Note 4 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.  

Konsern Januar - Desember 2023
Resultatregnskap (mill. kr) Privatmarked Næringsliv Sunnmøre og Fjordane EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 1.824 1.335 598 2 490 3 - 380 4.632
Renter av anvendt kapital 328 195 112 - - - - -634 -
Sum renteinntekter 2.151 1.530 709 2 490 3 - -254 4.632
Netto provisjons- og andre inntekter 652 234 110 432 -97 550 - 203 2.084
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 6 7 1 -82 - 379 488 799
Sum inntekter  2.804 1.770 826 435 311 553 379 437 7.515
Sum driftskostnader 1.078 407 315 395 115 453   256 3.017
Resultat før tap 1.726 1.363 512 40 196 100 379 181 4.498
 Tap på utlån, garantier m.v.  1 45 -118 - 86 - - -0 14
Resultat før skatt  1.725 1.318 629 40 111 100 379 181 4.484
Ek-avkastning *) 18,1 % 24,2 % 18,0 %           13,0 %
Eksporter til Excel

 

Konsern Januar- Desember 2022
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 1.328 1.380 3 459 2 - 167 3.339
Renter av anvendt kapital 163 125 - - - - -288 -
Sum renteinntekter 1.491 1.505 3 459 2 - -121 3.339
Netto provisjons- og andre inntekter 796 290 418 -106 605 - 39 2.042
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -4 9 8 -23 - 466 -76 380
Sum inntekter  2.283 1.804 429 329 607 466 -158 5.760
Sum driftskostnader 958 467 371 108 511   28 2.443
Resultat før tap 1.325 1.337 58 221 96 466 -186 3.317
 Tap på utlån, garantier m.v.  29 -66 - 30 - - -0 -7
Resultat før skatt  1.296 1.403 58 191 96 466 -186 3.324
Ek-avkastning*) 13,6 % 20,8 %           12,3 %
Eksporter til Excel

*) Regulatorisk kapital i henhold til bankens kapitalmål er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv.   

  Januar - Desember
**) Spesifikasjon av øvrig virksomhet (mill. kr)  2023 2022
SpareBank 1 Gruppen -34 175
SpareBank 1 Boligkreditt  98 1
SpareBank 1 Næringskreditt 10 3
BN Bank 257 203
SpareBank1 Markets 19  
SpareBank 1 Kreditt -13 9
SpareBank 1 Betaling -37 13
SpareBank 1 Forvaltning 35 33
Andre selskaper 46 29
Sum avkastning på eierinteresser 379 466
SpareBank 1 Mobilitet Holding -82 -23
Sum netto avkastning på eierinteresser 297 442
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN