Note 20 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat pr. egenkapitalbevis. 

  Januar - Desember
(mill. kr) 2023 2022
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 3.489 2.592
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 2.331 1.658
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  138.106.331 129.316.131
Resultat per egenkapitalbevis 16,88 12,82
Eksporter til Excel

 

  Januar - Desember
1) Korrigert resultat  2023 2022
Konsernets resultat i perioden 3.688 2.785
- ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -74 -130
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -125 -63
Korrigert resultat i perioden 3.489 2.592
Eksporter til Excel

  

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 31.12.23 31.12.22
Eierandelskapital 2.884 2.597
Utjevningsfond 8.482 7.877
Overkursfond 2.422 895
Fond for urealiserte gevinster 71 45
Annen egenkapital - -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 13.859 11.413
Grunnfondskapital 6.865 6.408
Fond for urealiserte gevinster 35 25
Annen egenkapital - -
B. Sum grunnfondskapital 6.900 6.433
Avsetning gaver 860 474
Avsatt utbytte 1.730 840
Egenkapital ekskl. hybridkapital  23.350 19.161
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 66,8 % 64,0 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 66,8 % 64,0 %
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN