Note 17 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 1.1.23 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.9.23
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 42.532 - 9.173 2.592 35.951
Senior non preferred, nominell verdi 7.100 5.080 - -41 12.139
Verdijusteringer -2.438 - - -175 -2.613
Påløpte renter 280 - - 200 480
Totalt 47.474 5.080 9.173 2.575 45.956
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 1.1.23 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.9.23
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 2.043 750 558 150 2.385
Fondsobligasjonslån, nominell verdi - - - - -
Verdijusteringer - - - -5 -5
Påløpte renter 16 - - 5 21
Totalt  2.058 750 558 150 2.401
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN