Note 5 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 30. juni 2023 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 14,0 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 2,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men i tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet.  

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 30. juni 2023 er det både i morbank og konsern foretatt en justering for å komme opp til 20 prosent gjennomsnittlig risikovekt. Dette er i noten presentert sammen med massemarked eiendom under kredittrisiko IRB.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 30. juni 2023 er den reelle satsen for morbank 4,45 prosent og for konsern 4,43 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. juni 2023 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjement.

 

Morbank   Konsern
31.12.22 30.6.22 30.6.23 (mill. kr) 30.6.23 30.6.22 31.12.22
20.887 19.245 23.367 Sum balanseført egenkapital 26.975 22.993 24.807
-1.726 -1.218 -1.708 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.744 -1.259 -1.769
-467 -456 -850 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.414 -954 -947
-1.314 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -1.314
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -906 -894 -997
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 769 637 784
- -1.443 -1.843 Periodens resultat -1.701 -1.400 -
- 727 964 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 821 684 -
-72 -51 -79 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -95 -71 -89
-194 -196 -291 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -398 -258 -279
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -5 -4 -4
-281 -219 -305 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -257 -496 -417
16.833 16.390 19.256 Sum ren kjernekapital 22.044 18.977 19.776
1.726 1.250 1.766 Fondsobligasjon 2.195 1.616 2.106
-47 -46 -47 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansintistusjoner -47 -46 -47
18.512 17.594 20.975 Sum kjernekapital 24.192 20.547 21.835
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
2.000 2.067 2.587 Ansvarlig kapital 3.124 2.571 2.523
-210 -209 -210 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -210 -209 -210
1.790 1.858 2.377 Sum tilleggskapital 2.913 2.362 2.312
20.301 19.452 23.351 Netto ansvarlig kapital 27.106 22.910 24.147
Eksporter til Excel

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.148 1.068 1.297 Spesialiserte foretak 1.542 1.269 1.351
901 1.003 1.006 Foretak 1.031 1.026 923
1.379 1.347 1.532 Massemarked eiendom 2.828 2.396 2.559
98 122 116 Massemarked øvrig 119 125 100
1.249 1.201 1.357 Egenkapitalposisjoner IRB      
4.774 4.741 5.308 Sum kredittrisiko IRB 5.520 4.816 4.933
             
6 3 3 Stater og sentralbanker 6 4 6
82 113 99 Obligasjoner med fortrinnsrett 134 156 139
403 398 434 Institusjoner 346 292 276
187 128 147 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 164 148 207
143 153 213 Foretak 448 361 385
7 10 26 Massemarked 722 568 662
27 34 48 Engasjementer med pant i fast eiendom 141 108 109
90 90 95 Egenkapitalposisjoner 475 495 504
97 70 69 Øvrige eiendeler 150 143 162
1.042 999 1.136 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.586 2.274 2.450
             
27 45 34 Gjeldsrisiko 36 47 29
- - - Egenkapitalrisiko 15 23 10
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 4 4 1
458 433 496 Operasjonell risiko 910 810 853
30 28 35 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 147 98 101
6.331 6.245

7.009

Minimumskrav ansvarlig kapital 9.217 8.073 8.377
79.140 78.064 87.611 Beregningsgrunnlag (RWA) 115.215 100.910 104.716
3.561 3.513 3.942 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 5.185 4.541 4.712
             
      Bufferkrav       
1.978 1.952 2.190 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.880 2.523 2.618
3.561 3.513 3.899 Systemrisikobuffer, 4,43 prosent på konsern 5.104 4.541 4.712
1.583 1.171 2.190 Motsykliskbuffer, 2,5 prosent (1,0 prosent) 2.880 1.514 2.094
7.123 6.635 8.279 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 10.865 8.577 9.424
6.149 6.242 7.034 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.995 5.859 5.639
             
      Kapitaldekning      
21,3 % 21,0 % 22,0 % Ren kjernekapitaldekning 19,1 % 18,8 % 18,9 %
23,4 % 22,5 % 23,9 % Kjernekapitaldekning 21,0 % 20,4 % 20,9 %
25,7 % 24,9 % 26,7 % Kapitaldekning 23,5 % 22,7 % 23,1 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
209.285 203.200 225.766 Balanseposter 325.004 287.881 300.772
6.234 9.136 8.427 Poster utenom balansen 9.525 9.744 7.744
-313 -292 -369 Øvrige justeringer -540 -376 -419
215.205 212.044 233.823 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 333.990 297.249 308.097
18.512 17.594 20.975 Kjernekapital 24.192 20.547 21.835
8,6 % 8,3 % 9,0 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 % 6,9 % 7,1 %
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN