Note 13 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2022 2022 2023 (mill kr) 2023 2022 2022
      Vurdert til virkelig verdi over resultatet      
             
-433 -203 -33 Verdiendring på renteinstrumenter  -33 -203 -283
             
      Verdiendring på derivater/sikring      
-6 -0 9 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater * 9 -0 -6
12 -3 -24 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater -24 -3 12
301 171 -57 Øvrige derivater -57 171 332
             
      Inntekter fra egenkapitalinstrumenter      
- - - Inntekter fra eierinteresser 125 62 705
726 60 - Utbytte fra eierinteresser - - -
8 4 5 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 2 4 13
6 3 4 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 2 2 22
-4 3 11 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter -18 133 163
610 34 -85 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 5 166 959
             
      Vurdert til amortisert kost      
-2 -0 -1 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall -1 -0 -2
-2 -0 -1 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -1 -0 -2
             
72 10 24 Netto inntekter fra valutahandel 24 10 70
680 43 -62 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 28 175 1.026
             
      * Virkelig verdi sikring      
-664 -824 185 Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet 185 -824 -664
657 824 -176 Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko -176 824 657
-6 -0 9 Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto 9 -0 -6
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN