Note 16 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.22 30.9.22 30.9.23 (mill. kr) 30.9.23 30.9.22 31.12.22
72 43 146 Utsatt skatt 201 99 127
611 615 639 Betalbar skatt 696 682 705
13 12 - Formuesskatt - 12 13
97 44 -13 Tidsavgrensninger 330 594 388
427 486 667 Avsetninger 667 486 427
66 79 51 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 51 79 66
6 7 11 Pensjonsforpliktelser 11 7 6
233 241 276 Leieforpliktelse 411 473 339
97 79 8 Trasseringsgjeld 8 79 97
73 64 174 Leverandørgjeld 215 144 116
176 306 2.215 Gjeld verdipapirer 2.215 701 176
- - - Egenkapitalinstrumenter - 8 -
196 241 247 Annen gjeld 360 309 265
2.067 2.217 4.421 Sum annen gjeld 5.165 3.672 2.725
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN