Note 14 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

  Morbank   Konsern  
  3. kvartal Januar - September   Januar - September 3.kvartal  
2022 2022 2023 2022 2023 (mill kr) 2023 2022 2023 2022 2022
          Vurdert til virkelig verdi over resultatet          
                     
-428 -100 20 -479 -211 Verdiendring på renteinstrumenter  -211 -478 20 -100 -427
                     
          Verdiendring på derivater/sikring          
-10 13 -3 11 6 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater *) 6 11 -3 13 -10
-38 -29 23 -66 14 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 14 -66 23 -29 -38
275 122 5 386 105 Øvrige derivater 105 386 5 122 275
                     
          Inntekter fra egenkapitalinstrumenter          
- - - - - Inntekter fra eierinteresser 207 246 -2 108 442
646 - 36 574 615 Utbytte fra eierinteresser - - - - -
4 - -3 4 4 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 1 4 -0 - 4
30 3 5 9 14 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 35 13 16 8 33
-19 -8 -1 -19 20 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter -9 31 17 -66 9
461 1 83 422 568 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 148 149 76 55 287
                     
          Vurdert til amortisert kost          
                     
-0 0 -1 -0 -2 Verdiendring på renteinstrumenter  -2 -0 -1 0 -0
-0 0 -1 -0 -2 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -2 -0 -1 0 -0
                     
93 30 22 69 81 Netto inntekter fra valutahandel 81 69 22 30 93
554 31 104 491 647 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 228 217 97 86 380
                     
                     
                     
          *) Virkelig verdi sikring          
-2.155 -781 53 -2.144 -44 Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -44 -2.144 53 -781 -2.155
2.145 794 -56 2.156 50 Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 50 2.156 -56 794 2.145
-10 13 -3 11 6 Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto 6 11 -3 13 -10
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN