Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2022 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2022
             
      Renteinntekter      
435 59 183 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 77 24 212
2.814 565 981 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 1.207 707 3.483
1.879 368 725 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 725 368 1.879
125 28 33 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 33 28 125
599 96 320 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 319 95 595
- - - Andre renteinntekter 6 5 22
5.852 1.115 2.243 Sum renteinntekter 2.367 1.227 6.315
             
      Rentekostnader      
260 30 126 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  126 30 260
1.524 225 696 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 689 223 1.508
1.035 179 462 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 462 179 1.035
66 11 24 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 25 11 68
7 2 2 Andre rentekostnader 9 4 26
79 20 21 Avgift Sparebankenes sikringsfond  21 20 79
2.972 467 1.331 Rentekostnader og lignende kostnader  1.332 468 2.977
             
2.880 648 911 Netto renteinntekter 1.035 759 3.339
Eksporter til Excel


  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN