Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.15 30.6.15 30.6.16 (mill. kr) Note 30.6.16 30.6.15 31.12.15
3.270 3.895 1.200 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.200 3.895 3.270
5.883 5.573 9.918 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   6.013 2.520 2.407
89.596 90.131 92.724 Netto utlån til kunder 5 96.960 93.715 93.415
15.752 15.082 19.939 Sertifikater og obligasjoner  15 19.862 15.082 15.752
7.606 5.884 7.005 Derivater 15 6.927 5.851 7.524
337 258 232 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.464 1.346 1.485
3.624 3.294 3.672 Investering i eierinteresser   5.524 5.024 5.522
2.927 2.853 3.005 Investering i konsernselskaper   - - -
222 222 330 Virksomhet holdt for salg 2 217 15 16
466 463 473 Immaterielle eiendeler   583 552 562
411 1.234 734 Øvrige eiendeler 12 2.395 2.889 1.962
130.095 128.890 139.231 Eiendeler   141.145 130.888 131.914
8.155 8.684 10.212 Innskudd fra kredittinstitusjoner   10.227 8.684 8.155
65.091 66.740 68.026 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 67.031 66.186 64.090
35.154 33.146 38.137 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 38.137 33.146 35.154
5.366 4.564 5.831 Derivater 15 5.924 4.610 5.414
868 887 937 Annen gjeld 13 1.772 1.690 1.734
- - - Virksomhet holdt for salg 2 16 0 0
3.463 3.380 3.536  Ansvarlig lånekapital  14 3.579 3.380 3.463
118.097 117.401 126.680 Sum gjeld   126.685 117.697 118.010
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -7 -0 -21
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
3.790 3.122 3.790  Utjevningsfond    3.783 3.122 3.790
292 - -  Avsatt utbytte   - - 292
40 - -  Avsatt gaver    - - 40
4.105 3.619 4.105  Grunnfondskapital    4.105 3.619 4.105
279 139 221  Fond for urealiserte gevinster    233 148 290
- - 5  Annen egenkapital    1.681 1.639 1.597
- 1.117 938  Ordinært resultat    771 871 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    403 301 318
11.998 11.489 12.552  Sum egenkapital    14.460 13.191 13.904
130.095 128.890 139.231  Gjeld og egenkapital    141.145 130.888 131.914

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN