Note 16 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 1.1.23 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.23
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 42.532 72 1.227 2.189 43.567
Senior non preferred, nominell verdi 7.100 784 - -10 7.874
Verdijusteringer -2.438 - - 26 -2.412
Påløpte renter 280 - - 52 332
Totalt 47.474 857 1.227 2.257 49.361
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 1.1.23 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.3.23
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 2.043     - 2.043
Verdijusteringer - - - - -
Påløpte renter 16 - -   16
Totalt  2.058 - - - 2.058
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN