Balanse

  Morbank     Konsern   
31.12.22 30.9.22 30.9.23 (mill. kr) Note 30.9.23 30.9.22 31.12.22
1.171 317 1.187 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.187 317 1.171
21.972 26.596 23.574 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   12.956 16.773 11.663
139.550 137.727 155.435 Netto utlån til kunder 6 167.865 149.162 151.549
38.072 30.560 36.611 Sertifikater og obligasjoner  18 36.612 30.561 38.073
6.804 7.242 8.818 Derivater 18 8.818 7.480 6.804
417 399 606 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 18 1.006 1.974 840
5.063 4.676 5.436 Investering i eierinteresser   8.093 7.714 7.873
2.379 2.374 2.021 Investering i konsernselskaper   - - -
98 98 561 Virksomhet holdt for salg 2 2.376 111 1.919
467 465 842 Immaterielle eiendeler   1.074 864 663
2.092 2.671 2.928 Øvrige eiendeler 15 3.485 3.962 2.555
218.085 213.124 238.019 Eiendeler   243.472 218.918 223.110
14.636 13.715 12.870 Innskudd fra kredittinstitusjoner   12.870 14.495 14.636
122.699 121.148 138.873 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 138.230 120.558 122.010
47.474 46.158 45.956 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 17 45.956 46.158 47.474
8.307 8.024 9.813 Derivater 18 9.813 8.115 8.307
2.067 2.217 4.421 Annen gjeld 16 5.165 3.672 2.725
- - - Virksomhet holdt for salg 2 1.567 2 1.093
2.015 2.010 2.361  Ansvarlig lånekapital  17 2.401 2.054 2.058
197.199 193.273 214.295 Sum gjeld   216.001 195.054 198.303
2.597 2.597 2.884  Eierandelskapital    2.884 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -8 -11 -11
895 895 2.422  Overkursfond    2.409 895 895
7.877 7.007 7.879  Utjevningsfond    7.840 6.958 7.828
840 - -  Avsatt utbytte   - - 840
474 - -  Avsatt gaver    - - 474
6.408 5.918 6.566  Grunnfondskapital    6.566 5.918 6.408
70 171 70  Fond for urealiserte gevinster    70 171 70
-0 128 5  Annen egenkapital    2.898 3.067 2.940
1.726 1.206 1.416  Hybridkapital    1.451 1.247 1.769
- 1.930 2.483  Ordinært resultat    2.441 2.017 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    919 1.005 997
20.887 19.852 23.725  Sum egenkapital    27.471 23.863 24.807
218.085 213.124 238.019  Gjeld og egenkapital    243.472 218.918 223.110
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN