forsterkes. Samtidig ser styret vekstmuligheter gjennom pågående strukturendringer i norsk finansnæring. Investeringer i teknologiutvikling og kompetanse reflekteres i bankens kostnadsvekst i 2023. Det forventes at effekter av satsingene vil styrke inntjening, konsernets markedsposisjon og effektivitet i 2024 og årene fremover. Gjennom 2024 vil kostnadsutviklingen i konsernet ha et særskilt fokus.

Risikobildet i SpareBank 1 SMNs utlånsportefølje til næringslivet er tilfredsstillende, selv om høyere renter og prisvekst har økt usikkerheten særlig innenfor næringseiendom, bygg og anlegg og varehandel. Antall konkurser i regionen øker, men er fortsatt på lavere nivå enn før pandemien. Deler av næringslivet driver godt og banken har ikke observert økning i mislighold innenfor næringslivsporteføljen. Det er så langt få indikasjoner på forverring av kredittkvaliteten i bankens portefølje, noe som reflekteres i fortsatt lave tap.

Med bakgrunn i endringer i regulatoriske krav fastsatt av Finanstilsynet i november 2023 er konsernets langsiktige mål for ren kjernekapitaldekning redusert fra 17,2 prosent til 16,3 prosent med virkning fra fjerde kvartal 2023.

Konsernets langsiktige utbyttepolitikk om at om lag halvparten av overskuddet utbetales som utbytte ligger fast. Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, utsikter for lønnsom vekst og strategiske planer. Styret vil foreslå overfor bankens representantskap et rekordstort utbytte på 12,00 kroner per egenkapitalbevis (6,50 kroner) som er 74 prosent av resultatet, og 860 millioner kroner (474 millioner) som samfunnsutbytte. Størrelsen på utbytte for 2023 må ses i lys av konsernets soliditet, som ved utgangen av fjerde kvartal fortsatt er godt over regulatoriske krav og konsernets langsiktige mål.

SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende i Norden og konsernets overordnede finansielle mål er å levere en avkastning på egenkapitalen på 13 prosent over tid. Konsernets strategi ligger fast, og fokuset er på gjennomføring og realisering av effekter. Styret er fornøyd med oppnådde resultater i 2023. Konsernet er godt rustet for å styrke markedsposisjonen med en effektiv distribusjon av produkter og tjenester. Styret forventer at også 2024 blir et godt år for konsernet.

 

Trondheim, 7. februar 2024
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Mette Kamsvåg
Styrets leder Nestleder  
     
     
Freddy Aursø Tonje Eskeland Foss Ingrid Finboe Svendsen
     
     
Kristian Sætre Inge Lindseth Christina Straub
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN