Hovedtall

  3. kvartal Januar - September  
Resultatsammendrag (mill kr) 2) 2023 2022 2023 2022 2022
Netto renteinntekter 1.191 814 3.319 2.377 3.339
Netto provisjons- og andre inntekter 484 491 1.586 1.568 2.042
Netto avk. på finansielle investeringer 97 86 228 217 380
Sum inntekter 1.772 1.391 5.133 4.163 5.760
Sum driftskostnader 741 583 2.152 1.797 2.443
Resultat før tap 1.032 808 2.981 2.366 3.317
Tap på utlån, garantier m.v. 35 22 -6 -26 -7
Resultat før skatt  996 785 2.988 2.391 3.324
Skattekostnad 278 179 642 508 718
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 22 10 96 133 179
Periodens resultat 740 617 2.441 2.017 2.785
Renter hybridkapital 27 12 86 45 63
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 714 604 2.355 1.971 2.722
           
Balansetall     30.9.23 30.9.22 31.12.22
Brutto utlån til kunder     168.940 150.247 152.629
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     234.316 208.900 211.244
Innskudd fra kunder     138.230 120.558 122.010
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     235.949 210.562 213.112
Forvaltningskapital     243.472 218.918 223.110
       
Nøkkeltall 3. kvartal Januar - September  
  2023 2022 2023 2022 2022
Lønnsomhet          
Egenkapitalavkastning 1) 11,1 % 10,9 % 13,0 % 12,0 % 12,3 %
Kostnadsprosent 1) 44 % 45 % 44 % 46 % 45 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 82 % 80 % 82 % 80 % 80 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 59 % 58 % 59 % 58 % 58 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) 1,0 % 1,7 % 12,2 % 8,8 % 8,1 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet -1,4 % -2,6 % 14,7 % 9,9 % 9,6 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt          
Tapsprosent utlån 1) 0,06 % 0,04 % 0,00 % -0,02 % 0,00 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 0,98 % 1,02 % 0,98 % 1,02 % 0,97 %
           
Soliditet     30.9.23 30.9.22 31.12.22
Kapitaldekningsprosent      23,7 % 23,0 % 23,1 %
Kjernekapitaldekningsprosent      21,3 % 20,8 % 20,9 %
Ren kjernekapitalprosent     19,7 % 19,2 % 18,9 %
Kjernekapital     24.283 21.252 21.835
Netto ansvarlig kapital     26.950 23.546 24.147
Likviditetsreserve (LCR)     173 % 180 % 239 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)     7,3 % 7,3 % 7,1 %
Kontor og bemanning          
Antall bankkontor     46 40 40
Antall årsverk 2)     1.582 1.445 1.432
 
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank 1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q422. Se nærmere informasjon i Note 2
Eksporter til Excel

 

Egenkapitalbevis (EKB)  30.9.23 30.9.22 31.12.22 31.12.21 31.12.20 31.12.19
Egenkapitalbevisbrøk  67 % 64 % 64 % 64 % 64 % 64 %
Antall utstedte bevis (mill.) 1) 143,82 129,29 129,29 129,39 129,39 129,30
Børskurs 137,20 111,40 127,40 149,00 97,60 100,20
Børsverdi (mill. kroner) 19.732 14.402 16.471 19.279 12.629 12.956
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 116,39 107,19 109,86 103,48 94,71 90,75
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 11,14 9,29 12,82 13,31 8,87 12,14
Utbytte per EKB     6,50 7,50 4,40 6,50
Pris / Resultat per EKB 1) 9,24 9,00 9,94 11,19 11,01 8,26
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,18 1,04 1,16 1,44 1,03 1,10
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Eksporter til Excel
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN