Resultatregnskap

  Morbank     Konsern  
  2. kvartal 1. halvår     1. halvår 2. kvartal  
2022 2022 2023 2022 2023 (mill. kr) Note 2023 2022 2023 2022 2022
5.128 1.089 2.117 2.081 4.006 Renteinntekter effektiv rentes metode   4.263 2.306 2.249 1.202 5.596
724 145 390 269 744 Andre renteinntekter   742 267 389 144 720
2.972 542 1.542 1.010 2.873 Rentekostnader   2.876 1.011 1.544 543 2.977
2.880 692 966 1.340 1.877 Netto renteinntekter 11 2.129 1.563 1.094 803 3.339
1.192 303 292 603 573 Provisjonsinntekter   709 736 367 378 1.446
90 21 28 41 54 Provisjonskostnader   101 88 51 46 186
55 2 19 19 35 Andre driftsinntekter   494 429 245 223 781
1.156 285 283 581 554 Netto provisjons- og andre inntekter 12 1.102 1.077 561 555 2.042
 677 518 585 581 589 Utbytte   20 5 18 4 33
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 4 209 139 85 77 442
-123 -102 20 -121 -46 Netto resultat fra finansielle instrumenter 14 -98 -12 1 -123 -94
554 416 605 459 543 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 131 132 103 -43 380
4.590 1.393 1.853 2.381 2.973 Sum inntekter   3.361 2.772 1.757 1.316 5.760
661 145 181 326 370 Personalkostnader   781 725 383 350 1.406
841 183 250 391 529 Andre driftskostnader 13 630 489 300 235 1.038
1.502 328 430 717 899 Sum driftskostnader   1.411 1.214 683 585 2.443
3.088 1.065 1.423 1.664 2.074 Resultat før tap   1.950 1.558 1.074 731 3.317
-37 -53 4 -57 -73 Tap på utlån, garantier m.v. 7,8 -42 -48 29 -48 -7
3.125 1.118 1.419 1.721 2.147 Resultat før skatt  4 1.991 1.606 1.045 779 3.324
631 134 129 278 305 Skattekostnad   365 329 159 164 718
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,4 74 123 37 87 179
2.494 984 1.290 1.443 1.843 Periodens resultat   1.701 1.400 923 702 2.785
60 12 25 32 58 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   60 33 26 12 63
1.557 622 845 902 1.192 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.050 827 575 413 1.658
877 351 420 508 592 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   522 466 286 233 934
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 70 74 36 44 130
2.494 984 1.290 1.443 1.843 Periodens resultat   1.701 1.400 923 702 2.785
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 20 7,82 6,39 4,21 3,20 12,82
Eksporter til Excel

Totalresultat

Morbank    Konsern
  2. kvartal 1. halvår   1. halvår 2. kvartal  
2022 2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022 2022
2.494 984 1.290 1.443 1.843 Periodens resultat 1.701 1.400 923 702 2.785
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
177 - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - - - 177
-44 - - - - Skatt på estimatavvik pensjon - - - - -44
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 7 1 6 4
133 - - - - Sum  1 7 1 6 137
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
9 - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - - 9
- 1 - -0 -1 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -1 -0 -7 1 -
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -11 91 5 17 113
- - - - -  Skatt  - - - - -
9 1 - -0 -1  Sum  -12 91 -1 18 122
142 1 - -0 -1  Sum andre inntekter og kostnader    -11 98 -1 24 259
2.636 985 1.290 1.443 1.841 Totalresultat 1.690 1.498 922 726 3.044
60 12 25 32 58 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 60 33 26 12 63
1.647 623 845 902 1.191 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.042 889 574 429 1.823
929 351 420 508 592 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 518 501 286 242 1.028
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 70 74 36 44 130
2.636 985 1.290 1.443 1.841 Totalresultat 1.690 1.498 922 726 3.044
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN