Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern   
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2022 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2022
2.494 459 552  Resultat etter skatt  778 698 2.785
77 19 23  + Av- og nedskrivninger  29 29 117
-37 -4 -77  + Tap på utlån/garantier  -71 -0 -7
-324 - -  Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet  -125 -62 -443
-2.420 -1.769 2.233  Andre justeringer  2.265 -1.889 -2.436
-210 -1.295 2.730  Tilført fra årets virksomhet  2.876 -1.224 16
-4.626 -1.881 -1.374  Reduksjon/(økning) øvrige fordringer  -1.442 -2.145 -4.193
5.155 5.048 1.587  Økning/(reduksjon) annen gjeld  1.167 5.052 5.136
-3.739 463 -212  Reduksjon/(økning) utlån  -583 116 -5.643
-8.782 -5.024 2.713  Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner  3.033 -4.751 -6.959
10.672 2.689 1.502  Økning/(reduksjon) innskudd kunder  1.519 2.767 10.724
294 4.257 1.239  Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner  1.239 4.404 -429
-7.310 -1.251 -6.257  Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner  -6.257 -1.252 -7.311
- - -  Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning  - - 1.821
-8.546 3.006 1.928  A) Netto likviditetsendring fra virksomhet  1.552 2.966 -6.837
-71 -36 -71  Brutto investeringer bygninger/driftsmidler  -116 -59 -89
-18 -    Salg bygninger/driftsmidler    - 276
- - -  Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper  - - -
-5 - -  Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap  410 41 -1.815
324 - -  Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  0 - 324
6 2 23  Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  23 2 6
-479 -43 -26  Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  -26 -43 -492
813 138 706  Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser  707 170 849
-835 -122 -698  Økning/kjøp aksjer og eierinteresser  -700 -124 -846
-265 -59 -65  B) Netto likviditetsendring investeringer  298 -12 -1.788
1.000 - -  Økning i ansvarlig lånekapital  - - 1.000
-750 - -  Reduksjon i ansvarlig lånekapital  - - -750
-0 -0 -0  Utbetalinger knyttet til eierandelskapital  - -0 -21
- - -  Innbetalinger knyttet til eierandelskapital  13 - -
-970 -970 -840  Utbetalt utbytte  -840 -970 -970
- - -  Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser  - -7 -162
-547 -547 -474  Gaveutdeling  -474 -547 -547
- - -  Ny hybridkapital  - - -
476 - -76  Tilbakebetaling hybridkapital  -76 - 476
-60 -20 -33  Betalte renter hybridkapital  -34 -21 -63
16.194 3.380 857  Økning annen langsiktig gjeld  857 3.380 16.194
-6.613 -4.851 -1.227  Reduksjon annen langsiktig gjeld  -1.227 -4.851 -6.613
8.729 -3.009 -1.793  C) Netto likviditetsendringer finansiering  -1.781 -3.017 8.544
-81 -62 70  A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året  70 -62 -81
1.252 1.252 1.171  Likviditetsbeholdning per 1.1  1.171 1.252 1.252
1.171 1.190 1.241  Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet  1.241 1.190 1.171
-81 -62 70  Endring  70 -62 -81
Eksporter til Excel

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN