Note 14 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
4. kvartal Januar - Desember   Januar - Desember 4. kvartal
2022 2023 2022 2023 (mill kr) 2023 2022 2023 2022
        Vurdert til virkelig verdi over resultatet        
                 
332 149 -147 -62 Verdiendring på renteinstrumenter  -62 -145 149 333
                 
        Verdiendring på derivater/sikring        
-304 76 -292 82 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater *) 82 -292 76 -304
28 -9 -38 5 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 5 -38 -9 28
-111 -223 275 -118 Øvrige derivater -118 275 -223 -111
                 
        Inntekter fra egenkapitalinstrumenter        
- - - - Inntekter fra eierinteresser 297 442 90 195
72 78 646 693 Utbytte fra eierinteresser - - - -
- 28 4 32 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser -4 4 -5 -
21 4 30 18 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 26 33 -10 19
1 399 -18 419 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 467 9 475 -22
39 501 461 1.069 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 692 287 544 138
                 
        Vurdert til amortisert kost        
                 
-0 -0 -0 -2 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall -2 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -2 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -2 -0 -0 -0
                 
24 27 93 108 Netto inntekter fra valutahandel 108 93 27 25
63 529 554 1.175 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 799 380 571 163
                 
        *) Virkelig verdi sikring        
-792 994 -2.155 896 Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet 896 -2.155 994 -792
501 -920 1.863 -814 Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko -814 1.863 -920 501
-304 76 -292 82 Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto 82 -292 76 -304
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN