Note 15 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.22 30.9.22 30.9.23 (mill. kr) 30.9.23 30.9.22 31.12.22
- 3 2 Utsatt skattefordel 8 79 5
117 106 165 Varige driftsmidler 276 229 232
223 231 267 Bruksrett eiendom 399 456 325
- - 0 Eiendeler holdt for salg 0 - -
87 110 57 Opptjente ikke mottatte inntekter 82 144 104
262 645 1.562 Fordringer verdipapirer 1.562 1.182 262
240 233 240 Pensjonsmidler 240 233 240
1.164 1.343 634 Andre eiendeler 918 1.639 1.387
2.092 2.671 2.928 Sum øvrige eiendeler 3.485 3.962 2.555
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN