Note 6 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.22 31.12.23 (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
10.707 12.021 Jordbruk og skogbruk 12.489 11.140
7.047 5.459 Fiske og fangst 5.488 7.075
2.324 2.218 Havbruk 2.473 2.656
2.563 3.170 Industri og bergverk 3.757 3.150
4.370 6.111 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 7.353 5.526
2.976 2.845 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.777 3.632
5.382 6.030 Sjøfart og offshore 6.030 5.382
18.722 21.288 Eiendomsdrift 21.400 18.840
3.561 4.239 Forretningsmessig tjenesteyting 5.148 4.312
5.327 5.396 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.459 6.375
1 2 Offentlig forvaltning 39 35
1.343 2.220 Øvrige sektorer 2.140 1.288
64.322 70.997 Sum næring  76.553 69.411
134.841 152.710 Lønnstakere 159.777 141.833
199.163 223.708 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 236.329 211.244
56.876 64.719 Herav Boligkreditt  64.719 56.876
1.739 1.749 Herav Næringskreditt 1.749 1.739
140.549 157.240 Brutto utlån til kunder 169.862 152.629
890 659 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 790 972
109 117 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 117 109
139.550 156.464 Netto utlån til kunder 168.955 151.549
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN