Note 19 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat per egenkapitalbevis. 

  Januar - Mars  
(mill. kr) 2023 2022 2022
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 711 646 2.692
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk  455 413 1.722
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.357.116 129.387.872 129.339.665
Resultat per egenkapitalbevis 3,51 3,20 13,31
Eksporter til Excel

 

  Januar - Mars  
1) Korrigert resultat  2023 2022 2022
Konsernets resultat i perioden 778 698 2.902
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -33 -30 -160
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -34 -21 -50
Korrigert resultat i perioden 711 646 2.692
Eksporter til Excel

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)      
(mill. kr) 31.3.23 31.3.22 31.12.22
Eierandelskapital 2.597 2.597 2.597
Utjevningsfond 7.877 7.007 7.007
Overkursfond 895 895 895
Fond for urealiserte gevinster 45 109 109
Annen egenkapital 3 - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 11.417 10.609 10.609
Grunnfondskapital 6.408 5.918 5.918
Fond for urealiserte gevinster 25 62 62
Annen egenkapital 2   -
B. Sum grunnfondskapital 6.435 5.980 5.980
Avsetning gaver - - 547
Avsatt utbytte - - 970
Egenkapital ekskl. hybridkapital  17.852 16.588 18.106
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 % 64,0 %
       
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Eksporter til Excel
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN