Note 11 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  3. kvartal Januar - September   Januar - September 3. kvartal  
2022 2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022 2022
                     
          Renteinntekter          
435 115 259 249 639 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 282 113 124 59 212
2.814 723 1.247 1.907 3.319 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 4.041 2.370 1.502 892 3.483
1.879 469 978 1.232 2.532 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 2.532 1.232 978 469 1.879
125 33 46 91 119 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 119 91 46 33 125
599 149 339 359 1.011 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 1.007 356 337 148 595
- - - - - Andre renteinntekter 18 16 6 6 22
5.852 1.489 2.870 3.839 7.620 Sum renteinntekter 7.999 4.179 2.994 1.605 6.315
                     
          Rentekostnader          
260 77 142 152 399 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  399 152 142 77 260
1.524 423 1.075 917 2.645 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 2.624 905 1.069 417 1.508
1.035 255 519 625 1.465 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 1.465 625 519 255 1.035
66 16 39 43 91 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 94 45 40 17 68
7 2 2 25 30 Andre rentekostnader 53 56 10 6 26
79 20 23 39 44 Avgift Sparebankenes sikringsfond  44 20 23 20 79
2.972 792 1.801 1.802 4.674 Rentekostnader og lignende kostnader  4.679 1.802 1.803 791 2.977
                     
2.880 697 1.069 2.037 2.945 Netto renteinntekter 3.319 2.377 1.191 814 3.339
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN