Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.22 31.12.23 (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
2.159 2.460 Jordbruk og skogbruk 2.460 2.159
1.366 1.588 Fiske og fangst 1.588 1.366
644 1.157 Havbruk 1.157 644
2.881 2.671 Industri og bergverk 2.671 2.881
5.534 5.251 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 5.251 5.534
6.065 5.996 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.996 6.065
1.198 1.132 Sjøfart og offshore 1.132 1.198
5.645 5.867 Eiendomsdrift 5.787 5.577
13.036 13.413 Forretningsmessig tjenesteyting 13.413 13.036
9.364 11.164 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10.698 8.856
21.690 19.437 Offentlig forvaltning 19.437 21.690
4.800 5.452 Øvrige sektorer 5.425 4.687
74.383 75.588 Sum næring  75.015 73.693
48.316 57.874 Lønnstakere 57.874 48.316
122.699 133.462 Sum innskudd 132.888 122.010
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN