Note 8 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr) 1.1.23 Fusjon Søre Sunnmøre Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 921 32 -101 -181 671
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 11 2 -5 43
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - -10 - 137
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 - 11 - 13
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.106 43 -99 -186 864
Presentert som:          
Avsetning til tap på utlån 999 41 -77 -186 776
Annen gjeld - avsetninger 67 2 -16 - 53
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40   -5 - 36
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes konstatering
31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 -98 -278 921
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31 10 -5 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 -68 -284 1.106
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 -65 -284 999
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.23 Fusjon Søre Sunnmøre Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 976 32 -44 -186 777
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 11 -1 -5 68
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - -10 - 137
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 - 11 - 13
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.188 43 -44 -192 995
Presentert som:          
Avsetning til tap på utlån 1.081 41 -23 -192 907
Annen gjeld - avsetninger 67 2 -16 - 53
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40   -5 - 36
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring
avsetning
for tap
Endring som
skyldes konstatering
31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 -88 -280 976
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 19 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -48 -285 1.188
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 -45 -285 1.081
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel

 

 

Avsetning til tap på utlån    
  31.12.23 31.12.22
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 46 93 42 181 39 82 36 156
Overført til (fra) trinn 1  18 -18 -0 - 18 -18 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -3 3 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -8 9 - -0 -6 6 -
Netto ny måling av tap  -26 19 -5 -12 -24 20 7 4
Nye utstedte eller kjøpte utlån 15 20 3 37 17 24 4 45
Utlån som har blitt fraregnet -14 -31 -4 -49 -12 -24 -3 -39
Endring som skyldes endrede forutsetninger 3 16 8 27 9 13 -2 20
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 0 0 -5 -5
Utgående balanse 38 95 45 179 46 93 42 181
Næringsliv                
Inngående balanse 138 298 421 858 84 268 871 1.223
Overført til (fra) trinn 1  59 -59 -0 - 75 -74 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -14 24 -10 - -5 97 -92 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -5 6 - -1 -3 4 -
Netto ny måling av tap  -58 11 9 -38 -67 -35 -66 -168
Nye utstedte eller kjøpte utlån 90 35 37 163 49 34 4 87
Utlån som har blitt fraregnet -52 -68 -15 -136 -33 -31 -24 -88
Endring som skyldes endringer i forutsetninger -2 31 -62 -33 37 41 4 83
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -181 -181 - - -278 -278
Utgående balanse 160 267 205 633 138 298 421 858
Total balanseført tapsavsetning  198 363 251 812 184 391 463 1.039
Eksporter til Excel
     
  31.12.23 31.12.22
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                
Inngående balanse 55 107 47 209 45 89 40 174
Overført til (fra) trinn 1  21 -20 -1 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -4 5 -1 - -3 3 -1 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -10 11 - -0 -7 7 -
Netto ny måling av tap  -28 25 -6 -9 -24 25 8 9
Nye utstedte eller kjøpte utlån 19 25 3 47 22 30 4 56
Utlån som har blitt fraregnet -17 -34 -7 -58 -13 -26 -4 -43
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 14 7 21 8 13 -3 18
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -5 -5 - - -5 -5
Utgående balanse 46 111 46 204 55 107 47 209
Næringsliv                
Inngående balanse 151 311 450 912 94 278 896 1.268
Overført til (fra) trinn 1  63 -63 -0 - 77 -76 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -18 28 -10 - -7 99 -92 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -6 7 - -2 -3 4 -
Netto ny måling av tap  -59 22 60 23 -68 -30 -47 -145
Nye utstedte eller kjøpte utlån 96 46 38 181 55 35 5 95
Utlån som har blitt fraregnet -54 -70 -16 -140 -34 -33 -26 -93
Endring som skyldes endrede forutsetninger -5 29 -75 -51 35 40 -8 67
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -186 -186 - - -280 -280
Utgående balanse 172 299 268 739 151 311 450 912
Total balanseført tapsavsetning  218 410 314 943 206 418 497 1.121
Eksporter til Excel

 

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter  
     
  31.12.23 31.12.22
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 24 34 9 67 19 55 5 79
Overført til (fra) trinn 1  6 -6 -0 - 16 -16 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -1 1 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -1 1 - -0 -0 1 -
Netto ny måling av tap  -13 -4 2 -15 -16 -3 3 -15
Nye utstedte eller kjøpte utlån 9 4 0 13 12 6 0 18
Utlån som har blitt fraregnet -6 -8 -1 -15 -4 -12 -0 -16
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 5 -3 2 -3 3 0 1
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - -
Utgående balanse 18 27 8 53 24 34 9 67
Herav                
Privatmarked       1       1
Næringsliv       51       66
Eksporter til Excel

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån  
  31.12.23 31.12.22
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 44 10 57 4 38 18 60
Fiske og fangst 6 33 - 39 11 12 0 23
Havbruk 5 0 0 5 3 1 1 5
Industri og bergverk 15 31 13 59 9 47 2 58
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 46 25 28 99 26 22 11 59
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 8 13 1 23 16 14 1 32
Sjøfart og offshore 7 54 103 164 19 117 184 320
Eiendomsdrift 44 92 22 159 34 55 28 117
Forretningsmessig tjenesteyting 17 16 24 57 13 24 177 214
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10 6 13 29 9 11 16 36
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 1 0 - 1 0 0 - 0
Lønnstakere 1 47 35 83 1 50 25 75
Sum avsetning til tap på utlån 163 363 251 776 144 391 463 999
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 36     36 40     40
Total balanseført tapsavsetning  198 363 251 812 184 391 463 1.039
Eksporter til Excel

 

 

     
  31.12.23 31.12.22
Konsern (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 4 46 10 60 5 40 19 64
Fiske og fangst 6 33 0 39 11 12 0 23
Havbruk 6 0 0 6 4 1 4 9
Industri og bergverk 18 36 13 68 11 50 8 70
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 46 42 33 121 30 25 16 71
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 11 15 2 28 17 15 2 34
Sjøfart og offshore 7 54 103 164 19 117 184 320
Eiendomsdrift 45 93 22 160 35 55 29 118
Forretningsmessig tjenesteyting 19 18 78 114 15 25 184 224
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 12 11 16 39 12 16 21 49
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 1 0 - 1 0 0 0 0
Lønnstakere 8 62 36 106 8 61 29 99
Sum avsetning til tap på utlån 183 410 314 907 166 418 497 1.081
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 36     36 40     40
Total balanseført tapsavsetning  218 410 314 943 206 418 497 1.121
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN