Resultatregnskap

Morbank     Konsern
    Januar-Desember      Januar-Desember     
4.kv.15 4.kv.16 2015 2016 (mill. kr) Note 2016 2015 4.kv.16 4.kv.15
916 862 3.865 3.401 Renteinntekter    3.597 4.031 917 962
490 425 2.161 1.717 Rentekostnader   1.714 2.159 424 489
426 437 1.703 1.684 Netto renteinntekter 10 1.883 1.872 493 473
257 238 1.005 971 Provisjonsinntekter   1.251 1.245 300 309
28 22 103 85 Provisjonskostnader   133 135 35 38
10 10 220 36 Andre driftsinntekter   556 435 149 107
238 225 1.123 922 Netto provisjons- og andre inntekter   1.674 1.545 414 378
1 224 471 817 Utbytte   88 25 1 3
- - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 423 448 74 121
-33 45 -125 188 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 434 -14 153 -15
-32 270 346 1.006 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 944 459 228 109
633 932 3.172 3.612 Sum inntekter   4.502 3.876 1.134 959
148 98 589 536 Personalkostnader 2 1.159 1.093 251 280
179 156 628 615 Andre driftskostnader   844 838 231 235
327 254 1.217 1.151 Sum driftskostnader 11 2.003 1.931 482 515
306 678 1.955 2.461 Resultat før tap   2.499 1.945 652 444
53 94 159 502 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 516 169 99 56
252 584 1.796 1.959 Resultat før skatt  3 1.983 1.776 553 388
75 95 325 290 Skattekostnad   341 370 99 100
- -13 - -13 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 4 -1 7 -0
177 476 1.471 1.655 Periodens resultat   1.647 1.406 462 287
        Konrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   1.606 1.410 448 291
        Ikke-kontrollorende eierinteressers andel av periodens resultat 41 -4 14 -4
                   
        Resultat per egenkapitalbevis   8,11 7,00 2,28 1,43
        Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   7,91 7,02 2,21 1,45

 

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
    Januar-Desember     Januar-Desember     
4.kv.15 4.kv.16 2015 2016 (mill. kr) 2016 2015 4.kv.16 4.kv.15
177 476 1.471 1.655 Periodens resultat 1.647 1.406 462 287
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
109 -75 109 -75 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner                            -77 115 -77 115
-27 19 -27 19 Skatt på estimatavvik pensjon 19 -28 19 -28
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -1 36 18 0
82 -56 82 -56 Sum  -58 123 -40 88
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
75 - 75 -52 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg -50 78 2 78
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -7 1 8 1
-1 - -1 -  Skatt  - -1 - -1
74 - 74 -52  Sum  -58 78 10 77
333 420 1.627 1.547 Totalresultat 1.531 1.607 432 452
        Kontrollende eierinteressers andel av periodens totalresultat 1.490 1.611 418 456
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 41 -4 14 -4

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN