Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.22 31.3.22 31.3.23 (mill. kr) 31.3.23 31.3.22 31.12.22
2.159 2.453 2.747 Jordbruk og skogbruk 2.747 2.453 2.159
1.366 1.487 1.464 Fiske og fangst 1.464 1.487 1.366
644 789 774 Havbruk 774 789 644
2.881 2.255 2.880 Industri og bergverk 2.880 2.255 2.881
5.534 4.552 4.952 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.952 4.552 5.534
6.065 5.452 4.976 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.976 5.452 6.065
1.198 1.006 1.265 Sjøfart og offshore 1.265 1.006 1.198
5.645 5.913 5.810 Eiendomsdrift 5.738 5.855 5.577
13.036 12.452 13.225 Forretningsmessig tjenesteyting 13.225 12.452 13.036
9.364 9.598 9.912 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9.417 9.158 8.856
21.690 19.242 23.301 Offentlig forvaltning 23.301 19.242 21.690
4.800 3.929 3.952 Øvrige sektorer 3.846 3.762 4.687
74.383 69.127 75.259 Sum næring  74.586 68.463 73.693
48.316 45.590 48.943 Lønnstakere 48.943 45.590 48.316
122.699 114.717 124.202 Sum innskudd 123.529 114.053 122.010
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN