Note 15 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.22 31.3.22 31.3.23 (mill. kr) 31.3.23 31.3.22 31.12.22
72 - 72 Utsatt skatt 127 56 127
611 322 527 Betalbar skatt 602 367 705
13 12 13 Formuesskatt 13 12 13
97 407 265 Tidsavgrensninger 574 932 388
427 542 619 Avsetninger 619 542 427
66 71 83 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 83 71 66
6 8 6 Pensjonsforpliktelser 6 8 6
233 265 285 Leieforpliktelse 421 492 339
97 57 109 Trasseringsgjeld 109 57 97
73 240 81 Leverandørgjeld 159 377 116
176 1.330 972 Gjeld verdipapirer 966 1.940 176
- - - Egenkapitalinstrumenter - -0 -
196 1.986 1.139 Annen gjeld 1.201 2.177 265
2.067 5.239 4.169 Sum annen gjeld 4.880 7.030 2.725
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN