Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895   3.619 3.122 292 160 139 - 10.824
Periodens resultat - -   457 616 292 40 66 - 1.471
Utvidede resultatposter                    
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - 74 - 74
Estimatavvik pensjoner - -   29 53 - - - - 82
Sum utvidede resultatposter - -   29 53 - - 74 - 156
Totalresultat for perioden - -   486 669 292 40 140 - 1.627
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2014 - -   - - -292 - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -160 - - -160
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis - -   - -1 - - - - -1
Sum transaksjoner med eierne - -   - -1 -292 -160 - - -453
Egenkapital per 31.12.15 2.597 895   4.105 3.790 292 40 279 - 11.998
                     
                     
Egenkapital per 1.1.16 2.597 895   4.105 3.790 292 40 279 - 11.998
Periodens resultat - -   - - - - - 1.179 1.179
Utvidede resultatposter                    
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - -57 5 -52
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -57 5 -52
Totalresultat for perioden - -   - - - - -57 1.184 1.127
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2015 - -   - - -292 - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -40 - - -40
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - 0 -292 -40 - - -332
Egenkapital per 30.9.16 2.597 895   4.105 3.790 - - 221 1.184 12.792

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke-
kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.15 2.597 895   3.619 3.122 292 160 148 1.620 72 12.524
Periodens resultat - -   457 616 292 40 66 -61 -4 1.406
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 37 - 37
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - 77 - - 77
Estimatavvik pensjoner - -   29 53 - - - 4 1 87
Sum utvidede resultatposter - -   29 53 - - 77 41 1 201
Totalresultat for perioden - -   486 669 292 40 142 -20 -3 1.607
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2014 - -   - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -160 - - - -160
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis - -   - -1 - - - - - -1
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - 4 - 4
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - -3 - -3
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -21 -   - - - - - -5 - -25
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 249 249
Sum transaksjoner med eierne -21 -   - -1 -292 -160 - -3 249 -227
Egenkapital per 31.12.15 2.576 895   4.105 3.790 292 40 290 1.597 318 13.904
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet         

 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke-
kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.16 2.576 895   4.105 3.790 292 40 290 1.597 318 13.904
Periodens resultat - -   - - - - - 1.158 27 1.185
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - -34 - -34
Urealiserte verdier aksjer Tilgjengelig for salg - -   - - - - -57 5 - -52
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -57 -29 - -86
Totalresultat for perioden - -   - - - - -57 1.129 27 1.099
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2015 - -   - - -292 - - - - -292
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - - -40 - - - -40
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - 4 - 4
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - - 136 - 136
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 19 -   - 0 - - - -2 - 17
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 66 66
Sum transaksjoner med eierne 19 -   - 0 -292 -40 - 138 66 -109
Egenkapital per 30.9.16 2.595 895   4.105 3.791 - - 233 2.864 411 14.893
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN