Note 15 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.22 31.12.23 (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
- - Utsatt skattefordel 6 5
117 167 Varige driftsmidler 276 232
223 251 Bruksrett eiendom 390 325
87 136 Opptjente ikke mottatte inntekter 153 104
262 66 Fordringer verdipapirer 66 262
240 221 Pensjonsmidler 221 240
1.164 479 Andre eiendeler 737 1.387
2.092 1.321 Sum øvrige eiendeler 1.849 2.555
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN