Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.22 31.12.23 (mill. kr) Note 31.12.23 31.12.22
1.171 1.172 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.172 1.171
21.972 19.241 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   8.746 11.663
139.550 156.464 Netto utlån til kunder 6 168.955 151.549
38.072 34.163 Sertifikater og obligasjoner  18 34.163 38.073
6.804 6.659 Derivater 18 6.659 6.804
417 731 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 18 1.137 840
5.063 6.270 Investering i eierinteresser   8.695 8.075
2.379 2.090 Investering i konsernselskaper   - -
98 98 Virksomhet holdt for salg 2 112 1.919
467 812 Immaterielle eiendeler   1.228 663
2.092 1.321 Øvrige eiendeler 15 1.849 2.555
218.085 229.020 Eiendeler   232.717 223.312
14.636 13.160 Innskudd fra kredittinstitusjoner   13.160 14.636
122.699 133.462 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 132.888 122.010
47.474 45.830 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 17 45.830 47.474
8.307 6.989 Derivater 18 6.989 8.307
2.067 2.262 Annen gjeld 16 3.005 2.725
- - Virksomhet holdt for salg 2 1 1.093
2.015 2.169  Ansvarlig lånekapital  17 2.247 2.058
197.199 203.871 Sum gjeld   204.120 198.303
2.597 2.884  Eierandelskapital    2.884 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -0 -11
895 2.422  Overkursfond    2.409 895
7.877 8.482  Utjevningsfond    8.482 7.828
840 1.730  Avsatt utbytte   1.730 840
474 860  Avsatt gaver    860 474
6.408 6.865  Grunnfondskapital    6.865 6.408
70 106  Fond for urealiserte gevinster    106 70
-0 0  Annen egenkapital    2.690 3.142
1.726 1.800  Hybridkapital    1.903 1.769
     Ikke-kontrollerende eierinteresser    666 997
20.887 25.150  Sum egenkapital    28.597 25.009
218.085 229.020  Gjeld og egenkapital    232.717 223.312
Eksporter til Excel

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN