Egenkapitalbevisbrøk

(mill. kr) 30.6.16 31.12.15
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 3.790 3.790
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 142 179
Annen egenkapital 3 -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 7.428 7.461
Grunnfondskapital 4.105 4.105
Fond for urealiserte gevinster 79 100
Annen egenkapital 2 -
B. Sum grunnfondskapital 4.186 4.205
Avsetning gaver - 40
Avsatt utbytte - 292
Egenkapital ekskl. periodens resultat 11.614 11.998
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,96 % 63,96 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,96 % 63,96 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN