Note 4 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern Januar - September 2023
Resultatregnskap (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Sunnmøre og Fjordane EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 1.326 971 412 1 376 3 - 231 3.319
Renter av anvendt kapital 231 137 77 - - - - -445 -
Sum renteinntekter 1.557 1.108 490 1 376 3 - -215 3.319
Netto provisjons- og andre inntekter 500 179 78 334 -79 550 - 24 1.586
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 -4 13 1 -71 - 278 10 228
Sum inntekter  2.057 1.283 580 336 226 553 278 -181 5.133
Sum driftskostnader 769 282 202 289 89 453   68 2.152
Resultat før tap 1.288 1.001 378 47 137 100 278 -249 2.981
 Tap på utlån, garantier m.v.  3 34 -81 - 38 - - -0 -6
Resultat før skatt  1.286 968 459 47 99 100 278 -249 2.988
Ek-avkastning *) 18,1 % 24,2 % 18,0 %           13,0 %
Eksporter til Excel

 

Konsern Januar - September 2022
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 930 977 4 339 1   127 2.377
Renter av anvendt kapital 85 69 - - -   -155 -
Sum renteinntekter 1.015 1.047 4 339 1   -28 2.377
Netto provisjons- og andre inntekter 620 206 324 -78 467   29 1.568
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -3 7 8 -18 - 265 -42 217
Sum inntekter  1.631 1.260 336 243 468 265 -40 4.163
Sum driftskostnader 705 348 271 83 392   -2 1.797
Resultat før tap 926 913 64 160 76 265 -38 2.366
 Tap på utlån, garantier m.v.  2 -47 - 20 -   -0 -26
Resultat før skatt  924 959 64 141 76 265 -38 2.391
Ek-avkastning *) 13,5 % 18,4 %           12,0 %
Eksporter til Excel

 

Konsern 2022
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 1.328 1.380 3 459 2 - 167 3.339
Renter av anvendt kapital 163 125 - - - - -288 -
Sum renteinntekter 1.491 1.505 3 459 2 - -121 3.339
Netto provisjons- og andre inntekter 796 290 418 -106 605 - 39 2.042
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -4 9 8 -23 - 466 -76 380
Sum inntekter  2.283 1.804 429 329 607 466 -158 5.760
Sum driftskostnader 958 467 371 108 511   28 2.443
Resultat før tap 1.325 1.337 58 221 96 466 -186 3.317
 Tap på utlån, garantier m.v.  29 -66 - 30 - - -0 -7
Resultat før skatt 1.296 1.403 58 191 96 466 -186 3.324
Ek-avkastning *) 13,6 % 20,8 %           12,3 %
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 17,2 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål.
Eksporter til Excel

 

  Januar - September  
**) Spesifikasjon av øvrig virksomhet (mill. kr)  2023 2022 2022
SpareBank 1 Gruppen 17 46 175
SpareBank 1 Boligkreditt  68 2 1
SpareBank 1 Næringskreditt 9 2 3
BN Bank 183 149 203
SpareBank 1 Kreditt -9 9 9
SpareBank 1 Betaling -30 -9 13
SpareBank 1 Forvaltning 22 28 33
Andre selskaper 18 38 29
Sum avkastning på eierinteresser 278 265 466
SpareBank 1 Mobilitet Holding -71 -18 -23
Sum netto avkastning på eierinteresser 207 248 442
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN