Note 17 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 1.1.23 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.23
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 42.532 0 10.291 2.526 34.767
Senior non preferred, nominell verdi 7.100 5.280 - -36 12.344
Verdijusteringer -2.438 - - 850 -1.588
Påløpte renter 280 - - 26 306
Totalt 47.474 5.280 10.291 3.366 45.830
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 1.1.23 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.23
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 2.043 750 750 184 2.226
Påløpte renter 16 - - 5 21
Totalt  2.058 750 750 188 2.247
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN