Note 16 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.22 31.12.23 (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
72 158 Utsatt skatt 216 127
611 813 Betalbar skatt 900 705
13 22 Formuesskatt 22 13
97 140 Tidsavgrensninger 442 388
427 533 Avsetninger 533 427
66 52 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 52 66
6 9 Pensjonsforpliktelser 9 6
233 260 Leieforpliktelse 403 339
97 9 Trasseringsgjeld 9 97
73 132 Leverandørgjeld 191 116
176 -15 Gjeld verdipapirer -15 176
196 148 Annen gjeld 243 265
2.067 2.262 Sum annen gjeld 3.005 2.725
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN