Egenkapitalbevisbrøk

 

(mill. kr) 31.3.16 31.12.15
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 3.790 3.790
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 179 179
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 7.461 7.461
Grunnfondskapital 4.105 4.105
Fond for urealiserte gevinster 100 100
B. Sum grunnfondskapital 4.205 4.205
Avsetning gaver - 40
Avsatt utbytte - 292
Egenkapital ekskl. periodens resultat 11.666 11.998
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,96 % 63,96 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,96 % 63,96 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN