Note 14 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.22 31.3.22 31.3.23 (mill. kr) 31.3.23 31.3.22 31.12.22
- 3 - Utsatt skattefordel 5 87 5
117 99 114 Varige driftsmidler 227 223 232
223 255 275 Bruksrett eiendom 410 477 325
87 119 143 Opptjente ikke motatte inntekter 192 183 104
262 974 1.780 Fordringer verdipapirer 1.780 1.752 262
240 62 240 Pensjonsmidler 240 62 240
1.164 338 694 Andre eiendeler 953 600 1.387
2.092 1.851 3.246 Sum øvrige eiendeler 3.808 3.384 2.555
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN