Note 11 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
4. kvartal Januar - Desember   Januar - Desember 4. kvartal
2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022
                 
        Renteinntekter        
186 248 435 887 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 380 212 98 98
907 1.397 2.814 4.716 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 5.701 3.483 1.659 1.113
647 1.084 1.879 3.616 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 3.616 1.879 1.084 647
34 46 125 165 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 165 125 46 34
239 372 599 1.382 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 1.377 595 370 238
- - - - Andre renteinntekter 24 22 6 6
2.013 3.147 5.852 10.767 Sum renteinntekter 11.262 6.315 3.264 2.136
                 
        Rentekostnader        
108 159 260 559 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  559 260 159 108
607 1.134 1.524 3.780 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 3.748 1.508 1.123 604
410 591 1.035 2.056 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 2.057 1.035 592 410
22 38 66 129 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 132 68 39 23
2 2 7 9 Andre rentekostnader 45 26 14 10
20 23 79 90 Avgift Sparebankenes sikringsfond  90 79 23 20
1.170 1.948 2.972 6.622 Rentekostnader og lignende kostnader  6.631 2.977 1.951 1.175
                 
843 1.199 2.880 4.144 Netto renteinntekter 4.632 3.339 1.312 961
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN