Note 8 - Brutto utlån

  31.3.23 31.3.22 31.12.22
Morbank (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 80.994 3.962 527 85.484 82.299 3.892 444 86.636 82.299 3.892 444 86.636
Overført til (fra) trinn 1  1.061 -1.048 -14 - 1.034 -1.022 -12 - 1.075 -1.060 -15 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.003 1.010 -7 - -968 968 -0 - -1.403 1.411 -8 -
Overført til (fra) Trinn 3  -2 -95 97 - -19 -115 133 - -32 -119 150 -
Netto økning/reduksjon saldo eksisterende utlån -973 -33 -2 -1.007 -1.224 -50 -32 -1.306 -2.501 -106 -15 -2.623
Nye utstedte eller kjøpte utlån 11.257 205 49 11.511 12.643 234 30 12.906 38.691 1.418 120 40.229
Utlån som har blitt fraregnet -11.250 -489 -59 -11.798 -13.820 -502 -33 -14.355 -37.136 -1.473 -137 -38.746
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -8 -8 - - -6 -6 -0 -1 -11 -12
Utgående balanse 80.085 3.514 583 84.181 79.946 3.406 523 83.875 80.994 3.962 527 85.484
Næringsliv                        
Inngående balanse 43.127 5.883 1.346 50.356 38.359 5.186 2.656 46.201 38.359 5.186 2.656 46.201
Overført til (fra) Trinn 1  791 -787 -4 - 201 -198 -3 - 1.839 -1.820 -19 -
Overført til (fra) trinn 2 -625 700 -76 - -555 555 -0 - -1.699 2.606 -908 -
Overført til (fra) trinn 3  -11 -16 27 - -66 -73 139 - -67 -72 139 -
Netto ny måling av tap  106 -66 2 42 390 -83 -13 294 -731 -257 -3 -990
Nye utstedte eller kjøpte utlån 4.732 30 47 4.810 5.932 261 78 6.271 17.124 1.661 86 18.872
Utlån som har blitt fraregnet -3.147 -162 -50 -3.360 -3.805 -404 -283 -4.492 -11.697 -1.415 -514 -13.625
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -5 -5 0 0 -31 -31 -3 -8 -91 -102
Utgående balanse 44.972 5.582 1.288 51.843 40.455 5.244 2.543 48.242 43.127 5.883 1.346 50.356
                         
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.707     4.707 4.373     4.373 4.709     4.709
Brutto utlån ved utgangen av perioden 129.764 9.096 1.872 140.731 124.774 8.651 3.066 136.490 128.830 9.845 1.874 140.549
Eksporter til Excel

 

  31.3.23 31.3.22 31.12.22
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 86.972 4.901 635 92.508 87.577 4.612 531 92.721 87.577 4.612 531 92.721
Overført til (fra) trinn 1  1.180 -1.167 -14 - 1.141 -1.128 -12 - 1.278 -1.261 -17 -
Overført til (fra) Trinn 2 -1.219 1.229 -10 - -1.147 1.150 -2 - -1.771 1.784 -13 -
Overført til (fra) Trinn 3  -5 -120 124 - -21 -129 149 - -40 -151 190 -
Netto ny måling av tap  -902 -40 -3 -944 -1.067 -59 -32 -1.158 -2.177 -170 -25 -2.372
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12.195 229 50 12.474 13.427 248 40 13.715 41.570 1.801 129 43.500
Utlån som har blitt fraregnet -11.990 -581 -69 -12.640 -14.473 -582 -61 -15.117 -39.465 -1.714 -150 -41.329
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert -0 - -8 -8 - - -6 -6 -0 -1 -11 -12
Utgående balanse 86.232 4.451 705 91.389 85.436 4.113 606 90.155 86.972 4.901 635 92.508
Næringsliv                        
Inngående balanse 47.621 6.460 1.410 55.491 41.855 5.768 2.759 50.382 41.855 5.768 2.759 50.382
Overført til (fra) Trinn 1  846 -834 -12 - 250 -235 -15 - 2.090 -2.045 -45 -
Overført til (fra) trinn 2 -684 760 -76 - -618 620 -2 - -2.042 2.959 -917 -
Overført til (fra) trinn 3  -16 -41 57 - -70 -80 149 - -97 -88 185 -
Netto ny måling av tap  119 -68 1 52 419 -86 -14 319 -761 -329 -13 -1.104
Nye utstedte eller kjøpte utlån 5.242 41 50 5.333 6.390 268 94 6.752 19.085 1.751 109 20.945
Utlån som har blitt fraregnet -3.431 -211 -66 -3.708 -4.078 -467 -304 -4.849 -12.507 -1.546 -577 -14.629
Finansielle eiendeler som har blitt konstatert 0 0 -4 -4 0 0 -31 -31 -3 -8 -91 -102
Utgående balanse 49.696 6.108 1.359 57.163 44.148 5.788 2.636 52.573 47.621 6.460 1.410 55.491
                         
Utlån til virkelig verdi over resultatet 4.629     4.629 4.295     4.295 4.631     4.631
Brutto utlån ved utgangen av perioden 140.557 10.559 2.065 153.181 133.879 9.901 3.243 147.023 139.224 11.361 2.044 152.629
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN