Note 21 - Proforma resultater fra kvartalsregnskapene

Proformaresultat for kvartalene er sum av kvartalsregnskapene til SpareBank 1 SMN og Sparebank 1 Søre Sunnmøre. For 2. kvartal 2023 er proformatallene slik det ville vært om fusjonen hadde vært gjennomført før 2. mai 2023. 
Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2023 2023 2022 2022 2022 2022
Renteinntekter 2.683 2.496 2.255 1.696 1.421 1.293
Rentekostnader 1.570 1.404 1.236 834 575 496
Netto renteinntekter 1.113 1.092 1.018 862 846 797
Provisjonsinntekter 374 361 360 391 401 378
Provisjonskostnader 52 51 47 54 47 44
Andre driftsinntekter 245 250 178 175 223 207
Netto provisjons- og andre inntekter 567 560 492 512 577 542
Utbytte 21 4 24 8 14 6
Netto resultat fra eierinteresser 85 128 205 108 79 63
Netto resultat fra finansielle instrumenter 1 -98 -41 -33 -116 115
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 106 34 188 83 -23 184
Sum inntekter 1.786 1.687 1.698 1.457 1.400 1.522
Personalkostnader 389 418 354 368 367 392
Andre driftskostnader 307 352 334 253 252 270
Sum driftskostnader 697 769 688 621 619 662
Resultat før tap 1.090 917 1.010 836 781 860
Tap på utlån, garantier m.v. 30 -68 29 16 -59 10
Resultat før skatt  1.060 986 982 820 840 849
Skattekostnad 162 214 218 187 176 169
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 37 38 46 10 87 37
Periodens resultat 935 809 810 642 750 717
Eksporter til Excel

 

 

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2023 2023 2022 2022 2022 2022
Proforma nøkkeltall            
Egenkapitalavkastning per kvartal  15,2% 12,7% 13,4% 10,4% 12,0% 11,8%
Kostnadsprosent  39 % 46 % 41 % 43 % 44 % 44 %
Tapsprosent utlån, annualisert  0,05 % -0,12 % 0,05 % 0,03 % -0,11 % 0,02 %
             
Balansetall fra kvartalsregnskapene            
Utlån til kunder (brutto) 166.819 163.591 163.069 160.691 158.853 156.922
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 232.100 228.242 225.553 222.999 219.352 213.539
Innskudd fra kunder 140.164 133.309 131.135 129.439 132.877 122.973
Innskuddsdekning eks kredittforetak 84 % 81 % 80 % 81 % 84 % 78 %
Innskuddsdekning inkl kredittforetak 60 % 58 % 58 % 58 % 61 % 58 %
Forvaltningskapital 248.806 241.058 235.497 231.110 229.780 219.306
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1,7 % 1,2 % 1,1 % 1,7 % 2,7 % 2,3 %
Innskuddsvekst i kvartalet 5,1 % 1,7 % 1,3 % -2,6 % 8,1 % 2,7 %
             
Eksporter til Excel
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN