Note 18 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon. 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2023:         
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 8.818 - 8.818
- Obligasjoner og sertifikater 3.404 33.208 - 36.612
- Egenkapitalinstrumenter 348 91 568 1.006
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 83 5.547 5.630
Finansielle eiendeler virkelig verdi over totalresultatet        
- Utlån til kunder - - 91.811 91.811
Sum eiendeler 3.751 42.199 97.926 143.877
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 9.813 - 9.813
Sum forpliktelser - 9.813 - 9.813
Eksporter til Excel

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 22: 
 
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 0 7.479 - 7.480
- Obligasjoner og sertifikater 2.346 28.215 - 30.561
- Egenkapitalinstrumenter 1.261 102 611 1.974
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 78 4.640 4.718
Finansielle eiendeler virkelig verdi over utvidet resultat        
- Utlån til kunder - - 79.839 79.839
Sum eiendeler 3.608 35.874 85.090 124.571
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 2 8.113 - 8.115
- Egenkapitalinstrumenter 8 - - 8
Sum forpliktelser 11 8.113 - 8.124
Eksporter til Excel

 

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 22: 
 
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 6.804 - 6.804
- Obligasjoner og sertifikater 3.721 34.352 - 38.073
- Egenkapitalinstrumenter 140 130 570 840
- Fastrentelån og ansvarlig lån -   4.630 4.630
Finansielle eiendeler virkelig verdi over utvidet resultat        
- Utlån til kunder - - 81.901 81.901
Sum eiendeler 3.861 41.285 87.102 132.248
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater - 8.307 - 8.307
Sum forpliktelser - 8.307 - 8.307
Eksporter til Excel

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. september 2023:    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse  570 4.630 81.901 87.101
Tilgang 27 1.704 26.333 28.064
Fraregning -8 -672 -18.920 -19.599
Nedskrivning forventet tap på utlån - - -3 -3
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter -22 -116 -1 -139
Utgående balanse 568 5.547 89.311 95.425
Eksporter til Excel

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. september 22:    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse 1.1.22 564 4.198 83.055 87.817
Tilgang 15 1.250 29.075 30.340
Fraregning -2 -575 -32.296 -32.872
Nedskrivning forventet tap på utlån - - 2 2
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 34 -233 3 -196
Utgående balanse 30.09.22 610 4.640 79.839 85.090
Eksporter til Excel

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 22:    
         
(mill. kr) Egenkapital-instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Sum
Inngående balanse 1.1.22 564 4.198 83.055 87.817
Tilgang 17 1.355 36.461 37.834
Fraregning -2 -752 -37.604 -38.358
Nedskrivning forventet tap på utlån - - -20 -20
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter -8 -171 9 -171
Utgående balanse 31.12.22 570 4.630 81.901 87.102
Eksporter til Excel

Metode for verdsettelse

Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.  Metode for verdsettelse av finansielle instrumenter i nivå 2 og 3 er beskrevet i det følgende: 

Fastrenteutlån til kunder (nivå 3)
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav. Ved beregning av sensitivitet, er diskonteringsfaktor økt med 10 punkter. 

Utlån til virkelig verdi over totalresultatet (nivå 3)
Boliglån med flytende rente klassifisert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultat blir verdsatt basert på pålydende saldo og forventet tap. Utlån uten vesentlig kredittrisikoforverring etter første gangs balanseføring har estimert virkelig verdi lik pålydende saldo. For utlån med en vesentlig økning i kredittrisiko etter innvilgelse eller objektive bevis for tap, beregnes forventet tap over instrumentenes levetid på linje med tapsnedskriving av utlån til amortisert kost. Estimert virkelig verdi settes lik saldo fratrukket beregnet forventet livstidstap. Dersom man dobler worst case scenarioets sannsynlighet i tapsmodellen, medfører det en reduksjon i virkelig verdi på 6 millioner kroner.                         

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)              
Verdivurderingen i nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til den enkelte kreditt og obligasjonens eller sertifikatets karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra tredjepart eller sammenlignbare papirer.                              

Aksjer (nivå 3)             
Aksjer som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste investeringer i unoterte aksjer. Disse omfatter blant annet 482 millioner kroner i Private Equity-investeringer, eiendomsfond, hedgefond og unoterte aksjer gjennom selskapet SMN Invest. Verdsettelsene er i all hovedsak basert på rapportering fra forvaltere av fondene, som benytter kontantstrømbaserte modeller eller multipler ved fastsettelse av virkelig verdi. Konsernet har ikke full tilgang til informasjon om alle elementene i disse verdsettelsene og har derfor ikke grunnlag for å fastsette alternative forutsetninger.           

Finansielle derivater (nivå 2)              
Finansielle derivater i nivå 2 omfatter i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på observerbare rentekurver. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til FRAer. Disse er verdsatt med utgangspunkt i observerbare priser i markedet. Derivater klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til Markets' market-making aktiviteter. Hoveddelen av disse derivatene er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den aktuelle/underliggende aksjen og observerbar eller beregnet volatilitet.      

Sensitivitetsanalyse, nivå 3 per 30. september 23:
(mill. kr) Balanseført verdi Effekt av mulige alternative forutsetninger
Fastrentelån 5.547 -15
Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultatet *  568  
Utlån til virkelig verdi over totalresultatet 91.811 -6
* Som beskrevet over er ikke informasjon for å foreta alternative berenginger tilgjengelig
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN