Hovedtall

  2. kvartal 1. halvår  
Resultatsammendrag (mill kr) 2023 2022 2023 2022 2022
Netto renteinntekter 1.094 803 2.129 1.563 3.339
Netto provisjons- og andre inntekter 561 555 1.102 1.077 2.042
Netto avk. på finansielle investeringer 103 -43 131 132 380
Sum inntekter 1.757 1.316 3.361 2.772 5.760
Sum driftskostnader 683 585 1.411 1.214 2.443
Resultat før tap 1.074 731 1.950 1.558 3.317
Tap på utlån, garantier m.v. 29 -48 -42 -48 -7
Resultat før skatt  1.045 779 1.991 1.606 3.324
Skattekostnad 159 164 365 329 718
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 37 87 74 123 179
Periodens resultat 923 702 1.701 1.400 2.785
Renter hybridkapital 26 12 60 33 63
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 897 690 1.641 1.367 2.722
           
Balansetall     30.6.23 30.6.22 31.12.22
Brutto utlån til kunder     166.819 148.681 152.629
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     232.100 205.504 211.244
Innskudd fra kunder     140.164 123.812 122.010
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     233.442 207.777 213.112
Forvaltningskapital     248.806 217.458 223.110
       
  2. kvartal 1. halvår  
Nøkkeltall  2023 2022 2023 2022 2022
Lønnsomhet 1)            
Egenkapitalavkastning 15,1 % 12,9 % 13,9 % 12,6 % 12,3 %
Kostnadsprosent 2) 39 % 44 % 42 % 44 % 42 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 84 % 83 % 84 % 83 % 80 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt  60 % 60 % 60 % 60 % 58 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt)  8,5 % 2,8 % 12,9 % 8,7 % 8,1 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet  13,5 % 8,6 % 13,2 % 12,4 % 9,6 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1)            
Tapsprosent utlån 0,05 % -0,09 % -0,04 % -0,05 % 0,00 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 0,99 % 1,08 % 0,99 % 1,08 % 0,97 %
           
Soliditet     30.6.23 30.6.22 31.12.22
Kapitaldekningsprosent      23,5 % 22,7 % 23,1 %
Kjernekapitaldekningsprosent      21,0 % 20,4 % 20,9 %
Ren kjernekapitalprosent     19,1 % 18,8 % 18,9 %
Kjernekapital     24.192 20.547 21.835
Netto ansvarlig kapital     27.106 22.910 24.147
Likviditetsreserve (LCR)     188 % 204 % 239 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)     7,2 % 6,9 % 7,1 %
Kontor og bemanning          
Antall bankkontor     46 40 40
Antall årsverk 2)     1.497 1.436 1.432
           
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank 1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q422. Se nærmere informasjon i note 2
Eksporter til Excel
Egenkapitalbevis (EKB)  30.6.23 30.6.22 31.12.22 31.12.21 31.12.20 31.12.19
Egenkapitalbevisbrøk  67 % 64 % 64 % 64 % 64 % 64 %
Antall utstedte bevis (mill.) 1) 143,80 129,31 129,29 129,39 129,39 129,30
Børskurs 141,00 115,80 127,40 149,00 97,60 100,20
Børsverdi (mill. kroner) 20.275 14.974 16.471 19.279 12.629 12.956
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 112,81 102,91 109,86 103,48 94,71 90,75
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 7,82 6,39 12,82 13,31 8,87 12,14
Utbytte per EKB     6,50 7,50 4,40 6,50
Pris / Resultat per EKB 1) 9,01 9,06 9,94 11,19 11,01 8,26
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,25 1,13 1,16 1,44 1,03 1,10
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN