Styrets beretning

Første kvartal 2023

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat 778 millioner kroner (698 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,0 prosent (12,6 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,2 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,3 prosent (2,4 prosent) og på innskudd 1,2 prosent (vekst 2,5 prosent)
 • Vekst utlån siste 12 måneder 7,0 prosent (7,9 prosent) og på innskudd 8,3 prosent (11,4 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 0,7 prosent i kvartalet (1,6 prosent), i fjerde kvartal 2022 var veksten 1,0 prosent. Utlån til næringslivet økte med 2,5 prosent (4,0 prosent) mot 1,4 prosent i fjerde kvartal 2022
 • Innskudd fra personkunder økte med 1,3 prosent (2,2 prosent), mot 1,4 prosent i fjerde kvartal 2022. Innskudd fra næringslivskunder økte med 1,2 prosent (2,6 prosent), veksten i fjerde kvartal 2022 var 1,4 prosent
 • Netto resultat eierinteresser på 125 millioner kroner (62 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 97 millioner kroner (gevinst 113 millioner)
 • Netto inngang på tap på utlån og garantier 71 millioner kroner (0 millioner), - 0,13 prosent av brutto utlån (0 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,51 kroner (3,20). Bokført verdi per egenkapitalbevis 105,63 kroner (99,55)
 • I første kvartal 2023 er regnskapet belastet med 51 millioner kroner som følge av underslaget banken ble utsatt for i januar 2023 

Hendelser i kvartalet 

Fortsatt økende rente

Norges Bank økte styringsrenten til 3,00 prosent i mars og videre til 3,25 prosent i begynnelsen av mai. SpareBank 1 SMN har i likhet med andre banker gjennomført renteøkning på utlån og innskudd. Ved rentebeslutningen i mars indikerte sentralbanken at styringsrenten vil økes til 3,50 - 3,75 prosent i løpet av 2023.

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen var 6,5 prosent ved utgangen av kvartalet, og Norges Bank forventer at KPI vil holde seg over målsatt nivå på 2 prosent frem til 2026. Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, og aktiviteten i norsk økonomi er høy. Samtidig ser man tegn til at prisvekst og den innstrammende pengepolitikken reduserer husholdningenes kjøpekraft. Dette ventes å påvirke bedriftenes aktivitet i tiden fremover. Det er flere kunder som henvender seg til banken for økonomisk rådgivning, men det er ikke observert vesentlig økning i mislighold så langt.

Tall for første kvartal 2023 indikerer at antall konkurser i regionen nærmer seg nivået før pandemien. For SpareBank 1 SMN sin del er risikoutviklingen i næringslivsporteføljen akseptabel. Det er fortsatt bedring innen offshore, men økt risiko i øvrig næringsliv på grunn av høy inflasjon og økte renter. Næringer som vurderes som mer utsatt enn andre er bygg og anlegg, varehandel og næringseiendom. 

Svindelsaken

SpareBank 1 SMN politianmeldte torsdag 19. januar en innleid vikar for grovt underslag. Forholdet ble avdekket gjennom bankens egne kontrollfunksjoner. Beløp ført ut av banken var 75 millioner kroner, men 9 millioner kroner ble tilbakeført av siktede før pågripelsen. Nettobeløpet ført ut av banken var derfor 66 millioner kroner. 15 millioner kroner ble tilbakeført til banken fra polititet etter at de ble sikret. SpareBank 1 SMN har forsikring mot økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Kravet mot forsikringsselskapet er en betinget eiendel i henhold til IAS 37 som ikke er inntektsført da standarden krever at det ikke foreligger noe usikkerhet om oppgjøret før innregning kan foretas. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

Fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Bankene har gjennom første kvartal gjennomført et omfattende fusjonsprosjekt og en vellykket juridisk fusjon ble gjennomført 2.mai. SpareBank 1 Søre Sunnmøre er nå en del av SpareBank 1 SMN, og arbeidet med å realisere forretningsmessige gevinster av fusjonen er igangsatt.

Resultat første kvartal 2023

Resultat i første kvartal ble 778 millioner kroner (698 millioner), og avkastning på egenkapitalen 13,0 prosent (12,6 prosent). Resultatet er 10 millioner kroner bedre enn i fjerde kvartal. Resultatforbedringen fra første kvartal i fjor er i stor grad økte netto renteinntekter og reduserte tap.

Resultatet per egenkapitalbevis ble 3,51 kroner (3,20) og bokført verdi per egenkapitalbevis 105,63 kroner (99,55). I fjerde kvartal 2022 var resultat per egenkapitalbevis 3,53 kroner.

Netto renteinntekter ble 1.035 millioner kroner (759 millioner), som var 73 millioner høyere enn i fjerde kvartal og 275 millioner kroner bedre enn samme kvartal i fjor.  I første kvartal 2023 har en utflating av NIBOR og effekt av renteøkninger gitt økte marginer på utlån og reduserte marginer på innskudd. Økte utlån og innskudd, samt økt forrentning på egenkapitalen har styrket netto renteinntekter.

Netto provisjons- og andre inntekter økte fra foregående kvartal med 68 millioner kroner til 541 millioner kroner (522 millioner). Økte inntekter fra regnskapstjenester er hovedforklaringen til veksten fra fjerde kvartal.

Konsernets andel av resultater fra eierinteresser og tilknyttede selskaper var 125 millioner kroner (62 millioner). I fjerde kvartal var resultatandelen 195 millioner kroner. Nedgangen fra fjerde kvartal er hovedsakelig resultatnedgang i SpareBank 1 Gruppen. Det er positiv resultatutvikling i BN Bank, hvor SpareBank 1 SMN har en eierandel på 35 prosent

Avkastning på finansielle instrumenter (inkludert utbytte) var minus 97 millioner kroner (gevinst 113 millioner) og i fjerde kvartal minus 33 millioner kroner.

Driftskostnadene ble 728 millioner kroner (629 millioner), i fjerde kvartal var driftskostnadene 646 millioner kroner. I første kvartal 2023 er regnskapet belastet med 51 millioner kroner som følge av underslaget banken ble utsatt for i januar 2023, og 15 millioner kroner i fusjonskostnader.

Det var netto inngang på tap på utlån og garantier på 71 millioner kroner (0 millioner) i første kvartal og i fjerde kvartal tap på 19 millioner kroner. Det er i første kvartal tilbakeført tidligere tapsnedskrivninger på offshorengasjementer på samlet 137 millioner kroner.

Samlede utlån økte med 7,0 prosent (7,9 prosent) og innskuddene økte med 8,3 prosent (11,4 prosent) siste 12 måneder. I første kvartal var utlånsveksten 1,3 prosent (2,4 prosent) og innskuddsveksten 1,2 prosent (2,5 prosent). Kredittveksten til husholdningene er redusert, og boliglånsveksten i SpareBank 1 SMN har vært avtagende, men over kredittveksten til husholdningene det siste året.

Ren kjernekapitaldekning var per 31. mars 2023 18,2 prosent (18,3 prosent), reduksjon på 0,7 prosent fra forrige kvartal. Målsatt ren kjernekapitaldekning er 17,2 prosent.

Økte netto renteinntekter

Norges Bank satte opp styringsrenten til 3,00 prosent i mars 2023. Markedsrentene uttrykt ved NIBOR har økt betydelig, og var om lag 3,30 prosent ved utgangen av første kvartal 2023 mot 1,18 prosent ved utgangen av første kvartal 2022. Banken har økt rentene på utlån og innskudd i takt med endringene i styringsrenten, sist med virkning fra 1. februar 2023. Det er varslet ytterligere økning med virkning fra 11. mai 2023 etter Norges Banks renteendring den 23. mars.  

Netto renteinntekter ble 1.035 millioner (759 millioner) mot 961 millioner kroner i fjerde kvartal 2022. Økningen på 73 millioner kroner fra fjerde kvartal utgjør 7,6 prosent. Gjennomsnittlig markedsrente i fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023 var på omtrent samme nivå. Marginene på både boliglån og lån til næringslivskunder økte, mens marginene på innskudd ble redusert i kvartalet. Sammenlignet med første kvartal i 2022 har økte marginer på innskudd, vekst i utlån og innskudd, samt økt forrentning på egenkapitalen styrket netto renteinntekter.

Norges Bank har oppjustert sin prognose for utviklingen i styringsrenten, og har signalisert en rente på 3,50 prosent sommeren 2023

Provisjons- og andre driftsinntekter

Høy produktdekning hos kundene bidrar til høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet. 

Provisjonsinntekter (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Betalingstjenester 72 91 69
Kredittkort 17 15 15
Sparing og forvaltning 10 11 9
Forsikring 61 60 57
Garantiprovisjoner 16 25 19
Eiendomsmegling 105 94 94
Regnskapstjenester 188 127 156
Øvrige provisjoner 11 14 14
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 480 438 434
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 57 32 84
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 3 4 4
Sum provisjonsinntekter 541 473 522
Eksporter til Excel

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 541 millioner (522 millioner) mot 473 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.

Provisjonsinntektene fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde samlet 60 millioner kroner (88 millioner). I fjerde kvartal 2022 var provisjonene 36 millioner kroner. Økning i første kvartal 2023 sammenlignet med forrige kvartal skyldes økte marginer på lånene solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Øvrige provisjonsinntekter ble 480 millioner kroner (434 millioner) mot 438 millioner kroner i fjerde kvartal. Økning fra både fjerde kvartal og første kvartal i 2022 er i hovedsak fra regnskapstjenester.

Avkastning finansielle investeringer 

Avkastning på finansielle investeringer i første kvartal ble minus 99 millioner kroner (111 millioner) og i fjerde kvartal minus 52 millioner kroner. Det var kurstap på konsernets aksjebeholdninger på 17 millioner kroner (gevinst 137 millioner). Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde kurstap på 105 millioner kroner i (kurstap 33 millioner kroner) som følge av økte kredittmarginer og renteuro. Inntekter fra valutaforretninger på 23 millioner kroner (8 millioner) er inntekter på næringslivskunders valutaforretninger og agio på bankens finansiering i utenlandsk valuta.

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Gevinst/(tap) på aksjer -17 -23 137
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -105 -55 -33
Gevinst/(tap) på valuta 23 25 8
Netto resultat fra finansielle instrumenter -99 -52 111
Eksporter til Excel

 

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Produktselskapene tilfører SpareBank 1 SMN et bredt produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 125 millioner kroner (62 millioner). I fjerde kvartal var tilsvarende resultat 195 millioner kroner.  

Resultat fra eierinteresser (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
SpareBank 1 Gruppen (19,5%)* 34 128 13
SpareBank 1 Boligkreditt (22,6%) 33 -1 -5
SpareBank 1 Næringskreditt (16,3%) 2 2 -0
BN Bank (35,0 %) 62 54 49
SpareBank 1 Kreditt (18,0 %) -4 -0 3
SpareBank 1 Betaling (20,8%) -8 22 -5
SpareBank 1 Forvaltning (19,6%) 8 5 8
Andre selskaper -3 -15 -1
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 125 195 62
* SpareBank 1 Gruppen har implementert IFRS 17 fra 1.1.23, sammenligningstall er ikke omarbeidet, men det er gitt opplysninger om effekten i note 1.
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring, Sparebank 1 Spleis. Gruppen er majoritetseier i Fremtind Forsikring med 65 prosent, og eier 50 prosent av Kredinor.

SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 34 millioner kroner (13 millioner kroner) og i fjerde kvartal 2022 128 millioner kroner. Konsernet har ikke omarbeidet sammenligningstallene, men effekten på konsernets resultat er vist i note 1.  

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første kvartal 2023 ble 272 millioner kroner (289 millioner). Av resultatet på 272 millioner kroner tilfaller 176 millioner kroner (188 millioner) majoritetseierne i SpareBank 1. Egenkapitalavkastning i første kvartal 2023 ble 7,8 prosent (8,3 prosent).

Per første januar 2023 ble det regnskapsført en negativ implementeringseffekt på egenkapitalen ved overgang til IFRS 17 og IFRS 9 på 1.045 millioner kroner, hvorav SpareBank1 SMN sin andel utgjør 202 millioner. Effekten av IFRS 17 blir reversert over tid når inntektene resultatføres i takt med at forsikringsforpliktelsen reduseres. SpareBank 1 Gruppen har omarbeidet sine sammenligningstall.   

Fremtind Forsikring oppnådde et overskudd på 274 millioner kroner (293 millioner) i første kvartal 2023 og en egenkapitalavkastning på 12,7 prosent (13,9 prosent).

Resultat av forsikringstjenester utgjorde 267 millioner kroner (420 millioner). Resultat fra forsikringstjenester inkluderer inntekter, IFRS 17-kostnader (driftskostnader og provisjoner), betalte erstatninger, endring beste estimat, risikojustering, tapskomponent samt endring i selvbærende ordninger og netto resultat fra gjenforsikringskontrakter.

Netto inntekter fra investeringer ble 295 millioner kroner (minus 318 millioner), 613 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Inntektene er påvirket av positiv utvikling i aksjemarkedene og bedre renteavkastning etter kraftig renteoppgang i 2022. Bestandspremien økte med 374 millioner kroner (218 millioner) i første kvartal, som tilsvarer en årlig vekst på 10,2 prosent (6,8 prosent).

Netto forsikringsrelatert finansresultat ble minus 147 millioner kroner (364 millioner). Netto finansresultat fra forsikringstjenester består av diskonteringseffekten på avsetninger, og er påvirket av negativ utvikling i rentekurven.

SpareBank 1 Forsikring fikk et overskudd på 44 millioner kroner (minus 16 millioner) og en egenkapitalavkastning på 4,6 prosent (minus 1,9 prosent).

Resultat av forsikringstjenester utgjorde 6 millioner kroner (30 millioner) i første kvartal, som er en reduksjon på 24 millioner kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til forsikringstjenester da faktiske kostnader fra forsikringstjenester ble høyere enn forventet.

Netto inntekter fra investeringer ble 646 millioner kroner (minus 547 millioner), en forbedring på 1.193 millioner kroner fra året før. Forbedringen skyldes forbedret avkastning på finansielle eiendeler. Finansinntekter knyttet til selskapets midler tilfaller selskapet i sin helhet.

Netto forsikringsrelatert finanskostnad ble minus 584 millioner kroner (pluss 501 millioner), en reduksjon på 1.085 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Det negative resultatet og nedgangen fra fjoråret skyldes den andel av netto inntekter fra investeringer som tilfaller forsikringskundene.

Summen av netto inntekter fra investeringer og netto forsikringsrelatert finansresultat utgjorde 62 millioner kroner (minus 47 millioner), en forbedring på 109 mill. kroner fra første kvartal i 2022.

Kredinor er for SpareBank 1 Gruppen en felleskontrollert virksomhet med en eierandel på 50 prosent. Sparebank 1 Gruppens andel av underskuddet i selskapet var 15 millioner kroner etter skatt. Det har ved utgangen av kvartalet blitt nedskrevet porteføljer på om lag 50 millioner kroner i Kredinor konsernet.

SpareBank 1 Factoring hadde i første kvartal et resultat på 18 millioner kroner (17 millioner), og har hatt positiv utvikling i inntekter og porteføljer.

SpareBank 1 Spleis fikk et resultat før skatt på minus 5 millioner kroner (minus 4 millioner).

SpareBank 1 Forvaltning 

Selskapet ble etablert i 2021 for å styrke SpareBank 1 bankenes konkurransekraft i sparemarkedet. Tidligere SpareBank1 Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og Sparebank 1 verdipapirservice er innfusjonert  i morselskapet SpareBank 1 Forvaltning som også eier Odin Forvaltning. SpareBank 1 SMN eier 19,6 prosent av selskapet, og resultatandelen i første kvartal var 8 millioner kroner (8 millioner) og i fjerde kvartal 5 millioner. 

Kapital knyttet til fond under forvaltning har økt med 11 milliarder kroner i 2023 og var 106 milliarder kroner per 31. mars 2023, samme nivå som for ett år siden. Det var netto nytegning på 1,9 milliarder kroner i kvartalet.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. mars 2023 har banken solgt lån på samlet 59,1 milliarder kroner (51,2 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 41,3 prosent (38,0 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel er 22,6 prosent og andel av resultatet i selskapet ble 33 millioner kroner (minus 5 millioner). Et høyt overskudd i første kvartal er i all hovedsak reversering av urealiserte kurstap på egen gjeld i fjerde kvartal 2022.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. mars 2023 er utlån på 1,7 milliarder kroner (1,7 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 2 millioner kroner (0 millioner). SpareBank 1 SMN sin eierandel er 16,3 prosent.  

SpareBank 1 Kreditt 

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første kvartal ble minus 4 millioner kroner (overskudd 3 millioner), og SpareBank 1 SMN sine kunders portefølje av kredittkort og forbrukslån var 1.293 millioner kroner (1.076 millioner) og eierandelen 18,0 prosent.

Selskapet fikk i første kvartal et underskudd på 22,5 millioner kroner (overskudd 16,7 millioner). Nedgangen skyldes økte rentekostnader og tap. Samlet portefølje i selskapet var per 31. mars 2023 8,1 milliarder kroner (6,2 milliarder). Veksten har kommet gjennom både kredittkort og nedbetalingslån.

 

BN Bank

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i Oslo og Østlandsområdet. BN Bank har god vekst i utlån til personmarkedskunder med 8.1 prosent siste 12 måneder (14,4 prosent) og vekst i første kvartal på 0,5 prosent (2,3 prosent). Veksten på utlån til næringslivskunder var 6,9 prosent siste 12 måneder (5,0 prosent) og en vekst på 0,9 prosent første kvartal (4,2 prosent). Samlede utlån er 57 milliarder kroner (53 milliarder).

Resultatet i BN Bank ble 183 millioner kroner (143 millioner) i første kvartal, som gir en avkastning på egenkapitalen på 13,5 prosent (11,6 prosent). Økte netto renteinntekter og reduserte tap forklarer resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank er 62 millioner kroner (49 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 20,8 prosent og resultatandelen var minus 8 millioner kroner (minus 5 millioner) i første kvartal. I fjerde kvartal 2022 ble resultatet påvirket av fusjonen med MobilePay med en gevinst på 29 millioner kroner. 

Driftskostnader

Driftskostnader (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Personalkostnader 398 333 375
IT-kostnader 106 100 89
Markedsføring 23 24 19
Avskrivninger 29 33 29
Driftskostnader faste eiendommer 16 9 22
Kjøpte tjenester 38 53 52
Fusjonskostnader 15 22
Øvrige driftskostnader 104 73 44
Sum driftskostnader 728 646 629
Eksporter til Excel

Samlede kostnader i første kvartal ble 728 millioner (629 millioner), en økning på 99 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2022. I fjerde kvartal 2022 var samlede kostnader 646 millioner. Korrigert for kostnader i banken knyttet til underslaget i januar og fusjonskostnader var kostnadsveksten i konsernet fra første kvartal i 2022 5,3 prosent, i hovedsak lønns- og prisvekst.

I datterselskapene er det sammenlignet med tilsvarende periode i fjor kostnadsvekst på 19 millioner kroner, hvor veksten har vært størst i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Selskapet gjennomfører en betydelig strategiendring som gir økte personal- og teknologikostnader, men også betydelig inntektsvekst.

I banken ble kostnadene 469 millioner kroner (389 millioner) og i forrige kvartal 416 millioner kroner. I første kvartal 2023 er regnskapet belastet med 51 millioner kroner som følge av underslaget banken ble utsatt for i januar 2023. Korrigert for svindel- og fusjonskostnader var veksten fra første kvartal i 2022 14 millioner kroner tilsvarende 4 prosent. Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 45 prosent (43 prosent), i morbanken 42 prosent (39 prosent). 

Netto inngang på tap 

Det ble netto inngang på tap på utlån med 71 millioner kroner (0 millioner) og i fjerde kvartal tap på 19 millioner kroner. 

Tap (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Privatmarked 11 31 -5
Næringsliv -82 -12 5
Sum tap -71 19 -0
Eksporter til Excel

På utlån til næringslivskunder var det netto inngang på tap på 82 millioner kroner (tap 5 millioner), hvorav netto inngang på 137 millioner kroner (netto inngang 12 millioner) innen offshoreporteføljen og økte tap på 55 millioner kroner (17 millioner) på øvrig næringsliv som fordeler seg jevnt på flere kunder og næringer.  Tap på øvrig næringsliv er i hovedsak modelltap som følger av økt forventet rentenivå og inflasjon.

Det har vært sterk forbedring innen offshoresegmentene, kundene oppnår lengre kontrakter med bedre betingelser og utnyttelsen av skip som ikke er på kontrakt øker. Flere kunder har svært god gjeldsbetjeningsevne, noe som har gitt grunnlag for å reversere deler av tapsavsetningene banken har på disse kundene. Scenariovektene innen offshore er i første kvartal 2023 normalisert og lik som øvrig næringsliv.

På privatmarkedskunder var det tap på 11 millioner kroner (inngang 5 millioner).  

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier utgjør 1.101 millioner kroner (1.351 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 2.065 millioner kroner (3.243 millioner) tilsvarende 0,96 prosent (1,62 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Nedgang fra i fjor er i all hovedsak bedring innen offshore med tilhørende reduserte problemlån.

Forvaltningskapital 228 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital var 228 milliarder kroner (207 milliarder) og har økt som følge av høyere utlån og høyere likvidetsbeholdning.

Utlån på til sammen 61 milliarder kroner (53 milliarder) er solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlån inkluderer solgte utlån.

Utlån

Totale utlån økte siste 12 måneder med 14,0 milliarder kroner (14,6 milliarder), tilsvarende 7,0 prosent (7,9 prosent) og var 214,0 milliarder (200,0 milliarder) ved kvartalsskiftet. Vekst i første kvartal er 1,3 prosent (2,4 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 7,8 milliarder kroner (9,5 milliarder) til 142,8 milliarder (135,0 milliarder). Vekst på 5,8 prosent (7,6 prosent). I første kvartal 0,7 prosent (1,6 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 6,2 milliarder kroner (5,1 milliarder) til 71,1 milliarder (65,0 milliarder). Vekst på 9,5 prosent (8,6 prosent). I første kvartal 2,5 prosent (4,0 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 67 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder 

Det er god, men noe avtagende vekst i utlån til personkunder. Veksten har over tid vært høyere enn kredittveksten til husholdningene (K2), og konsernet styrker sin markedsposisjon. Veksten i utlån til næringslivskunder er fordelt på ulike bransjer, og bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner søkes unngått.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 9,5 milliarder kroner (11,7 milliarder) til 123,5 milliarder (114,1 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 8,3 prosent (11,4 prosent). Vekst i første kvartal 1,2 prosent (2,5 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 3,4 milliarder kroner (4,3 milliarder) til 48,9 milliarder (45,6 milliarder), tilsvarende 7,4 prosent (10,3 prosent). I første kvartal 1,3 prosent (2,2 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 6,1 milliarder kroner (7,4 milliarder) til 74,6 milliarder (68,5 milliarder), tilsvarende 8,9 prosent (12,1 prosent). I første kvartal 1,2 prosent (2,6 prosent)
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 58 prosent (57 prosent)

Innskuddsveksten har vært svært høy som følge av pandemien, men normaliserte seg i 2022. Innskudd er en viktig finansieringskilde for banken og banken har lagt planer for å styrke innskuddsveksten innenfor personmarkedet.  (Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 Midt-Norge tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. Forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler gir kundene et bedre tjenestetilbud og bidrar til økt vekst og lønnsomhet.

Personkunder, resultat før skatt (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Personmarked 372 371 274
EiendomsMegler 1 18 -6 14
Sum 390 365 287
Eksporter til Excel

Personmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 372 millioner kroner (274 millioner) og 371 millioner kroner i forrige kvartal. 

Resultatregnskap (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Renteinntekter 524 476 313
Netto provisjons- og andre inntekter 181 176 202
Sum inntekter 706 651 515
Sum driftskostnader 325 253 248
Resultat før tap 381 398 266
Tap på utlån, garantier m.v.  9 27 -7
Resultat før skatt  372 371 274
       
Balanse      
Utlån til kunder 148.294 147.426 139.759
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -59.306 -57.134 -51.477
Innskudd fra og gjeld til kunder 55.948 54.930 52.321
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal*) 15,8 % 16,2 % 13,0 %
Utlånsmargin 0,93 % 0,39 % 1,04 %
Innskuddsmargin 1,82 % 2,19 % 0,73 %
*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.  
Eksporter til Excel

Utlån i personmarkedsdivisjonen er 148 milliarder kroner (140 milliarder) og innskudd 56 milliarder kroner (52 milliarder). Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. 

Samlede driftsinntekter ble 706 millioner kroner (515 millioner) og 651 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter utgjorde 524 millioner kroner (313 millioner) og 476 millioner kroner i fjerde kvartal. Provisjonsinntektene ble 181 millioner (202 millioner) og 176 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter er økt sammenlignet med første kvartal i 2022 som følge av vekst og styrket innskuddsmargin, mens lavere marginer på utlån har svekket rentenettoen og provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt. Økt styringsrente i Norges Bank er driveren bak marginendringene. NIBOR stabiliserte seg i første kvartal 2023 og gjennomførte renteøkninger på utlån hadde positiv effekt.

Utlånsmarginen ble 0,93 prosent (1,04 prosent) og i fjerde kvartal 2022 0,39 prosent. Innskuddsmarginen ble 1,82 prosent (0,73 prosent) og 2,19 prosent i forrige kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 6,1 prosent (7,3 prosent) og 6,9 prosent (8,0 prosent). I første kvartal ble veksten på utlån og innskudd henholdsvis 0,6 prosent (1,5 prosent) og 1,9 prosent (3,2 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det ble netto tap på utlån på 9 millioner kroner (netto inngang 7 millioner) i første kvartal.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Sum inntekter  107 93 95
Sum driftskostnader 89 100 81
Resultat før skatt (mill. kr) 18 -6 14
Driftsmargin 17 % -7 % 15 %
Eksporter til Excel

Driftsinntektene ble i første kvartal 107 millioner kroner (95 millioner) og driftskostnadene endte på 89 millioner kroner (81 millioner) noe som ga et resultat før skatt på 18 millioner kroner (14 millioner). Antall solgte eiendommer i første kvartal var 1 587 mot 1 606 samme periode i 2022. Selskapet opplever fortsatt god aktivitet i boligmarkedet tross økte renter og høy inflasjon. Det er dog knyttet stor usikkerhet til hvordan markedet vil absorbere et enda høyere rentenivå etter sommeren.

Økte inntekter per salg sammenlignet med fjoråret samt stabil kostnadsutvikling bidrar til en økt driftsmargin, fra 15 prosent i første kvartal 2022 til 17 prosent i første kvartal. Selskapets markedsandel per 31. mars 2023 var 38 prosent (37 prosent)

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av regnskaps-, bank- og kapitalmarkedstjenester. Samhandling mellom forretningsområdene har høy prioritet og styrker konsernets posisjon i næringslivet.

Bedriftskunder, resultat før skatt (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Næringsliv 500 443 277
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  44 20 23
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (54,3%)  53 51 47
Sum bedriftskunder 597 514 347
Eksporter til Excel

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 500 millioner kroner (277 millioner) og 443 millioner kroner i fjerde kvartal 2022. Lavere tap styrker resultatet. 

Resultatregnskap (mill. kr) 1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Sum renteinntekter 474 458 330
Netto provisjons- og andre inntekter 68 85 74
Sum inntekter  541 544 404
Sum driftskostnader 127 119 124
Resultat før tap 413 425 280
 Tap på utlån, garantier m.v.  -86 -19 3
Resultat før skatt  500 443 277
       
Balanse      
Utlån til kunder 53.245 51.822 49.764
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -1.481 -1.481 -1.465
Innskudd fra og gjeld til kunder 63.644 62.920 59.541
Nøkkeltall      
EK avkastning per kvartal* 28,4 % 26,0 % 15,4 %
Utlånsmargin 2,64 % 2,23 % 2,38 %
Innskuddsmargin 0,27 % 0,47 % -0,05 %
*) Regulatorisk kapital i henhold til kapitalmålet er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv
Eksporter til Excel

Totale utlån til næringslivskunder i banken er 53 milliarder kroner (50 milliarder) og totale innskudd 64 milliarder (60 milliarder). Porteføljen er diversifisert med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 541 millioner kroner (404 millioner) og 544 millioner kroner i fjerde kvartal. Netto renteinntekter ble 474 millioner kroner (330 millioner) og 458 millioner kroner i fjerde kvartal. Provisjonsinntektene ble 67 millioner (74 millioner) mot 85 millioner kroner i fjerde kvartal. Utflating av NIBOR kombinert med etterslep på renteendringer ga økte utlånsmarginer i kvartalet, men reduserte innskuddsmarginer. Økte utlån og innskudd har styrket inntjeningsgrunnlaget.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,64 prosent (2,38 prosent) og 0,27 prosent (minus 0,05 prosent). Utlånene økte siste 12 måneder med 7,0 prosent (7,7 prosent) og innskuddene økte med 6,9 prosent (11,9 prosent). Utlånsveksten i kvartalet var 2,7 prosent (4,6 prosent) og innskuddsveksten 1,2 prosent (minus 0,1 prosent).

Det var netto inngang på tap på utlån til i næringslivskunder i banken på 86 millioner kroner (tap 3 millioner) og netto inngang tap 19 millioner kroner i fjerde kvartal. Markedsforholdene innen offshorenæringen har blitt langt bedre og det har gitt grunnlag for tilbakeføring av 137 millioner kroner i tidligere tapsnedskrivninger.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet slik at kundene ser nytte i å benytte seg av begges tjenester prioriteres.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 44 millioner kroner (23 millioner) og en driftsmargin på 22 prosent (14 prosent). Driftsinntektene ble 202 millioner kroner (166 millioner) og kostnadene 158 millioner kroner (143 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Sum inntekter  202 139 166
Sum driftskostnader 158 119 143
Resultat før skatt (mill. kr) 44 20 23
Driftsmargin 22 % 15 % 14 %
Eksporter til Excel

Selskapet implementerer omstillingsprogrammet «fra regnskapsfører til regnskapsrådgiver». Målet å ta i bruk moderne teknologi for å effektivisere regnskap og rapportering for kundene, samtidig som rollen som kundens nærmeste sparringspartner skal ivaretas. Programmet utvikler rådgivere og lanserer nye regnskapsnære tjenester som rådgivning innenfor skatt og avgift, selskapstransaksjoner, IT-løsninger, HR-tjenester og Bærekraft.

Innenfor bærekraft er det sterkt økende etterspørsel fra kundene etter bistand til å innrette virksomhetene til det grønne skiftet.

Etter lansering av omstillingsprogrammet i 2021 har selskapet hatt en svært positiv utvikling. Tallene for første kvartal 2023 viser en omsetningsvekst på 21 prosent fra forrige år, hvor nær 17 prosent av veksten er organisk. Selskapet opplever en stor netto kundetilgang på over 200 nye kunder i kvartalet.

Inntektene fra rådgivningstjenester økte med hele 30 prosent fra første kvartal 2022 og viser selskapets evne til å levere relevante rådgivningstjenester. Parallelt med utvikling av rådgivere endres også forretningsmodellen gjennom innføring av abonnement som erstatning for tradisjonell timeføring.

Totalt leverer selskapet en resultatgrad på 22 prosent (14 prosent) for kvartalet, noe som er i særklasse for regnskapsbransjen. Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er om lag 25 prosent.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 53 millioner kroner (47 millioner). Selskapets satsingsområder er leasing og fakturakjøp til bedrifter og billån til personkunder.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge (54,3%)  1. kvartal 2023 4. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Sum inntekter  90 87 80
Sum driftskostnader 30 25 28
Tap på utlån, garantier m.v.  7 11 4
Resultat før skatt (mill. kr) 53 51 47
Eksporter til Excel

Selskapets inntekter ble samlet 90 millioner kroner (80 millioner). Kostnadene i første kvartal 2023 ble 30 millioner kroner (28 millioner). Det var tap på 7 millioner kroner (4 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 5,3 milliarder kroner (4,3 milliarder) og billån 7,1 milliarder kroner (6,4 milliarder). Vekst siste 12 måneder var henholdsvis 19,6 prosent og 11,5 prosent. Fordringsfinansiering er et viktig produkt for selskapet og det ble kjøpt faktura for 167 millioner kroner (154 millioner) i første kvartal 2023.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier 47 prosent av aksjene i bilabonnement-selskapet Fleks. Selskapet tilbyr fleksible bilabonnement-løsninger. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen bidrar til reduserte utslipp. Fleks har i dag 3000 biler og er markedsleder i Norge. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har i første kvartal innregnet en resultatandel fra Fleks på minus 7 millioner kroner (minus 6 millioner).

SpareBank 1 Markets 

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 164 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 38 millioner kroner (39 millioner).

Det har vært et kvartal med høy aktivitet i forretningsområdene. Markedet for spesielt rådgivning og i noen grad tilrettelegging av emisjoner har tatt seg opp sammenlignet med samme kvartal i 2022, men noe lavere enn forrige kvartal. Dette har gitt gode inntekter for Investment Banking, men i mindre grad for aksjemegling. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten og fremmedkapital har vært høye. Samlede inntekter ble 194 millioner kroner (176 millioner). Driftskostnadene var 125 millioner kroner (99 millioner). 

SpareBank 1 Markets har utviklet seg til å bli et av de største norske meglerhusene med en sterk posisjon innenfor flere produktområder, og er det ledende kapitalmarkedsmiljøet i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde. Den varslede transaksjonen om sammenslåing av kapitalmarkedsmiljøene i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge forberedes og forventes å bidra til økte og mer diversifiserte inntekter. Sammenslåingen er p.t planlagt gjennomført i andre kvartal 2023, men dette er avhengig av myndighetenes godkjenning. SpareBank 1 Markets er klassifisert som virksomhet holdt for salg, se nærmere beskrivelse i note 2. 

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned. Selskapets aksjer er verdt 560 millioner kroner (686 millioner) per 31. mars 2023.

Resultat før skatt var minus 31 millioner kroner (overskudd 132 millioner kroner) og i forrige kvartal minus 4 millioner kroner. Underskuddet er i hovedsak følge av urealiserte tap på selskapets aksjebeholdninger.

God finansiering og likviditet 

Prisveksten er fortsatt høy, og styringsrentene er satt videre opp både ute og hjemme. Den norske kronen har svekket seg. I første kvartal 2023 har problemer i enkelte banker i USA og Sveits ført til store bevegelser i finansmarkedene. Kredittpåslagene har kommet noe ned etter utslagene i kjølvannet av bankuroen.

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er 194 prosent per 31. mars 2023 (155 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. mars 2023 var 58 prosent (57 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er viktige finansieringskilder og lån på 61 milliarder kroner (53 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. mars 2023.

SpareBank 1 SMN har i første kvartal tatt opp nytt MREL lån i japanske yen med tre års løpetid, tilsvarende 760 millioner norske kroner.

SpareBank 1 SMN hadde per 31. mars 2023 7,9 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL). SpareBank 1 SMN vil tilfredsstille kravene til MREL innen utgangen av 2023.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook positive).  

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2023 ble 18,2 prosent (18,3 prosent) mot 18,9 prosent per 31. desember 2022. Krav til ren kjernekapital er 15,9 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet fastsatte den 30. april 2022 SpareBank 1 SMN et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Det midlertidige tillegget på 0,7 prosent er ikke inkludert i bankens langsiktige mål. 

Finanstilsynet har besluttet at SpareBank 1 SMN skal ha en pilar 2 guidance på 1,25 prosent over samlede kapitalkrav. Med dette er bankens langsiktige mål på ren kjernekapitaldekning 17,2 prosent. 

Ren kjernekapitaldekning har en nedgang på 0,7 prosentpoeng i første kvartal. Beregningsgrunnlaget økte med 4,4 prosent i første kvartal. Dette som følge av utlånsvekst, økt likviditetsportefølje, økte kundeposisjoner knyttet til derivater, samt økt kapitalkrav knyttet til CVA. I tillegg har BN Bank fått pålegg fra Finanstilsynet om økte sikkerhetsmarginer i sin foretaksportefølje.

Et godt resultat har isolert sett styrket ren kjernekapital, men implementering av IFRS 17 i SpareBank 1 Forsikring har gitt en negativ effekt på egenkapitalen. En del av dette oppheves av redusert fradrag på eierposten i SpareBank 1 Gruppen.  Ren kjernekapital økte med 0,9 prosent i første kvartal.  Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av konsernresultatet for 2023. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 6,9 prosent (7,0 prosent) viser at banken er svært solid. Se note 4 for ytterligere detaljer. 

Bærekraft

SpareBank 1 SMN har i løpet av første kvartal publisert sitt konsoliderte klimaregnskap som del av årsrapporten for 2022. Klimaregnskapet inneholder for første gang konsernets estimerte klimagassutslipp, både for egen drift og utlånsportefølje. Klimagassutslipp fra egen drift er estimert ved bruk av klimakostmodellen, mens utslipp fra utlånsporteføljen er estimert ved bruk av PCAF-rammeverket. Klimaregnskapet er vårt beste grunnlag for utvikling og oppdatering av konsernets handlingsplaner mot netto null utslipp innen 2050.

Oppfølging og styring av bærekraft integreres som del av konsernets virksomhetsstyring, samtidig som kompetanse og kapasitet innenfor området styrkes i konsernet. Viktige oppgaver for Personmarked og Næringsliv i tiden som kommer er å utarbeide og iverksette gjennomføring av overgangsplaner for husholdningene og bransjene innenfor næringslivet. Dette vill være vesentlige bidrag til at konsernets overordnede mål om nullutslipp i 2050 oppnås. Samtidig skal alle rapporteringskrav imøtekommes, og det er iverksatt et arbeid for å identifisere og strukturere data som trengs for å tilfredsstille regulatoriske krav og behovet for styringsinformasjon innen ESG området.  

Bærekraftstrategien ligger fast og vi vil fremover intensivere arbeidet med å stimulere til en bærekraftig utvikling av Trøndelag, Møre og Romsdal, Sunnmøre og Fjordane.

 

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Børskurs per 31. mars 2023 var 123,60 (141,20) kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var 105,63 kroner (99,55). Resultat per egenkapitalbevis ble 3,51 kroner (3,20). Det er i 2023 utbetalt 6,50 kroner i utbytte for 2022 (7,50 kroner) per egenkapitalbevis.

Pris/Inntjening var 8,79 (11,05) og pris/bok 1,17 (1,42).

Utsikter 

SpareBank 1 SMN oppnådde i første kvartal 2023 et godt resultat, og er måloppfyllende på lønnsomhet og soliditet. Forretningsområdene har svært gode resultater og konsernets markedsposisjon er styrket selv om boliglånsveksten både i SpareBank 1 SMN og markedet er avtagende. 

Det er fortsatt usikkerhet i økonomien med forventning om ytterligere rentehevinger fra Norges Bank og høy prisvekst. Kjøpekraften hos husholdningene er svekket og det forventes en reduksjon i privat forbruk i 2023. Pessimismen i næringslivet har økt, men det er store forskjeller mellom ulike bransjer. Det er like fullt fortsatt svært lav arbeidsledighet i Midt-Norge og høy aktivitet i norsk økonomi. Det er samtidig tegn til utflating av inflasjonen.

Økt inntjening og utsikter til styrket markedsbalanse innen offshore har gitt grunnlag for tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger. Samtidig øker banken avsetninger til tap på utlån til øvrig næringsliv i første kvartal som følge av økt forventet rentenivå og inflasjon. Risikoutviklingen i SpareBank 1 SMNs utlånsportefølje er tilfredsstillende. Det er økt risiko innenfor næringseiendom og bygg og anlegg, men ennå ingen signifikant økning i mislighold.

Aktiviteten i boligmarkedet holder seg på et høyt nivå. Det er dog knyttet usikkerhet til hvordan markedet vil absorbere et enda høyere rentenivå etter sommeren. Flere kunder er i dialog med banken for økonomisk rådgivning, og det er noe økning i antall henvendelser om avdragsutsettelse uten at misligholdet har økt. Banken er godt rustet med høyt kompetente rådgivere som er tett på kunden og til stede i hele Trøndelag og Møre og Romsdal.

SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende i Norden og har et mål om avkastning på egenkapitalen på 13 prosent, og realisering av konsernstrategien har høy oppmerksomhet i styret.

Vekstambisjonen skal realiseres gjennom prioritering av segmenter og bransjer i konsernets forretningsområder, synergier mellom eiendomsmegler, bank og regnskapshus, samt økt satsing på innskudd og sparing. Konkurransedyktig prising av konsernets produkter og tjenester er viktig i gjennomføring av strategien. Fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre er gjennomført, og konsernets markedsposisjon skal styrkes ytterligere gjennom lønnsom vekst og økte markedsandeler på Sunnmøre og i Fjordane.  

Bærekraft integreres i alle konsernets forretningsområder. Dette sikrer at konsernet møter utfordringene interessentene har pekt på i konsernets vesentlighetsanalyse. Overgangsplaner på bransjenivå utarbeides og gjennomføres for å nå målet om netto null utslipp i 2050.

Utnyttelse av styrken i SpareBank 1 Alliansen er et viktig strategisk fundament for SpareBank 1 SMN. Høyest på agendaen i 2023 står forenkling av lånebehandlingsprosessene både innen personmarked og næringsliv, tilretteleggelse for effektivisering av kundesentrene, samt etablering av felles dataplattform for økt bruk av data og innsikt i forretningsprosessene. 

Styret er godt fornøyd med arbeidet med strategigjennomføring og oppnådde resultater i første kvartal 2023. Selv om de økonomiske utsiktene er usikre forventes det et godt år for SpareBank 1 SMN også i 2023.

 

 
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Mette Kamsvåg
Styrets leder Nestleder  
     
     
Freddy Aursø Tonje Eskeland Foss

Ingrid Finboe Svendsen

     
     
     
Kristian Sætre Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
  Jan-Frode Janson  
  Konsernsjef  

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN